Radni upominają się o multipleks dla TV Trwam

Rada Miejska w Tarnowskich Górach przyjęła stanowisko ws. wolności słowa i pluralizmu środków społecznego przekazu w Polsce, w tym TV Trwam.

W uchwale Rady czytamy m.in.: „w połowie 2011 r. KRRiT przyznała koncesje na pierwszym naziemnym multipleksie. Ani przed rozstrzygnięciem konkursu, ani w jego trakcie nie były znane jakiekolwiek czytelne zasady i kryteria będące podstawą decyzji Krajowej Rady”.

Jak zauważają radni, „mimo szerokiego poparcia społecznego, bardzo dobrych wskaźników ekonomicznych, poprawności merytorycznej i technicznej oferty nie przyznano miejsca na multipleks TV Trwam”.

W dokumencie wskazano również m.in. na kontrole NIK, orzeczenie Rzecznika Praw Obywatelskich ws. zaniedbań w procesie legislacyjnym, na szerokie poparcie Episkopatu Polski oraz różnych organizacji społecznych – informuje Stanisław Kowolik, przewodniczący Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach.

– Uznaliśmy, że trzeba nawiązać do postulatu 21. z porozumień Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego z 80’ roku. Ten właśnie postulat odnosił się do wolności słowa, nie dyskryminowania kogokolwiek za przekonania i walki o pluralizm myśli, a w tym momencie środków masowego przekazu. Rada Miejska w Tarnowskich Górach wyraża przekonanie, że KRRiT dokona analizy tego, co stało się w tym pierwszym konkursie, wyciągnie właściwe wnioski i podejmie uczciwe rozstrzygnięcia, szanując fundamentalne zasady wolności słowa, pluralizmu mediów RP i szanując obiektywny interes społeczny – akcentuje przewodniczący Stanisław Kowolik.

Jak mówi przewodniczący, radni prezentują różne środowiska ideowe, jednak zachowują solidarną postawę wobec zasad fundamentalnych, tj. wolność słowa, pluralizm mediów i sprzeciw wobec dyskryminacji.

– Radni mają świadomość, że różnią się w odniesieniu od spraw bieżących, jednak stoją na gruncie zasad fundamentalnych, wynikających z cywilizacji łacińskiej, która jest naszym źródłem; szanując te zasady winni występować w ich obronie. W tym przypadku w obronie wolności słowa, pluralizmu i wyrażania sprzeciwu wobec praktyk dyskryminujących. Mam nadzieję, że jedno z tych czterech miejsc zostanie przyznane TV Trwam – dodaje przewodniczący Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach.

Wypowiedź przew. Stanisława Kowolika :


Pobierz Pobierz

RIRM

drukuj