E. Rafalska: Polski rząd musi wspierać firmy od pierwszej fazy rozwoju

Wsparcie przedsiębiorczości ze strony państwa zaczyna się już na etapie pomysłu biznesowego albo pierwszej fazy rozwoju – powiedziała w wykładzie na konferencji „Firmy rodzinne szansą polskiej gospodarki” w WSKSiM minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

W najbardziej ogólnym ujęciu firmą rodzinną określamy każdy podmiot gospodarczy, w którym właścicielem bądź większościowym udziałowcem jest rodzina założycieli – powiedziała Elżbieta Rafalska.

W takim podmiocie gospodarczym większość strategicznych decyzji odnośnie kierunków rozwoju firmy podejmowanych jest przez fundatorów firmy lub ich krewnych. Zgodnie z definicją przedsiębiorstwo rodzinne to każdy poza rolniczy podmiot gospodarczy o dowolnej formie prawnej, w którym współpracuje co najmniej dwóch członków rodziny i przynajmniej jeden z nich ma znaczący wpływ na zarządzanie przedsiębiorstwem. Udział firm rodzinnych w gospodarce szacowany jest na 30-40 proc., podczas gdy przeciętnie w państwach Unii Europejskiej udział ten wynosi 70-80 proc. – powiedziała minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Podobnie jak struktura całej przedsiębiorczości w Polsce firmy rodzinne to przede wszystkim mikro i małe podmioty, ale część z nich posiada już rozpoznawalną markę i znaczący udział w swoich branżach, także w rynkach międzynarodowych – dodała.

Zgodnie z założeniami Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju celem projektowanych rozwiązań dla biznesu jest stymulowanie wzrostu polskich firm tak, by małe firmy stawały się średnimi, średnie dużymi, a duże championami polskiej gospodarki, o czym mówił wicepremier Matusz Morawiecki – mówiła w wykładzie minister rodziny

Jak zaznaczyła Elżbieta Rafalska, należy pamiętać, że wsparcie przedsiębiorczości ze strony państwa zaczyna się już na etapie pomysłu biznesowego albo pierwszej fazy rozwoju.

Służy temu szereg instrumentów przewidzianych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, np. możliwości otrzymania przez osoby bezrobotne bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, finansowanych z funduszu pracy czy też zaciągnięcia preferencyjnie oprocentowanych pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub zatrudnienie pracownika w ramach programu „Wsparcie na starcie” – powiedziała minister rodziny.

Przedsiębiorcy, w tym także firmy rodzinne, mogą skorzystać ze wsparcia w zakresie dostosowywania kompetencji pracowników bądź osób bezrobotnych do ich potrzeb – dodała.

W pierwszym przypadku jest to Krajowy Fundusz Szkoleniowy, w ramach którego przeznacza się część składek odprowadzanych przez pracodawców na Fundusz Pracy czy na wsparcie kształcenia ustawicznego podejmowanego za zgodą pracodawcy. W drugim przypadku pracodawcy mogą zatrudnić osobę bezrobotną po nabyciu przez nią odpowiednich kwalifikacji, np. szkolenia bądź stażu, który również jest finansowany – mówiła w wykładzie Elżbieta Rafalska.

 

RIRM

drukuj