Komunikat Fundacji Lux Veritatis

Decyzją Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT) z dnia 17 stycznia 2012 roku odmówiono Fundacji Lux Veritatis miejsca na multipleksie pierwszym (MUX-1), uzasadniając tę odmowę brakiem „wiarygodności finansowej”.

Z analizy treści decyzji oraz opinii Departamentu Ekonomicznego KRRiT wynika, że KRRiT nie mogła dokonać tej oceny, bowiem nie zdefiniowała co dla niej oznacza „wiarygodność finansowa”, nie przedstawiła żadnej metodologii oceny tej wiarygodności oraz nie określiła żadnych parametrów i wskaźników finansowych lub ekonomicznych, które miały służyć tej ocenie, a co za tym idzie nie zdefiniowała, jakie wartości parametrów i wskaźników będą akceptowane i jaką przypisuje się im wagę dla dokonania oceny tego kryterium.

 

Fundacja nie zgadzając się z tą oceną, dokonała analizy sytuacji ekonomiczno-finansowej Fundacji i pozostałych podmiotów biorących udział w postępowaniu koncesyjnym, w tym czterech, którym koncesji udzielono. W oparciu o powszechnie przyjęte standardy Fundacja wyliczyła wartości parametrów i wskaźników, które obrazują majątek poszczególnych podmiotów i ich potencjał ekonomiczny. Wynik tej analizy był porażający. Trzy firmy, które uzyskały pozytywną ocenę „wiarygodności finansowej” Organu Koncesyjnego i decyzją KRRiT otrzymały miejsce na multipleksie pierwszym, nie posiadają majątku ani potencjału finansowego. Na koniec 2010 roku aktywa trwałe STAVKA Sp. z o.o. wynosiły „0” zł, ESKA TV S.A. niewiele ponad 23 tys. zł, Lemon Records Sp. z o.o. zaledwie 246 tys. zł, podczas gdy wartość majątku trwałego Fundacji przekracza 86 mln zł.

Dwie firmy, które według KRRiT są „wiarygodne finansowo” od dwóch lat wykazują ujemne kapitały własne w kwotach: ESKA TV S.A. ponad (minus) 3,8 mln zł, a Lemon Records Sp. z o.o. (minus) 0,5 mln zł, co oznacza, że nie są w stanie płacić swoich zobowiązań i powinny zgłosić upadłość. Kolejna z firm STAVKA Sp. z o.o. posiada kapitały w wysokości 91 tys. zł, podczas gdy kapitały własne Fundacji to ponad 20,5 mln zł. Firmy te przez kolejne lata generowały również straty, które w przypadku ESKA TV S.A. przekroczyły wartość 2 mln zł rocznie, a Lemon Records Sp. z o.o. 1 mln zł rocznie. Wynik finansowy STAVKA Sp. z o. o. to zysk w wysokości 5 tys. zł w 2009 roku i strata (minus) 4 tys. zł w 2010 roku. Wynik finansowy Fundacji to ponad 6,4 mln zł w 2009 roku i 3,5 mln zł w 2010 roku. KRRiT nie określiła żadnych kryteriów oceny „wiarygodności finansowej”, bowiem gdyby je określiła, rozstrzygnięcie procesu koncesyjnego byłoby zupełnie inne. Fundacja Lux Veritatis podniosła ten zarzut w Skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA), a wcześniej w odwołaniu do Przewodniczącego KRRiT. Wykazaliśmy, że sytuacja finansowa trzech z czterech podmiotów, które uzyskały miejsce na MUX-1 nie daje żadnej gwarancji na wykonanie koncesji zgodnie z jej zapisami, na dokonanie niezbędnych inwestycji, w tym wniesienie opłaty koncesyjnej związanej z nadawaniem w systemie DVB-T. Jednocześnie wykazaliśmy, że dołączone do wniosków koncesyjnych tych podmiotów dokumenty, które miały rzekomo świadczyć o gwarancji uzyskania środków w formie pożyczki czy kredytu w celu zrealizowania tej inwestycji i finansowania rozpowszechniania programu w ramach MUX-1, budzą wiele zastrzeżeń co do ich realności.

Potwierdzeniem słuszności zarzutów Fundacji Lux Veritatis wobec decyzji KRRiT są wyniki kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli (NIK), opublikowane w „Informacji o wynikach kontroli wykonania w 2011 roku budżetu państwa w części 09, Krajowa Radia Radiofonii i Telewizji”.

Fundacja wielokrotnie przedstawiała te i inne nieprawidłowości związane z procesem koncesyjnym w polskim parlamencie, podczas wielu posiedzeń Sejmowej Komisji do Spraw Kultury i Środków Przekazu, Komisji do Spraw Kontroli Państwowej, Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii oraz Senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu, apelując o zlecenie NIK kontroli tego procesu. Działania nasze podyktowane były chęcią obrony demokracji i poczuciem sprawiedliwości społecznej Polaków. Niestety, posłowie reprezentujący większość parlamentarną w tych komisjach nie dopuścili do podjęcia uchwały pozwalającej NIK na zbadanie przeprowadzenia procesu koncesyjnego w tak ważnej dla Polski sprawie, jaką jest cyfryzacja mediów. Jesteśmy przekonani, że gdyby taką kontrolę przeprowadzono, to potwierdziłaby ona pozostałe zarzuty Fundacji podniesione w Skardze do WSA. Posłom, senatorom, dziennikarzom wielu stacji telewizyjnych i prasie przekazaliśmy pełną wiedzę na temat nieprawidłowości procesu koncesyjnego i dokumentację opracowaną na podstawie wniosków koncesyjnych. Przekazaliśmy treść decyzji KRRiT, odwołania oraz Skargi złożonej przez Fundację do WSA. Również podczas wysłuchania publicznego w Parlamencie Europejskim przedstawiliśmy te dokumenty.

Niestety media mainstreamowe, poza nielicznymi wyjątkami, nie podjęły rzetelnie tego tematu, bowiem trudno nie przyznać Fundacji, że jest solidnym podmiotem, nieprzerwanie od 9 lat nadającym program telewizyjny, z którego przekazem utożsamia się wielomilionowa społeczność Polaków w kraju i na świecie. Jak powszechny jest odbiór TV TRWAM mogliśmy doświadczyć podczas wielotysięcznych marszów poparcia w obronie naszej telewizji i wartości w niej przekazywanych, które przeszły ulicami polskich miast. Ponad dwa miliony trzysta tysięcy osób podpisało się pod protestem skierowanym do KRRiT, domagając się możliwości nieograniczonego, bezpłatnego dostępu do wolnego, niezależnego medium, jakim jest TV TRWAM. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na stronę internetową www.tv-trwam.pl oraz www.radiomaryja.pl gdzie umieszczone są dokumenty, które przywołujemy w niniejszym komunikacie.

Zarząd Fundacji Lux Veritatis
Warszawa, dnia 05 lipca 2012 roku

drukuj