Nowy szef Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Profesor Krzysztof Diks z Uniwersytetu Warszawskiego zostanie nowym szefem Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA). Poinformował dziś o tym minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Istniejąca od 2002 r. PKA to niezależna instytucja, której celem jest zapewnienie i doskonalenie jakości kształcenia na polskich uczelniach publicznych i niepublicznych. Podstawą prawną działalności PKA jest ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i wydane na jej podstawie akty wykonawcze. Jest finansowana z budżetu państwa.

Komisję tworzy od 80 do 90 członków powołanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego spośród kandydatów, którzy mają co najmniej stopień naukowy doktora. Zgłaszają ich senaty uczelni, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Konferencja Zawodowych Szkół Polskich, Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej (przewodniczący PSRP jest członkiem PKA z mocy prawa), ogólnokrajowe stowarzyszenia naukowe i organizacje pracodawców. Przewodniczącego PKA i jej sekretarza również powołuje minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Kadencja Komisji rozpoczyna się 1 stycznia danego roku i trwa cztery lata. Dotychczas PKA przewodził dr hab. Marek Rocki. Przed nim stanowisko przewodniczącego piastowali Zbigniew Marciniak i Andrzej Jamiołkowski.

Poddanie się ocenie PKA jest obligatoryjne, a jej negatywna ocena może skutkować podjęciem przez ministra decyzji o cofnięciu lub zawieszeniu uprawnienia do kształcenia na danym kierunku studiów i poziomie kształcenia. PKA przedstawia również opinie ws. utworzenia uczelni czy przyznania uprawnień do prowadzenia studiów (lub w sprawie przywrócenia zawieszonego uprawnienia) na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia. Wydaje też opinie w sprawie utworzenia przez uczelnię zagraniczną uczelni lub filii
w Polsce.

Od początku działalności (w latach 2002–2014) PKA przyznała 5363 ocen, w tym 147 wyróżniających, 4427 pozytywnych, 601 warunkowych i 188 negatywnych. Zaopiniowała też 6196 wniosków, w tym 3174 pozytywnie.

Nowy przewodniczący PKA, prof. Krzysztof Diks swoje dotychczasowe życie zawodowe związał z Wydziałem Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Na tym wydziale ukończył studia informatyczne, obronił doktorat, uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego, a w 2007 roku uzyskał tytuł profesora. Obecnie jest dyrektorem Instytutu Matematyki UW.

Polska Komisja Akredytacyjna wyróżniła w tym roku Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna. Toruńska uczelnia jest pierwszą wśród niepublicznych, która otrzymała taką ocenę. Kolejne wyróżnienie dotyczyło studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Politologia.

PAP/RIRM

drukuj