Audiencja Generalna Ojca Świętego Franciszka

Drodzy bracia i siostry,

Zakończyliśmy cykl katechez o Kościele. Dziękujmy Panu, który pozwolił nam przejść tę drogę, odkrywając na nowo piękno i odpowiedzialność wynikającą z przynależności do Kościoła.

Obecnie rozpoczynamy nowy cykl dotyczący tematu rodziny, wpisujący się w ten okres pomiędzy dwoma Zgromadzeniami Synodu poświęconymi tej ważnej rzeczywistości. Dlatego zanim wejdziemy w cykl dotyczący różnych aspektów życia rodzinnego, pragnę dziś wyjść właśnie od Zgromadzenia Synodalnego, które odbyło się w październiku, a jego temat brzmiał: „Wyzwania duszpasterskie dla rodziny w kontekście nowej ewangelizacji”. Ważne jest przypomnienie, jak się ono odbyło i co wypracowało.

Podczas Synodu media zrobiły swoje – było wielkie oczekiwanie, wiele uwagi – i dziękujemy im ponieważ wykonały tę pracę wręcz z naddatkiem. Było to możliwe dzięki pracy Biura Prasowego, które codziennie organizowało briefing. Ale często wizja mediów nabierała trochę stylu wiadomości sportowych lub politycznych: często mówiono o dwóch drużynach, za i przeciw, konserwatystów i liberałów, i tak dalej. Dzisiaj chciałbym krótko powiedzieć, czym był Synod.

Przede wszystkim prosiłem ojców synodalnych, by mówili otwarcie i odważnie oraz słuchali z pokorą. Po relacji wstępnej kard. Erdö, miała miejsce pierwsza część, podstawowa, podczas której wszyscy ojcowie mogli się wypowiadać i wszyscy słuchali. Był to czas wielkiej swobody, kiedy każdy przedstawił otwarcie i z ufnością swoją myśl. Podstawą wystąpień był dokument roboczy będący owocem wcześniejszej konsultacji całego Kościoła. I w tym miejscu należy podziękować Sekretariatowi Synodu za jego wielką pracę, wykonaną zarówno przed jak i podczas zgromadzenia.

Żadne wystąpienie nie zakwestionowało prawd podstawowych sakramentu małżeństwa: nierozerwalności, jedności, wierności i otwartości na życie (por. II Sobór Watykański, Gaudium et spes, 48; Kodeks Prawa Kanonicznego, 1055-56).

Zebrano wszystkie wystąpienia i w ten sposób dokonało się przejście do drugiej części, to znaczy Relacji po dyskusji. Także i ją wygłosił kard. Erdö, wyróżniając trzy punkty: nasłuchiwanie kontekstu i wyzwań rodziny; spojrzenie na Chrystusa i Ewangelię rodziny; konfrontacja z perspektywami duszpasterskimi.

Ta pierwsza propozycja syntezy była przedmiotem dyskusji w grupach, będącej trzecią częścią prac. Tak jak zawsze, grupy zostały podzielone według języków: włoska, angielska, hiszpańska i francuska. Każda grupa na zakończenie swojej pracy przedstawiła sprawozdanie a wszystkie te raporty zostały natychmiast opublikowane.

W tym momencie nastąpiła część czwarta – komisja rozpatrzyła wszystkie propozycje przedstawione przez grupy i zredagowano Relację końcową, która utrzymała wcześniejszy schemat – wysłuchanie rzeczywistości, spojrzenie na Ewangelię i zaangażowanie duszpasterskie – ale usiłowała przyjąć owoc dyskusji w grupach. Jak zawsze, zostało także zatwierdzone Orędzie Synodu, krótsze i bardziej przystępne niż Relacja.

Tak przebiegało Zgromadzenie Synodu. Wszystko przebiegało „cum Petro et sub Petro”, to znaczy w obecności Papieża, która jest dla wszystkich gwarancją wolności i zaufania oraz gwarancją ortodoksji. Na końcu w moim wystąpieniu przedstawiłem syntetyczną lekturę doświadczenia synodalnego.

Tak więc są trzy oficjalne dokumenty Synodu: Orędzie końcowe, Relacja końcowa oraz końcowe przemówienie papieża.

* * *

Streszczenie katechezy po polsku

Ojciec Święty rozpoczął dzisiaj nowy cykl katechez dotyczący rodziny. Nawiązując do niedawno zakończonego Synodu, który obradował pod hasłem: „Wyzwania duszpasterskie dla rodziny w kontekście nowej ewangelizacji” przypomniał jego charakter i przebieg. Najpierw ojcowie synodalni mogli swobodnie wypowiadać swoje uwagi dotyczące treści przygotowanego dokumentu roboczego. W żadnym z wystąpień nie zakwestionowano prawd dotyczących sakramentu małżeństwa, jego nierozerwalności, jedności, wierności małżeńskiej. W przygotowanej „Relacji po dyskusji” zwrócono uwagę na kontekst życia współczesnej rodziny i stojące przed nią wyzwania, jak również wymagania Ewangelii i perspektywy duszpasterskie. W grupach językowych, wysłuchano następnie sprawozdań i opublikowano raporty. W ostatniej fazie Synodu rozpatrzono propozycje, zredagowano Relację końcową i zatwierdzono Orędzie Synodu. Obrady zakończyło przemówienie Ojca Świętego. Relacja końcowa jest obecnie dyskutowana przez poszczególne konferencje episkopatów w świecie pod kątem zbliżającego się Zgromadzenia Zwyczajnego, planowanego na październik 2015. Należy pamiętać, że Synod nie jest parlamentem, ale gremium, które ma pomóc w wypełnieniu woli Bożej, podjęciu decyzji duszpasterskich, które najbardziej i najlepiej pomogłyby współczesnej rodzinie. Zawierzając prace synodalne wstawiennictwu Matki Bożej, Ojciec Święty prosi nas wszystkich o modlitwę.

Słowa Ojca Świętego

Witam serdecznie pielgrzymów polskich. W kontekście refleksji o Synodzie Biskupów szczególnie pozdrawiam dzisiaj wasze rodziny. Niech adwentowe oczekiwanie narodzin Zbawiciela będzie dla was czasem refleksji i nadziei. Wzorem Świętej Rodziny przygotujcie wasze serca i domowe wspólnoty, by godnie przyjąć Chrystusa. Niech spotkanie z Nim w dniu Jego narodzin umocni waszą jedność małżeńską, wierność i otwartość dla życia. Wszystkich was tu obecnych zawierzam Świętej Rodzinie z Nazaretu i z serca wam błogosławię.

Tłumaczenie: Radio watykańskie

drukuj