Sejm m.in. o wstrzymaniu sprzedaży państwowej ziemi

Sejm na rozpoczynającym się dziś posiedzeniu zajmie się m.in. projektem, który zakłada wstrzymanie sprzedaży państwowej ziemi. Posłowie rozpatrzą ponadto projekt, który przewiduje odejście od kontradyktoryjnego procesu karnego.

Rządowy projekt ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, zakłada wstrzymanie sprzedaży państwowej ziemi na 5 lat. Wyjątki mają dotyczyć gruntów przeznaczonych na inne cele przewidziane w miejscowym planie zagospodarowania – ziemi położonej w specjalnych strefach ekonomicznych, domów z niezbędnymi gruntami i lokali mieszkalnych; działek do 1 ha. Nabywcami ziemi mają być zasadniczo tylko rolnicy, wyjątek będą stanowić osoby bliskie zbywcy, jednostki samorządu terytorialnego oraz Skarb Państwa. Zasady te nie będą dotyczyły dziedziczenia.

Nabycie gospodarstwa będzie łączyło się z wymogiem osobistego jego prowadzenia przez 10 lat. Jego zbycie przed upływem tego terminu będzie możliwe na podstawie decyzji sądu, a sprzedaż ziemi lub dzierżawa bez takiej zgody wiązać się będzie z jej odkupem przez ANR. Według Ministerstwa Rolnictwa projektowana ustawa ma przede wszystkim poprawić strukturę agrarną w Polsce. Ma także chronić ziemię przed spekulacyjnym wykupem.

W ramach konsultacji publicznych, zgłoszono 75 uwag; kluczowe dotyczyły „braku proporcjonalności we wprowadzonych ograniczeniach obrotu nieruchomościami rolnymi, co może skutkować zarzutem braku zgodności projektowanych przepisów z Konstytucją RP”. Wątpliwości organizacji rolniczych wzbudziła też kwestia obrotu nieruchomościami rolnymi pomiędzy osobami prywatnymi.

Posłowie zajmą się również projektem zmian w Kodeksie postępowania karnego, który zakłada odejście od kontradyktoryjnego procesu karnego i powrót do modelu sprzed reformy wprowadzonej 1 lipca 2015 r. W początkach lutego odbyło się pierwsze czytanie w Sejmie – projekt poparły PiS i Kukiz’15. Platforma, Nowoczesna i PSL były za jego odrzuceniem, lecz wniosek tych klubów w tej sprawie nie uzyskał większości.

Nowa procedura karna, która weszła w życie w lipcu 2015 r., zmieniła filozofię prowadzenia procesu. Uczyniła ona sędziego bezstronnym arbitrem rozsądzającym spór między oskarżycielem a obroną – nosi to nazwę kontradyktoryjności, w miejsce wcześniejszego modelu tzw. inkwizycyjności, gdy na sądzie ciąży inicjatywa dowodowa w postaci przesłuchiwania świadków i zbierania dowodów. Resort sprawiedliwości pod kierownictwem Zbigniewa Ziobry od początku krytycznie oceniał tę reformę. Zapowiadał odejście od tej koncepcji i powrót do najważniejszych zasad sprzed zmian.

Sejm będzie też kontynuował prace nad zmianą zasad dozoru elektronicznego. Projekt zakłada powrót do rozwiązań obowiązujących przed 1 lipca zeszłego roku i objęcie systemem dozoru elektronicznego (SDE) części osób skazanych na kary więzienia. W drugiej połowie lutego podczas pierwszego czytania rządowego projektu żaden z klubów nie sprzeciwił się dalszym pracom nad propozycjami.

Kilka dni temu sejmowa komisja nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach po wprowadzeniu porządkujących poprawek jednogłośnie przekazała projekt do drugiego czytania. Podczas prac komisji doprecyzowano m.in., że zmiana ma wejść w życie 15 kwietnia. Zgodnie z regulacjami obowiązującymi od 1 lipca 2015 r. dozór elektroniczny stał się rodzajem kary ograniczenia wolności, a nie – jak było wcześniej – sposobem wykonania kary pozbawienia wolności w wymiarze do roku. Resort sprawiedliwości chce teraz z powrotem objęcia systemem części osób skazanych na kary więzienia i powrót do rozwiązań obowiązujących przed 1 lipca zeszłego roku. Istotą zmiany jest przywrócenie SDE jako formy wykonywania kary pozbawienia wolności, a nie kary ograniczenia wolności.

