fot. R. Sobkowicz/Nasz Dziennik

„Solidarność” w piśmie do wicepremier Szydło: najpilniejsza jest podwyżka dla nauczycieli

Zgodnie z ustaleniami przyjętymi w poniedziałek na posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” wystosowała do premier Beaty Szydło pismo ze swoimi postulatami. Za najpilniejszy uznała wzrost płac nauczycieli.

„Stosownie do prośby zgłoszonej przez stronę rządową podczas obrad Rady Dialogu Społecznego 25 marca br. w sprawie sytuacji w oświacie, a dotyczących sprecyzowania postulatów NSZZ +Solidarność+, informuję, że za najpilniejsze uznajemy kwestie dotyczące pilnego uregulowania podwyżki płac nauczycieli w 2019 r” – głosi stanowisko KSOiW NSZZ „Solidarność”.

Oczekiwania – jak wyjaśniono – dotyczą wzrostu płac wszystkich pracowników pedagogicznych objętych przepisami ustawy Karta nauczyciela w wysokości 15 proc. od 1 stycznia br.

„Dlatego też domagamy się podniesienia kwoty bazowej dla nauczycieli, określonej w ustawie budżetowej państwa w 2019 r., o wskaźnik 15 proc. w stosunku do kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej państwa, obowiązującej na dzień 31 grudnia 2018 r” – wskazał w piśmie do wicepremier Szydło przewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Ryszard Proksa.

„Ponadto ponownie podnosimy konieczność zmiany systemu wynagradzania nauczycieli w oparciu o przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej, dlatego domagamy się rozpoczęcia prac w tym zakresie w terminie, który umożliwiłby jego wdrożenie w 2020 roku” – dodał.

KSOiW NSZZ „Solidarność” w swoim stanowisku za konieczne uznała też powrót do oceny pracy nauczyciela oraz awansu zawodowego nauczycieli na zasadach obowiązujących przed 1 września 2018 r. W piśmie oceniono, że obecnie wprowadzone zmiany wydłużyły ścieżkę awansu zawodowego nauczycieli o 5 lat, a co za tym idzie znacząco pogorszą sytuację materialną nauczycieli.

„Powyższe postulaty uznajemy za niezbędne do budowania prestiżu zawodu nauczyciela” – wskazał Proska.

Związek Nauczycielstwa Polskiego (ZNP) i Forum Związków Zawodowych (FZZ) w piśmie do wicepremier Szydło podtrzymały żądania zgłoszone w ramach sporów zbiorowych. Domagają się wzrostu wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi szkół i placówek oświatowych o 1000 zł z wyrównaniem od 1 stycznia 2019 r.

„W nawiązaniu do ustaleń w Centrum Partnerstwa Społecznego +Dialog+ z dnia 25 marca 2019 r., Forum Związków Zawodowych i Związek Nauczycielstwa Polskiego informują o podtrzymaniu żądania zgłoszonego w ramach sporów zbiorowych wszczętych w styczniu i lutym 2019 r., tj. domagamy się wzrostu wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli, wychowawców, innych pracowników pedagogicznych oraz pracowników administracji i obsługi o 1000 złotych z wyrównaniem od 1 stycznia 2019 r.” – brzmi ich pismo. Podpisy pod nim złożyli w imieniu Związku Nauczycielstwa Polskiego prezes związku Sławomir Broniarz, a w imieniu Forum Związków Zawodowych szef Branży Nauki, Oświaty i Kultury FZZ Sławomir Wittkowicz.

W poniedziałek w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Prezydium Rady Dialogu Społecznego na temat sytuacji w oświacie. Wicepremier Szydło poinformowała wówczas, że zwróciła się do strony związkowej by doprecyzowała oczekiwania i by centrale związkowe w miarę możliwości uzgodniły swoje stanowiska. Strony wrócą do rozmów 1 kwietnia.

PAP/RIRM

drukuj