Wpisy

Prof. Eryk Łon: Dzięki łagodnej polityce pieniężnej Narodowego Banku Polskiego nasz kraj stopniowo pokonuje trudności gospodarcze

Można powiedzieć, że po podjęciu przez NBP decyzji o obniżeniu stóp procentowych najpierw stopniowej poprawie ulegają wskaźniki nastrojów uczestników życia gospodarczego. Dochodzi między innymi do poprawy poziomu wskaźnika PMI obliczanego dla polskiego przemysłu oraz do poprawy wskaźników nastrojów konsumentów, zarówno tych bieżących, jak również wyprzedzających – podkreślił profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, członek Rady Polityki Pieniężnej. 

Prof. Eryk Łon: Szansa na stopniowy powrót do szybkiego wzrostu gospodarczego w Polsce staje się coraz większa

Sytuacja gospodarcza w Polsce ulega stopniowej poprawie. Zarówno w styczniu, jak również w lutym tego roku roczna realna zmiana produkcji przemysłowej w Polsce kształtowała się na korzystniejszym poziomie niż w strefie euro. Polska polityka pieniężna w okresie kryzysu związanego z epidemią koronawirusa zdała egzamin. Udało się ograniczyć skalę kosztów społecznych kryzysu, utrzymując wysoki poziom zatrudnienia, a także doszło do obniżenia kosztów obsługi kredytów oraz zminimalizowania kosztów obsługi długu publicznego – ocenił dr hab. Eryk Łon, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Prof. E. Łon: Potrzeba nam coraz bardziej potężnego polskiego rynku akcji!

Warto tworzyć podstawy do dalszego rozwoju polskiego rynku akcji. Chciałbym, aby polski rynek akcji był coraz bardziej potężny. Chciałbym, aby Warszawski Indeks Giełdowy stał się jednym z najbardziej znanych indeksów giełdowych na świecie, aby ta popularność wynikała z pojawienia się wieloletniej hossy, która będzie trwała nie kilka, nie nawet kilkanaście a po prostu co najmniej kilkadziesiąt lat – wskazał Eryk Łon, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, członek Rady Polityki Pieniężnej.

Prof. E. Łon: Niskie stopy procentowe są wciąż potrzebne polskiej gospodarce

Decyzja o utrzymaniu dotychczasowego poziomu niskich przecież stóp procentowych, czyli o kontynuacji ekspansywnej polityki pieniężnej mogła wynikać z chęci wspierania polityki niskich stóp oprocentowania kredytów dla ludności i przedsiębiorstw. Chodzi po prostu o to, aby koszty finansowe ponoszone przez gospodarstwa domowe z tytułu obsługi zobowiązań kredytowych były jak najniższe. Po drugie mogło chodzić także o to, aby powstrzymać się od podwyżki stóp procentowych, która mogłaby nadmiernie umocnić walutę krajową, co mogłoby negatywnie wpłynąć na opłacalność rodzimego eksportu oraz rodzimej turystyki. Po trzecie wreszcie w niektórych przypadkach mogło także chodzić o dalsze wsparcie rozwoju krajowego rynku akcji – wskazał Eryk Łon, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, członek Rady Polityki Pieniężnej.

Prof. E. Łon: Stabilizowanie stóp procentowych dominującą postawą w aktualnej polityce banków centralnych

W poprzednim tygodniu 16 banków centralnych podjęło decyzję w sprawie poziomu stóp procentowych. Były to banki centralne z różnych kontynentów. W większości były to banki centralne z krajów wschodzących, aczkolwiek były wśród nich także dwa banki centralne z grupy krajów dojrzałych np. banki centralne z Islandii oraz Szwajcarii – wskazał Eryk Łon, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, członek Rady Polityki Pieniężnej.

