Wpisy

Prof. E. Łon: Polskie obowiązki polskiego finansisty

Romuald Traugutt powiedział kiedyś: „idea narodowości jest tak potężna i czyni tak wielkie postępy w Europie, że nic jej nie pokona”. Ta ważna wypowiedź sformułowana w okresie zaborów była wyrazem przekonania o sile narodów, o tym że stanowią one naturalne wspólnoty.

Prof. E. Łon: Zadaniem strategicznym Polski jest utrzymanie na trwale waluty narodowej

Można powiedzieć, że waluta narodowa to symbol niepodległości kraju. Rok temu obchodziliśmy setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Warto tu podkreślić, iż krokiem milowym do odzyskania polskiej państwowości i usprawnienia gospodarki była reforma Władysława Grabskiego. Polegała ona właśnie na stworzeniu własnej waluty przez odradzające się państwo polskie. Własna waluta ułatwiła reformę ówczesnej gospodarki i scaliła ziemie polskie w jeden organizm gospodarczy – podkreśla prof. Eryk Łon.

Prof. E. Łon: Nowe wyzwania dla polskiej polityki pieniężnej

Obserwując decyzje różnych banków centralnych podejmowane w październiku oraz listopadzie tego roku można zauważyć, że zdecydowanie przeważają decyzje o obniżeniu stóp procentowych. Można odnieść wrażenie, że coraz powszechniejsza staje się obawa o przyszły wzrost gospodarczy. Obniżane są stopniowo prognozy realnej zmiany PKB na rok 2020. Można spodziewać się, że proces łagodzenia polityki pieniężnej będzie prawdopodobnie kontynuowany.

Prof. E. Łon: Uczelnie publiczne skałą polskiego patriotyzmu

W ramach swojej działalności naukowej koncentruję swoją uwagę na m. in. zagadnieniu patriotyzmu gospodarczego. Jestem zdania, że ów patriotyzm gospodarczy może mieć zarówno charakter oddolny, jak i też odgórny. Oddolny patriotyzm gospodarczy polega przede wszystkim na tym, że konsumenci podejmują decyzje o nabyciu określonych towarów lub korzystaniu z konkretnych usług kierując się motywacją patriotyczną. Motywacją tą konsumenci kierują się wówczas gdy nabywają towary produkowane przez producentów postrzeganych jako producenci polscy oraz korzystają z usług usługodawców postrzeganych także jako polscy.

Troska o wzrost gospodarczy cechą dobrej polityki pieniężnej

Jeden z bardzo istotnych członków władz amerykańskiego banku centralnego James Bullard, szef oddziału FED w St. Louis jeszcze w marcu tego roku wskazywał na to, że problemy gospodarki amerykańskiej będą bardzo krótkoterminowe i dlatego jego zdaniem nie ma potrzeby obniżania stóp procentowych. Tymczasem kilka miesięcy później w czerwcu obecnego roku zmienił on swój sposób myślenia. Zaczął wtedy dość dobitnie wskazywać na to, że obniżka stóp procentowych jest niezbędna.

Cykl prezydencki w USA i jego konsekwencje

Mimo zmian w gospodarce światowej wciąż kluczową rolę w niej odgrywają USA. Z tego powodu wielu naukowców interesuje się powiązaniem między sytuacją gospodarczą w USA a sytuacją gospodarczą w innych krajach. Tego typu powiązania są także przedmiotem moich dociekań naukowych. Generalnie na podstawie prowadzonych badań zauważyłem, że występuje związek nie tylko między sytuacją gospodarczą w USA a sytuacją gospodarczą w innych krajach, ale także między sytuacją na amerykańskim rynku akcji a sytuacją na rynku akcji w innych krajach.

Prof. E. Łon: Gołębi zwrot w polityce pieniężnej banków centralnych

Polityka pieniężna obok polityki budżetowej to kluczowe narzędzie polityki gospodarczej państwa. Bank centralny ustala poziom stóp procentowych, określa poziom rezerw obowiązkowych oraz dokonuje operacji otwartego rynku. Kryzys gospodarczy uwidoczniony w latach 2008-2009 doprowadził do istotnych zmian w bankowości centralnej – podkreślił prof. Eryk Łon  z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Prof. E. Łon: Zgodna współpraca NBP i rządu szansą dla Polski

Generalnie rzecz biorąc sytuacja makroekonomiczna Polski jest dobra. Można wręcz powiedzieć, że stwarza ona dobre podstawy do dalszego rozwoju. Dzięki aktywnej polityce prorodzinnej staje się nasza gospodarka bardziej społeczna, co sprzyja budowaniu stabilności i ducha współpracy – podkreślił prof. Eryk Łon  z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Prof. Eryk Łon: Narodowy Bank Polski wspiera rozwój gospodarczy Polski

Polska polityka pieniężna powinna wspierać nastroje polskich konsumentów. Konsumpcja stanowi bowiem podstawowy składnik PKB. Znajdujemy się w obliczu ryzyka wyhamowania wzrostu gospodarczego na świecie. Świadczy o tym kolejna obniżka stóp procentowych przez amerykański bank centralny. Może być ona wynikiem przekonania o znacznym prawdopodobieństwie wyhamowania wzrostu gospodarczego nie tylko w USA, lecz także ogólnie na świecie – zaznacza prof. UEP dr hab. Eryk Łon, członek Rady Polityki Pieniężnej NBP.

Prof. E. Łon: Patriotyczna kontrofensywa w polskiej ekonomii

Walka między nurtem patriotycznym a nurtem kosmopolitycznym w polskiej ekonomii jest zażarta, wręcz mordercza. Z tego też powodu jest ogromnie ważne, żeby sobie uświadamiać, iż wygrana nurtu patriotycznego będzie wymagała ogromnej konsekwencji i działań na wielu szczeblach –  zaznaczył prof. Eryk Łon, członek Rady Polityki Pieniężnej w kadencji 2016-2022.

Prof. dr hab. E. Łon: Polska rodzina potrzebuje niskich stóp procentowych

Polska gospodarka potrzebuje niskich stóp procentowych. Jest to szczególnie ważne w kontekście troski o finanse polskich rodzin. Rodzina jest bowiem nadzieją narodu. Jest szczególnie istotne aby ci, którzy kiedyś zaciągnęli kredyty mieszkaniowe dziś nie ponieśli zbyt wysokich kosztów ich obsługi. Z tego też powodu warto rozważyć obniżenie stóp procentowych – zaznaczył prof. Eryk Łon  z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.