Świętokrzyscy terytorialsi podpisali porozumienie z świętokrzyską policją

terytorialsi policja

fot. Świętokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej

29 lipca br. w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach, dowódca 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej, płk Piotr Hałys, oraz Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach, nadinsp. Jarosław Kaleta, podpisali porozumienie formalizujące wzajemną współpracę. Dokument określa zasady podejmowania wspólnych działań m.in. w zakresie zarządzania kryzysowego, ratowania życia ludzkiego i poszukiwania osób zaginionych oraz działalności szkoleniowej.

Głównymi założeniami porozumienia zawartego pomiędzy 10 Świętokrzyską Brygadą Obrony Terytorialnej a świętokrzyską policją jest określenie zakresu i zasad szerokiej współpracy obu służb mundurowych. Aby przygotować się do wspólnych działań prowadzonych w razie zaistnienia sytuacji kryzysowych, klęsk żywiołowych, czy w ramach akcji poszukiwawczych planowane są wspólne szkolenia, podczas których będą poruszane tematy m.in. ze sposobu przekazywania informacji niezbędnych do realizacji postanowień porozumienia, korzystania z bazy szkoleniowej, materiałów szkoleniowych, świadczenia usług dydaktycznych oraz współpracy kadry instruktorskiej.

Strony będą sobie udzielać wsparcia logistycznego polegającego w szczególności na umożliwieniu korzystania – zgodnie z zawartymi umowami – z zakwaterowania i strzelnic, sprzętu o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz środków transportu.

– Dzisiejsze podpisane porozumienie pozwoli na ściślejszą współpracę, zwiększy ilość wspólnych szkoleń, ćwiczeń i usprawni współdziałanie. Zakładam, że ścisła współpraca w efekcie wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców naszego województwa. Polepszy szybkość i jakość reakcji na zdarzenie zawiązane z reagowaniem kryzysowym i akcjami poszukiwawczymi – powiedział dowódca 10 ŚBOT, płk Piotr Hałys.

Podstawą do zawarcia tego typu umowy pomiędzy brygadami OT a wojewódzkimi komendami policji jest porozumienie podpisane 5 lutego 2020 br. przez dowódcę Wojsk Obrony Terytorialnej, gen. dyw. Wiesława Kukułę, oraz Komendanta Głównego Policji, gen. insp. Jarosława Szymczyka. Podpisany dokument przekłada się na praktyczne działania i usprawnia podejmowanie wspólnych akcji wojska i policji na szczeblu lokalnym.

10 Świętokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej od początku formowania rozpoczęła współpracę ze świętokrzyską policją. W czasie zagrożenia powodziowego w 2019 roku „Świętokrzyscy Terytorialsi” wspomagali działania strażaków i policjantów w umacnianiu wałów na Wiśle, w Zawichoście, wspierali również w monitorowaniu Wisły poprzez wykorzystanie dronu do obserwowania stanu rozlewisk. Ponadto żołnierze 10 ŚBOT wspomagali małogoskich policjantów w poszukiwaniach zaginionego mężczyzny w miejscowości Żarczyce.

Misją 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. majora Eugeniusza Gedymina Kaszyńskiego ps. „Nurt” jest obrona i wspieranie społeczności województwa świętokrzyskiego. W czasie pokoju zadanie realizowane jest m.in. w formie przeciwdziałania i zwalczania skutków klęsk żywiołowych oraz prowadzenia działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych. W czasie wojny WOT będzie wsparciem wojsk operacyjnych w strefie działań bezpośrednich, a poza nią stanowić będzie siłę wiodącą.

Świętokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej/radiomaryja.pl

drukuj