Świadomi patriotycznych obowiązków

Patriotyzm na przestrzeni dziejów niezmienne rozumiany jako bezinteresowna miłość do Ojczyzny, w każdej kolejnej epoce, w zależności od jej uwarunkowań, nabywał nowego, bardziej współczesnego kształtu, nie odchodząc jednak nigdy od swego podstawowego wymiaru. Również teraz, kiedy współczesność stawia nowe wymagania, tak jednostkom, jak i całym narodom, kanon postaw i zachowań, które określamy mianem patriotyzmu, nie tyle uległ zmianie, ile poszerzeniu. Dziś bowiem często używamy pojęcia nowoczesnego patriotyzmu, który rozumiany jest jako wypełnianie obywatelskich obowiązków, takich jak: płacenie podatków, zdobywanie wykształcenia, założenie rodziny. Działania te jednak dotyczą głównie każdego z nas z osobna. Poza tym czy bezinteresowna miłość do Ojczyzny będąca podstawą patriotyzmu powinna wyrażać się jedynie w wypełnianiu powinności wynikających z praw i obowiązków określonych w Konstytucji?

W Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, w której służba Ojczyźnie zawarta jest w jej motcie wpisanym w herb uczelni, wychowanie patriotyczne stanowi jeden z fundamentów nauczania na wszystkich kierunkach studiów. Jednakże specyfika każdego z nich wymaga różnorodności podejmowanych działań. Na kierunku politologia kształtowanie postaw patriotycznych wyraża się w kilku obszarach.

Historia w politologii

Trudno sobie wyobrazić świadomego swych patriotycznych obowiązków Polaka bez znajomości historii Polski. Stąd też politologia w WSKSiM bazuje przede wszystkim na rzetelnie przekazywanej, a następnie egzekwowanej wiedzy historycznej. Wśród wykładowców i profesorów uczelni przyszli studenci znajdą specjalistów z zakresu politologii oraz dziedzin historii najnowszej związanych z nią, to jest historii Polski i powszechnej, historyków idei i ustroju, a także przedstawicieli innych nauk społecznych i humanistycznych, między innymi filozofów, prawników, ekonomistów i etnologów. Tak szeroki wybór specjalistów reprezentujących rozmaite dziedziny nauki pozwala studentom WSKSiM na rozwijanie i poszerzanie swoich zainteresowań. Wychodzi on również naprzeciw interdyscyplinarnemu charakterowi nauk politycznych, czerpiących z doświadczeń wyżej wymienionych nauk humanistycznych i społecznych.

Praktyczny wymiar politologii

Równie istotnym elementem nauczania politologii w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej jest wykształcenie wśród przyszłych absolwentów uczelni umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy zdobytej w trakcie wykładów i ćwiczeń. Służą temu atrakcyjne praktyki w kraju i za granicą oraz możliwość odbycia części studiów za granicą, w ramach programu Erasmus.

Studenci naszej uczelni mają więc do wyboru praktyki w Sejmie RP, Parlamencie Europejskim oraz możliwość studiowania między innymi w Hiszpanii i na Słowacji. Liczba ośrodków akademickich, z którymi nawiązano współpracę partnerską, nie ogranicza się jedynie do Europy – na liście uczelni, z którymi WSKSiM podpisała umowy o współpracy, są uniwersytety z obu Ameryk i Azji. Z pewnością szanse, jakie daje studentom edukacja w nowym środowisku, wzbogacają wiedzę studentów oraz umożliwiają im doskonalenie języków obcych w praktyce. Wyjazdy te pozwalają także zdobyć cenne doświadczenia będące ważnym atutem na współczesnym rynku pracy.

W wymianie w ramach programu Erasmus uczestniczą również wykładowcy, co niewątpliwie wpływa na wzmocnienie potencjału, tak dydaktycznego, jak i naukowego WSKSiM. Doświadczenia zdobywane w trakcie pobytu i wykładów na zagranicznych uczelniach pozwalają bowiem na wzbogacenie procesu edukacyjnego poprzez m.in. zastosowanie nowych metod kształcenia, z którymi wykładowcy zapoznali się w trakcie wyjazdów.

Działalność naukowa. Kongresy i konferencje

Kolejną sferą aktywności WSKSiM, w ramach której realizowana jest misja naukowa oraz sfera wychowania patriotycznego, są organizowane przez uczelnię liczne sympozja i konferencje naukowe. Wśród prelegentów zapraszanych na cykliczne kongresy katolików byli przedstawiciele środowisk naukowych z Europy i zza oceanu oraz aktywni uczestnicy życia społecznego i politycznego, w tym przedstawiciele licznych instytucji międzynarodowych.

W tym miejscu chciałbym poinformować o kolejnej inicjatywie WSKSiM, jaką będzie organizacja w przyszłym roku akademickim konferencji naukowej poświęconej akcji „Burza” i Powstaniu Warszawskiemu, których 70. rocznica przypada w roku 2014. Uczczenie tych wydarzeń należących do najważniejszych punktów odniesienia do kształtowania się współczesnego polskiego patriotyzmu w ramach konferencji naukowej pozwoli na właściwe przedstawienie roli tych wydarzeń w historii Narodu i państwa polskiego w XX wieku.

Autor jest kierownikiem Zakładu Współczesnej Myśli Społecznej i Politycznej Instytutu Nauk o Polityce w WSKSiM.

Dr Maciej Wojtacki

drukuj