fot. tv trwam

Regina Coeli z Ojcem Świętym Franciszkiem 28.04.2019

Drodzy bracia i siostry, dzień dobry!

Dzisiejsza Ewangelia (por. J 20,19-31) mówi nam, że w dzień Paschy Jezus ukazał się swoim uczniom w Wieczerniku, przynosząc trzy dary: pokój, radość, misję apostolską.

Pierwsze słowa, które wypowiada to: „Pokój wam” (w. 21). Zmartwychwstały Pan przynosi autentyczny pokój, ponieważ przez swoją ofiarę na krzyżu dokonał pojednania między Bogiem a ludzkością i zwyciężył grzech i śmierć. Jego uczniowie jako pierwsi potrzebowali tego pokoju, ponieważ po pojmaniu i śmierci Nauczyciela popadli w zagubienie i lęk. Jezus staje pośród nich żywy i ukazując swoje rany na chwalebnym ciele, daje pokój jako owoc swego zwycięstwa. Ale tego wieczoru nie był obecny apostoł Tomasz. Poinformowany o tym niezwykłym wydarzeniu, niedowierzając świadectwu innych apostołów, domaga się, by osobiście sprawdzić prawdziwość tego, co oni twierdzą. Osiem dni później, czyli dokładnie tak jak dzisiaj, ponownie ma miejsce objawienie: Jezus wychodzi na spotkanie z niedowiarstwem Tomasza, zachęcając go, by dotknął Jego ran. Są one źródłem pokoju, ponieważ są znakiem ogromnej miłości Jezusa, który pokonał siły wrogie człowiekowi, to jest grzech, zło i śmierć.

Drugim darem, który zmartwychwstały Jezus przynosi uczniom, jest radość. Ewangelista pisze, że „Uradowali się uczniowie, ujrzawszy Pana” (w. 20). Okres wielkanocny to czas radości, dlatego liturgia nieustannie powtarza: „Oto dzień, który Pan uczynił, radujmy się w nim i weselmy”. Zmartwychwstanie Jezusa jest najwspanialszym motywem naszej radości. Unicestwił On przeszkody i negatywne siły świata, które uniemożliwiają nam bycie radosnymi. W ten sposób nasze życie, dzięki Jego śmierci i zmartwychwstaniu, charakteryzuje się pozytywnością i nadzieją, a jest to dla nas motywem prawdziwej radości.

Oprócz pokoju i radości Jezus daje uczniom również misję. Mówi im: „Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam” (w. 21). Zmartwychwstanie Jezusa jest początkiem nowej dynamiki miłości, zdolnej przemieniać świat mocą Ducha Świętego. Ta miłość rozprzestrzeniała się poprzez apostołów i ich następców, ale także przez wszystkich innych wiernych. Istotnie zmartwychwstały Jezus powierza każdemu chrześcijaninowi zadanie głoszenia cudownego wydarzenia swego zmartwychwstania. Każdy ochrzczony jest powołany, aby przekazywać boskie dary pokoju i radości, kontynuując w ten sposób zbawczą misję Jezusa w świecie, każdy zgodnie ze swoim powołaniem.

W tę drugą niedzielę Wielkanocy jesteśmy zaproszeni, aby zbliżyć się do Chrystusa z wiarą, otwierając nasze serca na pokój, radość i misję, która jest głoszeniem Bożego miłosierdzia, radosnym świadczeniem Jego miłości, przemieniającej i odkupiającej. Niech Duch Chrystusa Zmartwychwstałego nieustannie prowadzi i podtrzymuje apostolskie działanie Kościoła, zachowując w wierności swojemu powołaniu biskupów, kapłanów, osoby konsekrowane i wszystkich ochrzczonych. Powierzmy tę modlitwę macierzyńskiemu orędownictwu Dziewicy Maryi, Królowej nieba i ziemi.

Tłumaczenie: Radio Watykańskie

drukuj