By I, Kpalion, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2247495

Rząd przyjął projekt noweli ustawy o działach administracji rządowej

Rada Ministrów przyjęła na posiedzeniu nowy projekt zmian w ustawie o działach administracji rządowej – poinformowało Centrum Informacyjne Rządu. Według informacji, projekt nie zakłada przeniesienia podsekretarzy stanu do korpusu Służby Cywilnej.

Prezydent Andrzej Duda zawetował ustawę o działach, która przewidywała m.in. wyodrębnienie nowych działów administracji rządowej: geologia, leśnictwo i łowiectwo oraz centrum administracyjnego rządu. Zakładała też utworzenie Narodowego Centrum Sportu, które miało przejąć część obowiązków dotychczasowego Ministerstwa Sportu. Nowela zakładała też przeniesienie podsekretarzy stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i ministerstwach do korpusu Służby Cywilnej.

W miniony czwartek na temat nowego projektu podczas roboczego spotkania rozmawiali prezydent Andrzej Duda oraz premier Mateusz Morawiecki. W spotkaniu wzięli udział również przedstawiciele kancelarii prezydenta i kancelarii premiera.

Dzisiaj CIR poinformowało, że rząd przyjął nowy projekt noweli ustawy o działach.

Według informacji, w projekcie nie znalazły się zapisy dotyczące przeniesienia podsekretarzy stanu do korpusu Służby Cywilnej. Ponadto – według komunikatu ministerstwa kultury, dziedzictwa narodowego i sportu – nie powstanie Narodowe Centrum Sportu, którego powołanie zakładała zawetowana ustawa.

CIR w komunikacie podkreśliło natomiast, że na mocy projektu struktura administracji rządowej została dostosowana do zrekonstruowanej Rady Ministrów.

„Chodzi o zwiększenie efektywności, przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów działania administracji rządowej. Zoptymalizowana została także struktura funkcjonowania administracji uwzględniająca konieczność zapewnienia racjonalnego i efektywnego wykorzystania kadry urzędniczej” – czytamy w komunikacie CIR.

Na mocy projektu – jak stwierdziło CIR – zmodyfikowana została struktura działów administracji rządowej, usystematyzowano zagadnienie dotyczące funkcjonowania podmiotów stanowiących organ opiniodawczo-doradczy Rady Ministrów czy podległych Prezesowi Rady Ministrów, wprowadzone zostaną też zmiany dotyczące obsługi Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów w zakresie opracowywania analiz dotyczących kluczowych polityk publicznych.

Jak wskazało CIR, nowe przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych artykułów, które zaczną obowiązywać z dniem ogłoszenia.

Po przyjęciu pierwotnej ustawy – zawetowanej później przez prezydenta – podczas prac w Sejmie trafiła ona do Senatu. Podczas prac w Senacie zwracano uwagę m.in., że nowela wprowadza „tylnymi drzwiami” możliwość wyższego wynagradzania podsekretarzy stanu, a zatem także parlamentarzystów, których wynagrodzenia związane są z wysokością pensji podsekretarzy stanu. Sejm 17 grudnia ub.r. odrzucił uchwałę Senatu o odrzuceniu noweli ustawy o działach. Wówczas trafiła ona do podpisu prezydenta.

Jednym z powodów zawetowanie noweli przez prezydenta był – jak informowała kancelaria prezydenta – brak vacatio legis. Nowelizacja miała wejść w życie 1 stycznia, jej projekt trafił do Sejmu 17 listopada, a Senat ma 30 dni na wyrażenie stanowiska, zaś prezydent 21 dni na decyzję; terminy te oznaczają – jak wskazano – że prezydent nie mógł tu skorzystać z przysługującego mu konstytucyjnie terminu na podjęcie decyzji ws. ustawy.

„Określenie dnia wejścia ustawy zmieniającej w życie z pominięciem zagwarantowanego Prezydentowi w art. 122 ust. 2 Konstytucji terminu podjęcia decyzji co do podpisania ustawy stanowi wystarczającą przesłankę stwierdzenia, że w badanej sprawie naruszono nakaz zachowania odpowiedniej vacatio legis” – podkreślono.

Jak zaznaczono, przebieg procesu legislacyjnego sprawił, że prezydent „nie mógł skorzystać z przysługującego na mocy Konstytucji terminu na podjęcie decyzji w sprawie ustawy, a jednocześnie projektodawca nie wskazał szczególnych powodów uzasadniających skrócenie vacatio legis”.

Ponadto – jak poinformowano – „biorąc pod uwagę troskę o ochronę przyrody i lasy w Polsce, wątpliwości budzi zasadność wyodrębnienia z działu administracji rządowej środowisko – nowego działu leśnictwo i łowiectwo”.

Kolejną budzącą wątpliwości zmianą – podała KPRP – była dokonywana w nowelizacji zmiana w ustawie o służbie cywilnej, która „przewiduje włączenie do korpusu służby cywilnej osób zajmujących stanowiska podsekretarza stanu w administracji rządowej”, a „jednym ze skutków proponowanej zmiany jest podniesienie uposażeń części podsekretarzy stanu”.

Jak zaakcentowano „podniesienie uposażeń części podsekretarzy stanu stanowić będzie wyraźne odstępstwo od wcześniejszych, podjętych właśnie w czasie walki z COVID-19, decyzji ustawodawcy dotyczących wynagrodzeń urzędników państwowych”.

Po spotkaniu z szefem rządu w czwartek prezydent podkreślał, że polskie lasy to wspólne dobro, a „wszelkie zmiany związane z naszym przyrodniczym dziedzictwem wymagają szerokich konsultacji”. Jeszcze przed spotkaniem rzecznik rządu Piotr Müller powiedział, że rząd szanuje decyzje prezydenta i wyraził nadzieję, że nowy projekt ustawy spełni oczekiwania głowy państwa.

PAP

drukuj