Sejm zajmie się również sprawozdaniem komisji do spraw Unii Europejskiej o poselskich projektach uchwał w sprawie: polityki imigracyjnej państwa polskiego na forum Unii Europejskiej (Kukiz’15) oraz polityki imigracyjnej Polski (PiS). Na posiedzeniu komisji posłom PiS i Kukiz’15 nie udało się porozumieć ws. przygotowania kompromisowego projektu. Komisja zdecydowała, że dalsze prace będą toczyć się nad oboma projektami łącznie, a wiodącym będzie projekt PiS.

W projekcie PiS napisano, że „Sejm Rzeczpospolitej Polskiej negatywnie ocenia decyzje Rady Unii Europejskiej z dnia 22 września 2015 r. w sprawie relokacji 120 tys. uchodźców oraz poparcie w głosowaniu na forum Rady UE przez ówczesny rząd RP tej decyzji, wbrew stanowisku pozostałych państw Grupy Wyszehradzkiej i Rumunii”. Posłowie Kukiz’15 chcieli, by w uchwale Sejm wezwał rząd premier Beaty Szydło do zmiany stanowiska Polski w sprawie migrantów.

Sejm zajmie się też rządowym projektem nowelizacji ustawy dotyczącym rejestracji koni. Wdraża on do polskiego prawa unijne przepisy dotyczące metod rejestracji tych zwierząt. Pierwsze czytanie projektu odbyło się pod koniec lutego na posiedzeniu sejmowej komisji rolnictwa.

Kolejny punkt posiedzenia Sejmu to przygotowany przez posłów PiS projekt nowelizacji ustawy o płatnościach w ramach systemu wsparcia bezpośredniego. Projekt przewiduje, że o dopłaty bezpośrednie do dzierżawionych gruntów będzie mógł się ubiegać rolnik posiadający do nich tytuł prawny; chodzi o ukrócenie wyłudzania unijnych dopłat za bezprawne użytkowanie państwowej ziemi.

Sejm zajmie się ponadto projektem porządkującym obrót materiałami wybuchowymi. Regulacja ma m.in. uporządkować obrót tymi materiałami, zapewnić im swobodny dostęp do rynku UE i poprawić przestrzeganie wymogów bezpieczeństwa.

Posłowie zajmą się też prawdopodobnie sprawozdaniem Komisji Finansów Publicznych o poselskim projekcie nowelizacji ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, który zakłada poszerzenie kompetencji BFG i lepszą ochronę finansów publicznych oraz depozytariuszy przed upadłością instytucji finansowych.

Sejm zajmie się też prawdopodobnie nowelizacją ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody. Projekt zakłada, że środki z funduszu leśnego zarządzanego przez Lasy Państwowe mają trafić m.in. do parków narodowych na finansowanie infrastruktury czy wykup nieruchomości w ich granicach. Nowe prawo stwarza możliwość przeznaczania środków z funduszu na ochronę przyrody w lasach realizowaną metodami gospodarki leśnej oraz na wsparcie działań parków narodowych.

Sejm rozpatrzy również przedstawione przez Radę Ministrów sprawozdanie z realizacji „Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.” oraz sprawozdanie Rady Ministrów z realizacji ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w 2014 r.

Posłowie zajmą się również sprawozdanie komisji finansów publicznych oraz komisji spraw zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy o utworzeniu Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych, a także sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie uchwały w sprawie uczczenia setnej rocznicy urodzin Marii Mireckiej-Loryś oraz w sprawie uczczenia pamięci Jam Saheba Digvijay Sinhji.

PAP/RIRM

drukuj
Tagi: ,

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl