Wpisy

Prof. E. Łon: Przy pomocy polityki pieniężnej można doprowadzić do kontynuacji ożywienia gospodarczego w naszym kraju

Ogromnym  atutem naszej gospodarki są konsumenci, którzy w okresie po odmrożeniu polskiego życia gospodarczego wykazali spory entuzjazm. To właśnie dzięki nim w okresie od kwietnia do września tego roku można było zaobserwować poprawę w handlu i w przemyśle. Ten entuzjazm, ten optymizm znów stanie się motorem polskiej gospodarki, kiedy zniesione zostaną pewne obostrzenia, które zostały wprowadzone w październiku. Warto będzie obserwować liczbę osób znajdujących się na kwarantannie. Ważne, aby liczba ta zaczęła stopniowo spadać – wskazał Eryk Łon, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Prof. E. Łon: Elastyczność i czujność w polityce gospodarczej kluczem do pokonania skutków koronawirusa

Poszczególne rządy zdają sobie sprawę z zagrożenia, jakie dla gospodarek poszczególnych krajów stanowi jej zamrażanie i dlatego niektóre obostrzenia będą w taki sposób wprowadzane, aby w jak najmniejszym stopniu zagrozić fazom nowo rodzącego się ożywienia gospodarczego. Warto wskazać na przykład Izraela, który wprowadził we wrześniu nowe obostrzenia związane z koronawirusem, a po mniej więcej miesiącu część z nich zniósł. Sądzę więc, że poszczególne rządy będą się charakteryzować czujnością i elastycznością – zaznaczył prof. Eryk Łon z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Prof. E. Łon: Zgodna współpraca rządu i NBP tworzy szansę na szybki powrót wysokiego tempa wzrostu gospodarczego

Koordynacja polskiej polityki pieniężnej i polskiej polityki budżetowej jest wskazana w każdych warunkach. Szczególne znaczenie ma jednak w warunkach kryzysowych, w tym także w warunkach epidemii koronawirsua. To bowiem zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych szczególnie ważne jest budowanie u obywateli przekonania, że poszczególne segmenty władzy publicznej działają zgodnie – podkreślił prof. Eryk Łon z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Prof. E. Łon: Polska gospodarka stopniowo wychodzi z recesji spowodowanej epidemią koronawirusa

Za szczególnie pozytywny należy uznać fakt, że w 8 miesiącu 2020 roku w ujęciu realnym krajowa produkcja przemysłowa ukształtowała się znów na nieco wyższym poziomie, niż w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, kiedy w Polsce nie mieliśmy do czynienia z epidemią koronawirusa – podkreślił prof. Eryk Łon z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Prof. E. Łon: Komunikacja NBP z uczestnikami życia gospodarczego

Banki centralne ustalając poziom stóp procentowych oraz wpływając poprzez swe działania na wielkość różnych zmiennych makroekonomicznych oddziałują tym samym na zmianę nastrojów konsumentów, przedsiębiorców, deponentów, kredytobiorców itd. NBP komunikuje się z obywatelami za pomocą m. in. swojej strony internetowej, na której prezentowane są różne informacje o działalności banku centralnego – wskazuje prof. Eryk Łon z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Prof. E. Łon: Dzięki odważnej polityce monetarnej i fiskalnej pokonamy przejściowe trudności gospodarcze

Skala spadku PKB będzie w Polsce stosunkowo niska. Już zresztą widać, że w drugim kwartale tego roku wprawdzie w ujęciu realnym PKB spadło, ale też skala tego spadku była wyraźnie mniejsza  niż w wielu innych krajach. To pokazuje, że działania w zakresie polityki gospodarczej były adekwatne i są skuteczne, bo przynoszą pozytywne rezultaty w polskiej gospodarce. Jestem głęboko przekonany, że z biegiem czasu pod wpływem poprawy stanu gospodarki relacja deficytu budżetowego do PKB również się będzie zmniejszała – wskazał prof. Eryk Łon z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Prof. E. Łon: Standardowe instrumenty polityki pieniężnej wciąż przydatne!

Nie należy zapominać o instrumentach standardowych, bowiem mają one nadal swoje ogromne znaczenie. Na świecie obserwujemy wciąż „gołębie tendencje” banków centralnych do obniżania stóp procentowych. Co ciekawe, można zauważyć, że od pewnego czasu z łagodzeniem polityki pieniężnej mamy przede wszystkim do czynienia w przypadku banków centralnych znajdujących się na terenie krajów wschodzących – wskazał prof. Eryk Łon z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Prof. E. Łon: Przekazanie kompetencji z Narodowego Banku Polskiego do Europejskiego Banku Centralnego to balansowanie na granicy zdrady Polski

Przekazanie kompetencji z Polski do Frankfurtu nad Menem, czyli z Narodowego Banku Polskiego do Europejskiego Banku Centralnego jest w pewnym stopniu ukazaniem postawy „strusia”. Jest to liczenie na to, że świat zewnętrzny, a de facto zagraniczny bank centralny będzie dbał o dobro naszej gospodarki i nie będzie nam szkodził. Uważam, że jest to naiwność, a z uwagi na wielką wagę polityki pieniężnej dla polskiej gospodarki, sądzę, że jest to balansowanie na granicy zdrady Polski. Własna waluta jest ogromnie ważnym atrybutem suwerenności – wskazał dr hab. Eryk Łon, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Prof. E. Łon: Stopniowo odbudowujemy siłę polskiej gospodarki

Poziom stopy inflacji wydaje się być aktualnie bliski optymalnemu. Kształtuje się on bowiem w górnej strefie dopuszczalnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego. W pewnym sensie jest to sytuacja bardzo dobra. Warto bowiem pamiętać, że w okresie pobudzania wzrostu gospodarczego istotne jest to aby przedsiębiorcy nie obawiali się podnosić cen towarów i usług, o ile oczywiście owe wzrosty będą umiarkowane, gdyż świadczyć będzie to o wzroście popytu na wspomniane towary i usługi – podkreśla prof. UEP dr hab. Eryk Łon.

Prof. E. Łon: Polityka pieniężna NBP bardzo dobrze służy polskiej gospodarce

Skala redukcji stóp procentowych była adekwatna do wyzwań makroekonomicznych, przed którymi stoi Polska. Uważam, że już obecnie można dostrzec efekty tych działań. Dzięki łagodzeniu polityki pieniężnej doszło najpierw do poprawy nastrojów konsumenckich oraz do wzrostu wskaźnika PMI w przemyśle a następnie do wyraźnej poprawy rocznego realnego tempa zmian produkcji przemysłowej – podkreśla prof. UEP dr hab. Eryk Łon.