fot. Polskie Stowarzyszenie Familologiczne

„Towarzyszenie małżeństwu i rodzinie” – w połowie lutego ruszy 23. Sympozjum Teologiczno-Familiologiczne w Kazimierzu Biskupim

W dniach od 15 do 16 lutego br. w Kazimierzu Biskupim odbędzie się 23. Sympozjum Teologiczno-Familiologiczne pt. „Towarzyszenie małżeństwu i rodzinie”. Prelegenci rozpatrzą m.in. problematykę zagrożeń miłości małżeńskiej, realizacji zadań prokreacyjnych i wychowawczych. Patronat nad wydarzeniem objęło Radio Maryja, TV Trwam i „Nasz Dziennik”.

Rozwój społeczny, moralny, kulturowy, ekonomiczny i polityczny państwa i narodu jest ściśle zależny od akceptowanego prawnie modelu, trwałości więzi i tożsamości antropologicznej małżeństwa i rodziny. Z tej racji powinny one podlegać szczególnej ochronie ze strony państwa i Kościoła. Obecnie nasilające się negatywne procesy społeczno-kulturowe zmierzają do depopulacji rodzin, dekonstrukcji więzi małżeńsko-rodzinnych i redefinicji tożsamości antropologicznej małżeństwa.

Profesjonalne towarzyszenie obejmujące zarówno indywidualną pracę z rodziną, jak i wprowadzanie rozwiązań systemowych ma za cel nie tylko możliwie kompleksowe rozwiązywanie sytuacji trudnych i nieprawidłowych, ale pierwszoplanowo wzmacnianie poprawnie funkcjonujących małżeństw i rodzin na kolejnych etapach rozwoju w zakresie ich społecznej funkcjonalności, internalizacji systemu wartości, afirmacji godności osobowej i komplementarności członków oraz realizacji normy ewangelicznej.

Przedmiotem rozważań uczestników 23. Sympozjum Teologiczno-Familiologicznego w Kazimierzu Biskupim jest wieloczynnikowy uwarunkowany proces towarzyszenia małżeństwu i rodzinie dokonujący się w zróżnicowanych sytuacjach i kontekstach. Prelegenci rozpatrzą problematykę zmiany paradygmatu współczesnej rodziny, sakramentalności i tożsamości antropologicznej małżeństwa, dynamiki i zagrożeń miłości małżeńskiej, realizacji zadań prokreacyjnych i wychowawczych.

Starannej analizie zostanie poddana specyfika towarzyszenia rodzinie w warunkach rodzicielstwa zastępczego, niesakramentalności związku rodziców, pracy penitencjarnej z osadzonym członkiem rodziny, udziału żołnierza w misji zagranicznej, opieki sprawowanej nad seniorami czy śmierci samobójczej dziecka.

Nieodłączonym elementem kazimierzowskich konferencji jest wnikliwe studium formacji małżeństw i rodzin w ruchach duszpasterskich. W tym roku uwaga uczestników będzie zwrócona na Opus Dei i Equipes Notre-Dame. Całość rozważań dopełni prezentacja aktualnej strategii towarzyszenia małżeństwu i rodzinie opracowana i wdrażana w Kościele katolickim w Polsce.

Zaproszeni prelegenci reprezentują ośrodki akademickie, edukacyjne i formacyjne z całej Polski: Krakowską Akademię im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Uniwersytet Rzeszowski, Akademię Nauk Stosowanych w Tarnowie, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Kolegium Świętej Rodziny w Łomiankach, Instytut Studiów nad Rodziną w Łomiankach, Fundację Czyste Serca w Bydgoszczy.

Organizatorem 23. Sympozjum Teologiczno- Familiologicznego jest Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu we współpracy z Wyższym Seminarium Duchownym Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny, Polskim Stowarzyszeniem Familiologicznym, Towarzystwem Gimnastycznym „Sokół Poznański”, Akademią Katolicką w Warszawie i Gminą Kazimierz Biskupi.

Obrady przyjmują formę hybrydową i będą realizowane stacjonarnie w Gminnym Ośrodku Kultury w Kazimierzu Biskupim oraz za pośrednictwem transmisji internetowej  na kanale YT Blogpressportal.

Patronat honorowy nad konferencją przyjęli: ks. bp  dr Krzysztof Wętkowski, ordynariusz diecezji włocławskiej, oraz ks. dr Agustinus Purnama MSF, generał Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny. Patronat medialny sprawują: „Nasz Dziennik”, Radio Maryja i Telewizja Trwam.

KB 2023 Program sympozjum

Polskie Stowarzyszenie Familologiczne/radiomaryja.pl

drukuj