W Senacie ustawa o zakazie propagowania komunizmu i Karcie Polaka

Ustawa o zakazie propagowania komunizmu, ustawa tworząca rejestr pedofilów, nowela przepisów o Karcie Polaka oraz informacja ministra rolnictwa – to niektóre punkty porządku obrad Senatu, który w czwartek rozpocznie dwudniowe posiedzenie.

Porządek posiedzenia prawdopodobnie zostanie rozszerzony o projekty dwóch uchwał. Pierwsza dotyczy zmiany regulaminu Senatu w związku z powrotem do izby wyższej środków budżetowych na opiekę nad Polonią i Polakami za granicą. Druga związana jest z rocznicą III powstania śląskiego.

Według porządku posiedzenia izba rozpocznie je od wysłuchania informacji ministra rolnictwa i rozwoju wsi nt. realizacji programu działań resortu rolnictwa na lata 2015-2019.

Następnie senatorowie rozpatrzą ustawę o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym. Przygotowana w resorcie sprawiedliwości ustawa zakłada powstanie rejestru sprawców przestępstw na tle seksualnym, do którego trafiałyby dane osób prawomocnie skazanych za przestępstwa przeciw wolności seksualnej. Składałby się on z dwóch części: rejestru z dostępem ograniczonym i rejestru publicznego, do którego dostęp będzie powszechny i bez ograniczeń.

Prawo dostępu do rejestru ograniczonego – gdzie będą szczegółowe dane o skazanych, w tym fotografia, miejsce zameldowania i faktyczny adres pobytu – będą miały m.in.: sądy, prokuratorzy, policja, ABW, Służba Celna, CBA, organy administracji rządowej i samorządowej. Druga – powszechnie dostępna część – dotyczyłaby danych tych skazanych, którzy popełnili swój czyn wobec nieletnich, ze szczególnym okrucieństwem lub działali w recydywie. W tym przypadku nie byłyby podawane tak szczegółowe dane, jak np. adres, a jedynie nazwa miejscowości, w której skazany przebywa.

Sprawcy figurowaliby w rejestrze – prowadzonym na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości – do zatarcia skazania, ułaskawienia czy amnestii. W „szczególnie uzasadnionych przypadkach” sąd mógłby orzec, że dane skazanego nie trafią do rejestru.

Następnie Senat ma omówić nowelizację ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium RP oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium; projekt przygotował rząd. Jej celem jest umożliwienie przyjęcia sił takich jak szpica NATO w czasie pokoju, w celu wzmocnienia polskich sił zbrojnych.

Ustawa dotyczy zasad pobytu i przemieszczania się obcych wojsk na terytorium RP oraz tego, kto i kiedy wydaje zgodę na obecność zagranicznych żołnierzy. Nowelizacja daje podstawy prawne, dzięki którym obce wojska będą mogły prowadzić operacje wojskowe – inne niż ćwiczenia – w czasie pokoju na terytorium Polski. Chodzi o działania prewencyjne, odstraszające lub wymagające użycia sił wysokiej gotowości, czyli tzw. szpicy NATO. Zgodnie z nowelizacją zgodę na pobyt w Polsce wojsk obcych, głównie NATO i UE, ma wyrażać prezydent na wniosek ministra obrony, po uzyskaniu zgody premiera.

Izba zajmie się również ustawą o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Zgodnie z nią samorządy będą miały rok na usunięcie z przestrzeni publicznej nazw upamiętniających osoby, organizacje, wydarzenia i daty symbolizujące komunizm lub propagujące go.

W ustawie określono, że „za propagujące komunizm uważa się także nazwy odwołujące się do osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących represyjny, autorytarny i niesuwerenny system władzy w Polsce w latach 1944-1989”.

Decyzję o stwierdzeniu nieważności uchwały nadającej niezgodną z ustawą nazwę budowli, obiektowi lub urządzeniu użyteczności publicznej będzie podejmować wojewoda po obowiązkowym zasięgnięciu opinii Instytutu Pamięci Narodowej. Będzie też miał prawo zasięgnięcia opinii Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

Senat będzie debatować także nad nowelą ustawy o Karcie Polaka oraz niektórych innych ustaw; jej podstawowym celem jest ułatwienie posiadaczom Karty Polaka osiedlania się na terytorium Polski m.in. poprzez dofinansowanie do wynajęcia mieszkania czy zwolnienie posiadaczy Karty Polaka z opłat konsularnych.

Zgodnie ze zmianami posiadacze Karty Polaka, którzy przyjeżdżają do Polski z zamiarem osiedlenia się na stałe, dostaną bezpłatnie Kartę Stałego Pobytu, po roku otrzymają obywatelstwo polskie, a w międzyczasie będą mogli liczyć na pomoc w tym pierwszym okresie adaptacji – m.in. będą mogli ubiegać się o dofinansowanie do wynajęcia mieszkania, dofinansowanie intensywnej nauki języka polskiego czy kursów zawodowych. „Zasiłek adaptacyjny” będzie wynosił ok. 6 tys. zł. Program miałby ruszyć od 2017 roku.

Posiadacze Karty Polaka zostaną także zwolnieni z opłat konsularnych za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie polskiej wizy oraz z opłat konsularnych za przyjęcie wniosku o nadanie polskiego obywatelstwa. O wnioski będą mogli ubiegać się nie tylko w polskich konsulatach, lecz również w urzędach wojewódzkich.

Izba wyższa będzie pracować także nad nowelizacją ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, powstałą na bazie projektu rządowego. Jej celem jest wdrożenie do polskiego prawa przepisów unijnych, które uproszczą pobór opłat od kierowców podróżujących po drogach krajów Unii Europejskiej przy pomocy europejskiej usługi opłaty elektronicznej, czyli European Electronic Toll Service (EETS).

Senatorowie omówią ustawę o utworzeniu 1 września br. Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Jej podstawowym kierunkiem działalności będzie kształcenie oraz prowadzenie badań naukowych w obszarze nauk humanistycznych, społecznych, przyrodniczych, technicznych, medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej.

Na posiedzeniu Senat zajmie się także projektem uchwały z okazji 225. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

PAP/RIRM

drukuj
Tagi: ,

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl