fot. PAP/Darek Delmanowicz

Rzecznik MŚP: Odebranie wsparcia z tarcz po prawomocnym rozstrzygnięciu w tej sprawie

Odebranie wsparcia finansowego z tarcz antykryzysowych w przypadku złamania obostrzeń antycovidowych jest możliwe po prawomocnym rozstrzygnięciu w tej sprawie – informuje Rzecznik MŚP za odpowiedzią uzyskaną z MRPiT.

Biuro Rzecznika poinformowało, że 30 listopada ub.r. zwróciło się do Ministerstwa Rozwoju Pracy i Technologii o objaśnienie prawne dotyczące art. 23 ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19, zwanej potocznie ustawą o dobrym Samarytaninie.

Przypomniano, że przepis ten dotyczy skutków ewentualnego naruszania przez przedsiębiorcę ograniczeń, nakazów i zakazów związanych ze stanem epidemii i możliwości odebrania mu z tego tytułu środków pomocowych.

Biuro Rzecznika wskazało, że organ, który stwierdzi naruszenie, ma obowiązek poinformować instytucje, które udzielają pomocy o tym fakcie, co skutkuje odrzuceniem wniosku przedsiębiorcy albo obowiązkiem zwrotu przez firmę już udzielonej pomocy.

Dodano, że przedsiębiorca ma obowiązek, składając wniosek o pomoc, złożyć pod odpowiedzialnością karną oświadczenie czy naruszył ograniczenia, nakazy i zakazy związanych ze stanem epidemii.

„Przepis jest tak skonstruowany, że zachodzi niejasność dotycząca momentu stwierdzenia naruszenia: czy następuje to już w momencie ukarania mandatem bądź karą administracyjną, czy w chwili po rozstrzygnięciu definitywnym (prawomocnym i ostatecznym)” – zwróciło uwagę biuro Rzecznika MŚP.

Poinformowało ono, że 7 kwietnia br. wiceszef resortu rozwoju, pracy i technologii, Marek Niedużak, wydał objaśnienie w tej sprawie. Biuro wskazało, że na szczególną uwagę zasługują trzy zagadnienia wskazane w piśmie.

Jak wyjaśniono, pierwsze, które zawiera wytyczne co do sposobu oceny czy w sprawie, przedsiębiorca dopuścił się naruszenia ograniczeń, nakazów i zakazów w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, a wskazujące, że „stwierdzenie naruszenia” powinno następować po przeprowadzeniu wszystkich potrzebnych czynności wynikających i dokonaniu wszechstronnej oceny dowodów.

Drugie dotyczy momentu, kiedy można byłoby mówić o „stwierdzeniu naruszenia” w rozumieniu art. 23 ustawy antykryzysowej.

„W związku z powyższym, w opinii resortu rozwoju, pracy i technologii, argumenty natury systemowej przemawiają za przyjęciem, że <<stwierdzenie naruszenia>> w rozumieniu art. 23 ust. 1 i 2 ustawy antykryzysowej następuje po rozstrzygnięciu definitywnym (prawomocnym i ostatecznym)” – wskazano w piśmie skierowanym do Rzecznika MŚP.

Trzecie zagadnienie – jak podkreślono – wskazuje na konieczność stosowania zasady in dubio pro libertate.

„Przy wykładni tego rodzaju przepisów należy się zaś kierować zasadą in dubio pro libertate, zgodnie z którą, w razie nie dających się usunąć wątpliwości należy przyjąć wykładnię korzystną dla przedsiębiorcy/obywatela” – dodano w piśmie do Rzecznika.

Biuro przekazało, że Rzecznik MŚP się m.in. do Komendanta Głównego Policji oraz komendantów wojewódzkich, Głównego Inspektora Sanitarnego, prezes ZUS, szefa PFR z prośbą o powiadomienie Powiatowych Urzędów Pracy o zapoznanie się z tezami przedstawionymi w objaśnieniach i ich uwzględnienie w celu zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa.

PAP

drukuj