XXIV Rocznica Powstania Radia Maryja: List o. Michaela Brehla CSsR

 


Pobierz

Pobierz

Do Rodziny Radia Maryja

Drodzy: Ojcze Dyrektorze, współbracia Redemptoryści i Przyjaciele Radia Maryja!

Najserdeczniejsze życzenia z okazji 24. rocznicy powstania Radia Maryja! Jaka to wielka łaska, że możecie świętować tyle już lat głoszenia Dobrej Nowiny nie tylko w Polsce, ale i w wielu krajach na całym świecie. Dziękujemy Panu Boga za poświęcenie Ojca Dyrektora i jego współpracowników, a nade wszystko za tylu wiernych, którzy wspierają to wielkie dzieło służące ewangelizacji i modlitwie.

Za kilka dni na Placu Świętego Piotra w Rzymie Ojciec Święty Franciszek zainauguruje nadzwyczajny Jubileuszowy Rok Miłosierdzia. Papież Franciszek nieustanie zaprasza nas, abyśmy zbliżyli się do Chrystusa Odkupiciela, by osobiście doświadczyć miłości Boga Ojca i łaski Ducha Świętego. Zachęcam Was, abyście razem z Ojcem Świętym głosili, że Bóg nigdy nie męczy się przebaczaniem, czekaniem na nas, miłowaniem nas z czułością. Niech Radio Maryja będzie szczególnym narzędziem tego głoszenia miłosierdzia i pojednania!

Bardzo cieszę się wraz z Wami, że Radio Maryja rozpoczyna 25. rok swojej ewangelicznej posługi. Modlę się, aby Maryja, nasza Matka Nieustającej Pomocy, zawsze Wam towarzyszyła i wspierała. Niech św. Jan Paweł II wstawia się za Wami!

Niech Bóg Wszechmogący Was Błogosławi, w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Proszę Was o modlitwę za mnie i za wszystkich misjonarzy redemptorystów.

W Chrystusie Odkupicielu

O. Michael Brehl, CSsR, Przełożony Generalny Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela

* * *

Alla Famiglia di Radio Maryja

Cari P. Direttore, confratelli Redentoristi e Amici di Radio Maryja!

Tanti auguri per il 24 anniversario della fondazione di Radio Maryja! Che grazia di festeggiare tanti anni di annunciare la Buona Notizia del Vangelo, non solo in Polonia ma in diversi paesi del mondo. Rendiamo grazie a Dio per la dedizione del P. Direttore e il suo staff, ma soprattutto per tutti i fedeli che hanno sostenuto quest’ opera di evangelizzazione e di preghiera.

Tra qualche giorno, quest’anno giubileo straordinario della Misericordia sarà aperto per il Santo Padre a San Pietro in Roma. Papa Francesco continua a invitarci ad avvicinarci al Redentore per sperimentare personalmente l’amore del Dio Padre e la grazia dello Spirito Santo. Vi invito di proclamare con il Papa che Dio non si stanca mai di perdonarci, di accoglierci, di amarci con tenerezza. Che Radio Maryja sia uno strumento speciale per quest’annuncio di misericordia e riconciliazione!

Con voi, celebro con gioia che Radio Maryja inizia il suo 25mo anno di ministero evangelico. Prego che Maria, nostra Madre del Perpetuo Soccorso, vi accompagna e vi aiuta sempre. Che San Giovanni Paolo II intercede per voi.

Dio onnipotente vi benedica, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Vi prego di pregare anche per me e per tutti i missionari redentoristi.

Nel Redentore

Michael Brehl, C.Ss.R., Superiore Generale

drukuj