fot. wikipedia.org

Prof. E. Łon: Polskie obowiązki polskiego finansisty

Renesans idei narodowej i rola języka polskiego

Romuald Traugutt powiedział kiedyś: „idea narodowości jest tak potężna i czyni tak wielkie postępy w Europie, że nic jej nie pokona”. Ta ważna wypowiedź sformułowana w okresie zaborów była wyrazem przekonania o sile narodów, o tym że stanowią one naturalne wspólnoty. W tym sensie można powiedzieć, że polski ekonomista zajmujący się zagadnieniami finansowymi powinien sobie zdawać sprawę, że przede wszystkim jest Polakiem. Na stronie diecezji rzeszowskiej prof. Krzysztof Ożóg wskazuje, że „język stanowi podstawowe dobro dla narodu. Dla wielu narodów język jest najważniejszym elementem narodowej tożsamości i stanowi pierwszy, najbardziej istotny składnik narodowej kultury”.

Idea narodowa w zagadnieniach finansowych

W ramach nauk ekonomicznych zagadnienia finansowe mają bardzo ważne znaczenie. Zagadnieniami tymi zajmują się konkretni ludzie mający konkretną narodowość i posługujący się konkretnym językiem. Bardzo ważne znaczenie ma sektor bankowy. Dzieje się tak dlatego, że banki komercyjne mają prawo emisji pieniądza bezgotówkowego. Z kolei narodowy bank centralny prowadzi politykę pieniężną. Można więc powiedzieć, że w zakresie nauk finansowych zagadnienia związane z bankowością są bardzo istotne.

W odniesieniu do naszego kraju występuje szereg wyzwań, które mogą być z natury rzeczy podejmowane właśnie przez polskich naukowców a przynajmniej można powiedzieć, że są oni niejako do tego najbardziej predysponowani. Przykładowo sprawa obrony waluty narodowej czy też badań nad procesem repolonizacji sektora bankowego w sposób naturalny w największym stopniu powinna być właśnie bliska polskim naukowcom specjalizującym się w dziedzinie finansów.

Polski charakter zjazdów katedr finansowych

Jedną z form integracji środowisk polskich naukowców reprezentujących szeroko pojęty obszar finansowy są coroczne zjazdy katedr finansowych. Najnowszy zjazd odbył się w okresie od 11 do 13 września tego roku i został zorganizowany przez Katedrę Finansów Wydziału Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Co ciekawe związany był on z 95-leciem reformy walutowej Władysława Grabskiego. Warto zauważyć, że sponsorami konferencji były instytucje polskie. To bardzo ważne, gdyż wskazuje bowiem właśnie na polski charakter wspomnianego przedsięwzięcia.

Wskaźnik polonizacji konferencji finansowych

Należy odnotować, że zdecydowana większość referatów miała tytuły wyrażone w języku polskim. Referatów takich było 97. Z kolei referatów, których tytuły wyrażone były w języku angielskim było 29. Można więc powiedzieć, że wskaźnik polonizacji konferencji kształtował się na poziomie 75%. Tyle właśnie referatów miało tytuły wyrażone w języku polskim. Trzeba uczynić co tylko możliwe aby w przyszłym roku wspomniany wskaźnik kształtował się na jeszcze wyższym poziomie. Najlepiej aby za jakiś czas było to nie 75% a nawet 100%. Generalnie jest ogromnie pozytywną tendencją, że podczas tego typu spotkań ważnych dla środowiska polskich naukowców specjalizujących się w dziedzinie finansów wciąż dominuje język polski. Warto jednak aby jego przewaga była jeszcze większa.

Świadectwo australijskiego bankowca przejawem patriotyzmu gospodarczego

Dlaczego zjawiska finansowe mają takie znaczenie ? Dzieje się tak np. dlatego że klientami banków komercyjnych jest zdecydowana większość osób fizycznych oraz bardzo wiele poszczególnych podmiotów gospodarczych. Zastanawiając się nad rolą banków w gospodarce warto przytoczyć słowa wypowiedziane przez jednego z uczestników konferencji „Katolicy i ekonomia: szanse i zagrożenia”. Konferencja ta odbyła się w roku 2012 i została zorganizowana przez Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

Uczestnik wspomnianej konferencji australijski bankowiec pełniący w banku funkcję kierowniczą John Tilley wskazał, że: „istnienie banków w Australii powinno służyć trzem głównym celom: świadczeniu usług bankowych narodowi australijskiemu, tworzeniu miejsc pracy dla swoich pracowników i czerpaniu rozsądnych i uczciwych profitów”. W tej wypowiedzi wyraźnie można dostrzec patriotyzm prelegenta, który zdecydowanie wskazuje na fakt istnienia narodu australijskiego oraz to, iż świadczenie usług bankowych na jego rzecz powinno być jednym z podstawowych celów australijskiej bankowości.

Warto naśladować w polskich finansach patriotyczną postawę australijskiego bankowca

Ponadto można zauważyć, że wspomniany australijski bankowiec przywiązuje dużą wagę do tego aby chronić miejsca pracy w sektorze bankowym. Myślę, że można analogicznie podejść do swoistych zadań stojących przed polskim sektorem bankowym. Oczywiście należy dokładnie analizować sytuację sektora bankowego z różnych punktów widzenia. Jednym z ważnych zagadnień, które powinny być szeroko badane mógłby być np. stopień etnocentryzmu konsumenckiego na rynku usług bankowych.

Etnocentryzm konsumencki w bankowości szansą dla Polski

Warto przypomnieć, że wspomniany etnocentryzm konsumencki to zjawisko preferowania usług świadczonych przez usługodawców postrzeganych jako krajowi. Powyższy przykład wyraźnie wskazuje na to, że myślenie narodowe obecne może być także w ramach sektora bankowego. Aby jednak banki były w coraz większym stopniu w rękach rodzimych potrzebne jest budowanie zdrowej mody na korzystanie z usług świadczonych przez instytucje bankowe znajdujące się pod kontrolą kapitału polskiego.

Potrzeba współpracy uczelni publicznych z bankami o polskim kapitale

Warto np. aby uczelnie publiczne współpracowały z bankami o polskim kapitale i aby w różnego typu gremiach współpracujących z uczelniami ważne znaczenie odgrywały także banki o polskim kapitale. Myślę, że jest to coraz bardziej realne i wykonalne. Warto zauważyć, że z różnych porównań międzynarodowych wynika, że to właśnie Pekao S. A. oraz PKO Bank Polski są bankami postrzeganymi bardzo pozytywnie z uwagi na swoją bardzo wysoką odpowiedzialność na ewentualne zjawiska kryzysowe, które mogłyby się w przyszłości pojawić.

Promocja polskiego rynku kapitałowego

Obok zagadnień bankowych w ramach nauk finansowych istotne znaczenie zajmuje np. tematyka rynku kapitałowego. Uważam, że zdecydowanie warto pogłębiać różnego typu prace badawcze dotyczące polskiego rynku akcji. Nie będę ukrywał, że w ramach swojego dorobku naukowego wiele publikacji poświęciłem właśnie determinantom sytuacji na polskim rynku akcji. Wynika to z mojego silnego przekonania, że warto rozwijać polski rynek kapitałowy, w tym także polski rynek akcji.

Ogromna rola nazw własnych w języku polskim w polskich finansach

Samo pojęcie polskiego rynku akcji, samo jego używanie jest niejako formą promocji tego co polskie. To oczywiście tylko przykład. Jest on jednak bardzo ważny. Skoro bowiem język polski ma olbrzymie znaczenie to ważne są poszczególne słowa, poszczególne nazwy własne. Kiedy czytamy jakiś artykuł, także naukowy lub słuchamy wypowiedzi jakiegoś naukowca to warto zwrócić uwagę na to jakich nazw własnych ów naukowiec używa.

Przykładowo jeżeli używa on nazwy własnej polskiego pisma naukowego „Gospodarka narodowa” to jest to swoista promocja tego co polskie. Jeśli natomiast używa nazwy własnej pisma zagranicznego chcąc nie chcąc jest to promocja tego co zagraniczne. Mówię o tym dlatego, że w świecie współczesnym promocja ma olbrzymie znaczenie i dlatego wszystkie typy reklamy, plakaty czy strony w Internecie warto analizować także właśnie z tego punktu widzenia.

Obecność nazw własnych polskich to promocja tego co polskie a obecność nazw własnych zagranicznych to promocja tego co zagraniczne. Naturalnie świat składa się zarówno z tego co polskie, jak i zagraniczne, ale któż ma promować to co polskie jak nie właśnie my Polacy, jak nie my polscy naukowcy, w tym także ci reprezentujący sektor finansów. W tym kontekście właśnie chcę zakończyć jeszcze raz wskazaniem na to, że sponsorami zjazdów katedr finansowych były instytucje polskie i skoro tak, to właśnie jest to przejaw promocji tego co polskie, co rodzime co krajowe. Ma to ogromnie istotne znaczenie. Dlatego tak ważne znaczenie ma moim zdaniem podtrzymywanie współpracy katedr finansowych z różnego typu działami marketingu, z wydziałami promocji w różnego typu instytucjach działających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Prof. UEP dr hab. Eryk Łon

drukuj