Prof. E. Łon: Wyhamowanie procesów inflacyjnych w naszym kraju przemawia za stabilizacją polskich stóp procentowych na dotychczasowym poziomie

Uważam, że troska o sytuację na polskim rynku pracy powinno być jednym z faktycznych zadań NBP. Co więcej uważam, że nasz polski bank centralny dowiódł tego, że stara się tak realizować cel inflacyjny, aby odbywało się to z jak największą korzyścią nie tylko dla mierników aktywności gospodarczej, lecz także dla mierników przedstawiających sytuację w zakresie zatrudnienia. Warto więc ciągle podkreślać, że to dzięki zgodnej polityce rządu i NBP udało się tak szybko zareagować na ubiegłoroczne zjawiska kryzysowe, że skala wzrostu stopy bezrobocia, który to wzrost w tego typu sytuacjach kryzysowych zazwyczaj się pojawia była bardzo nieznaczna – wskazał Eryk Łon, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Prof. Eryk Łon: W działalności banków centralnych wciąż dominuje przekonanie o potrzebie utrzymania łagodnego charakteru polityki pieniężnej

W świetle przewidywanych uwarunkowań makroekonomicznych polska polityka pieniężna powinna być moim zdaniem nadal łagodna. Opowiadam się za podejmowaniem wszelkich działań przez NBP, które mogłyby doprowadzić do ożywienia aktywności gospodarczej. W tym kontekście za ważne uważam kontynuowanie procesu skupu papierów skarbowych oraz papierów dłużnych emitowanych przez Skarb Państwa. Za uzasadnione uważam między innymi poszerzenie katalogu skupowanych papierów dłużnych o obligacje korporacyjne – ocenił dr hab. Eryk Łon, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

[TYLKO U NAS] Prof. E. Łon o wartości NBP w dobie kryzysu: To pokazuje, że jesteśmy niepodległym krajem, który ma własną walutę. Wielu mieszkańców Europy może nam zazdrościć tego atutu

Jesteśmy niepodległym krajem, który ma własną walutę. Wielu mieszkańców Europy może nam zazdrościć tego atutu. Wielokrotnie miałem okazję rozmawiać z bankierami centralnymi z Włoch lub innych krajów i oni bardzo narzekają, że ich kraje wchodzą do strefy euro, będąc w zasadzie zdanym na łaskę i niełaskę bankierów zasiadających w Europejskim Banku Centralnym. My tego problemu na szczęście nie mamy – powiedział prof. Eryk Łon, członek Rady Polityki Pieniężnej, we wtorkowym programie „Rozmowy niedokończone” w TV Trwam.

Prof. Eryk Łon: Banki centralne pokazały swą przydatność w zwalczaniu skutków najnowszego kryzysu

Sądzę, że rola, jaką odegrały banki centralne, była i jest wciąż bardzo znacząca. Mogą one wpływać na poziom kursu walutowego. Z tego też powodu jak najbardziej pozytywnie należy ocenić działania NBP, polegające na dokonywaniu interwencji walutowych, które wpływają na kształtowanie się kursu euro w złotych oraz dolara amerykańskiego w złotych. Jeżeli kryzys epidemiologiczny zostanie pokonany, bankierzy centralni będą mogli słusznie przypisywać sobie zasługę w zwalczaniu jego skutków – wskazał dr hab. Eryk Łon, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Prof. E. Łon: W polskiej polityce pieniężnej wskazana jest teraz szczególna czujność, która pomoże nam pokonać zjawiska kryzysowe

Dużą wagę przykładam do tego, aby NBP poprzez swe działania doprowadził do stopniowej poprawy wskaźników nastrojów konsumenckich. To bowiem poprawa wskaźnika owych nastrojów może zwiększyć skłonność przedsiębiorstw do zwiększania nakładów inwestycyjnych – wskazał Eryk Łon, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Prof. Eryk Łon: Łagodna polityka pieniężna NBP sprzyja wysokiej odporności polskiej gospodarki na zjawiska kryzysowe

W ostatnich dniach napłynęło szereg informacji wyraźnie pokazujących, że polska gospodarka charakteryzuje się wysokim stopniem odporności na zjawiska kryzysowe. Warto przede wszystkim zwrócić uwagę na to, że 25 stycznia GUS poinformował, że w grudniu 2020 roku produkcja przemysłowa w naszym kraju w ujęciu realnym w stosunku do analogicznego miesiąca roku 2019 roku zwiększyła się aż o 11,2 % – wskazał Eryk Łon, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.