Wpisy

[TYLKO U NAS] Prof. E. Łon o wartości NBP w dobie kryzysu: To pokazuje, że jesteśmy niepodległym krajem, który ma własną walutę. Wielu mieszkańców Europy może nam zazdrościć tego atutu

Jesteśmy niepodległym krajem, który ma własną walutę. Wielu mieszkańców Europy może nam zazdrościć tego atutu. Wielokrotnie miałem okazję rozmawiać z bankierami centralnymi z Włoch lub innych krajów i oni bardzo narzekają, że ich kraje wchodzą do strefy euro, będąc w zasadzie zdanym na łaskę i niełaskę bankierów zasiadających w Europejskim Banku Centralnym. My tego problemu na szczęście nie mamy – powiedział prof. Eryk Łon, członek Rady Polityki Pieniężnej, we wtorkowym programie „Rozmowy niedokończone” w TV Trwam.

Prof. Eryk Łon: Banki centralne pokazały swą przydatność w zwalczaniu skutków najnowszego kryzysu

Sądzę, że rola, jaką odegrały banki centralne, była i jest wciąż bardzo znacząca. Mogą one wpływać na poziom kursu walutowego. Z tego też powodu jak najbardziej pozytywnie należy ocenić działania NBP, polegające na dokonywaniu interwencji walutowych, które wpływają na kształtowanie się kursu euro w złotych oraz dolara amerykańskiego w złotych. Jeżeli kryzys epidemiologiczny zostanie pokonany, bankierzy centralni będą mogli słusznie przypisywać sobie zasługę w zwalczaniu jego skutków – wskazał dr hab. Eryk Łon, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Prof. E. Łon: W polskiej polityce pieniężnej wskazana jest teraz szczególna czujność, która pomoże nam pokonać zjawiska kryzysowe

Dużą wagę przykładam do tego, aby NBP poprzez swe działania doprowadził do stopniowej poprawy wskaźników nastrojów konsumenckich. To bowiem poprawa wskaźnika owych nastrojów może zwiększyć skłonność przedsiębiorstw do zwiększania nakładów inwestycyjnych – wskazał Eryk Łon, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Prof. Eryk Łon: Łagodna polityka pieniężna NBP sprzyja wysokiej odporności polskiej gospodarki na zjawiska kryzysowe

W ostatnich dniach napłynęło szereg informacji wyraźnie pokazujących, że polska gospodarka charakteryzuje się wysokim stopniem odporności na zjawiska kryzysowe. Warto przede wszystkim zwrócić uwagę na to, że 25 stycznia GUS poinformował, że w grudniu 2020 roku produkcja przemysłowa w naszym kraju w ujęciu realnym w stosunku do analogicznego miesiąca roku 2019 roku zwiększyła się aż o 11,2 % – wskazał Eryk Łon, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Prof. E. Łon: Budując wiarę w lepszą przyszłość przyczyniamy się do szybszego pokonania trudności gospodarczych w naszym kraju

Uważam, że rok 2020 uwidocznił w dużym stopniu, że sposobów łagodzenia polityki pieniężnej może być wiele. Sądzę więc, że także gdyby okazało się, że z jakichś powodów pojawiłaby się konieczność złagodzenia polityki pieniężnej w naszym kraju w przyszłości można by skorzystać z różnych instrumentów – wskazał Eryk Łon, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Prof. Eryk Łon: Dzięki wykorzystaniu instrumentów polskiej polityki pieniężnej pokonamy zjawiska kryzysowe

Opublikowane na początku stycznia dane o poziomie wskaźnika PMI w polskim przemyśle pokazują, że w sektorze przemysłowym mamy do czynienia z fazą ożywienia. Wspomniany wskaźnik po raz kolejny przekroczył poziom 50 punktów. Ponadto zaobserwować można spadek inflacji konsumpcyjnej, która aktualnie kształtuje się nieco poniżej celu inflacyjnego. Najbardziej właściwą strategią w polskiej polityce pieniężnej jest taka, która zakłada utrzymanie obecnego poziomu stóp procentowych do końca obecnej kadencji RPP – wskazuje prof. UEP dr hab. Eryk Łon.

Prof. E. Łon: Elastyczność jako zaleta w polskiej polityce pieniężnej

W I kwartale 2021 roku będzie trzeba przyglądać się bardzo uważnie rożnego typu wskaźnikom makroekonomicznym i wskaźnikom nastrojów uczestników życia gospodarczego, gdyż taka analiza da odpowiedź na pytanie, czy nadal najbardziej słuszne będzie utrzymywanie stóp procentowych na dotychczasowym poziomie, czy też niezbędne będzie złagodzenie polityki stóp procentowych – zaznaczył prof. Eryk Łon z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Prof. E. Łon: Polska gospodarka wyjdzie z kryzysu wzmocniona. Realna skala spadku PKB w tym roku w Polsce będzie stosunkowo nieznaczna na tle wielu innych krajów

Polska gospodarka wyjdzie z obecnego kryzysu wzmocniona. To ogromnie ważne, że z szeregu różnych raportów sporządzonych przez analityków makroekonomicznych, pracujących w różnych instytucjach, wynika, że realna skala spadku PKB w tym roku w Polsce będzie stosunkowo nieznaczna na tle wielu innych krajów. Oznacza to, że analitycy ci doceniają niejako skuteczność zastosowanych przez rząd instrumentów polityki budżetowej oraz skuteczność instrumentów monetarnych zastosowanych przez Narodowy Bank Polski – zaznaczył prof. Eryk Łon z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Prof. Eryk Łon: Polityka pieniężna Narodowego Banku Polskiego znakomitą bronią w walce ze skutkami epidemii koronawirusa

W piątek 18 grudnia obecnego roku doszło do interwencji walutowej dokonanej przez Narodowy Bank Polski. NBP kupował waluty zagraniczne zmierzając tym samym do osłabienia kursu złotego, co można potraktować jako działanie mające na celu wsparcie rentowności eksportu. Warto przypomnieć, że po raz ostatni NBP dokonał interwencji walutowej w dniu 9 kwietnia 2010 roku. Także tamta interwencja miała na celu osłabienie kursu złotego- wskazał prof. UEP dr hab. Eryk Łon.