Ojciec Święty o zaangażowaniu na rzecz pokoju

Papież Franciszek wezwał dzisiaj, w 50. rocznicę ogłoszenia historycznej encykliki Jana XXIII Pacem in terris (Pokój na ziemi), do zaangażowania się Kościoła „na wszystkich szczeblach” w sprawę pojednania i pokoju.

Pięćdziesiąta rocznica Pacem in terris „powinna stać się bodźcem do nieustannego zaangażowania w dzieło pojednania i pokoju na wszystkich szczeblach” – zakomunikował Ojciec Święty podczas audiencji udzielonej przedstawicielom Fundacji Papieskiej, którzy przybyli do Watykanu z jej przewodniczącym, arcybiskupem Waszyngtonu księdzem kardynałem Donaldem Wuerlem.

– Potrzeby ludu Bożego są ogromne, a wasze wysiłki w urzeczywistnianie misji Kościoła, polegającej na zwalczaniu niezliczonych postaci ubóstwa materialnego i duchowego w naszej ludzkiej rodzinie, przyczyniają się do umacniania braterstwa i pokoju – dodał Ojciec Święty Franciszek, zwracając się do członków delegacji. 

Fundacja Papieska, założona przez nieżyjącego już księdza kardynała Johna Króla, powstała w USA w 1990 roku. Postawiła sobie za zadanie udzielanie pomocy lokalnym Kościołom na świecie w dziele formowania kapłanów i sióstr zakonnych, szkoleniu zawodowym świeckich i tworzeniu miejsc pracy oraz organizowaniu pomocy medycznej i społecznej.

Encyklika Papieża Jana XXIII Pacem in terris – skierowana do „wszystkich ludzi dobrej woli” i ogłoszona zaledwie dwa miesiące przed śmiercią Papieża, który przygotował i zainaugurował Sobór Watykański II – uchodzi za wybitny i nowatorski dokument Kościoła.

Stanowiła ona inspirację dla ogłoszonej dwa lata później soborowej konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et Spes (Radość i Nadzieja) i dla dyplomatycznego zaangażowania Stolicy Apostolskiej w sprawę pojednania i pokojowego rozwiązywania konfliktów międzynarodowych.

Encyklika zawiera m.in. stwierdzenie, że „nie sposób myśleć, iż w erze atomowej wojna może być wykorzystana jako narzędzie sprawiedliwości”. To zdanie encykliki stało się mottem watykańskiej dyplomacji, która m.in. czynnie angażuje się w umacnianie pokojowej roli.

PAP/RIRM

drukuj