Rolnicy przesłuchiwani przez policję

Rolnicy, którzy w ubiegłym tygodniu protestowali w Pyrzycach przeciwko wyprzedaży państwowej ziemi tzw. słupom, dziś są przesłuchiwani przez policję. Na komisariacie stawiło się 11 osób.

W proteście wystawiono ponad 60 ciągników, które przez 3 godziny blokowały drogę krajową nr. 3 w Pyrzycach. Policja twierdzi, że rolnicy nie zgłosili protestu. Edward Kosmal, przewodniczący NSZZ RI „S” w województwie zachodniopomorskim zapewnia, że o zgromadzeniu wiedział sam burmistrz, który w nich uczestniczył. Jak mówi, dziś wymuszono na burmistrzu Jerzym Olechu oświadczenie pisemne, że nie otrzymał dokumentu w tej sprawie. Rolnicy nie kryją także oburzenia formą zawiadomienia ich o przesłuchaniu.

– Do godzin północnych policja rozwoziła wezwania na przesłuchanie, czyli jak za starych czasów komunistycznych. Komuna wróciła. Chodzi o to, żeby zastraszyć rolników przed kolejnym protestem zapowiedzianym na wałach Chrobrego 14. Rolnicy nie wykluczają, że w terminie późniejszym też pojawią się na drodze krajowej nr. 10. Na jednej drodze krajowej nie będzie 10 tylko 300 ciągników. Wtedy faktycznie ruch tej drogi będzie całkowicie zablokowany, a my będziemy się poruszać zgodnie z Kodeksem Ruchu Drogowego. Także nie będziemy łamać prawa. Cały czas się dąży do konfrontacji – akcentuje Edward Kosmal.  

Gospodarzy dziwi także fakt, że w innych miejscowościach, w których  równolegle odbywały się protesty rolnicy nie są wzywani na komisariat.

Rolnicy protestowali, ponieważ nie są realizowane ustalenia dotyczące obrotu ziemią rolną, przyjęte na początku roku z ministrem rolnictwa. Miały one służyć m.in. usunięciu nieprawidłowości w sprzedaży ziemi przez szczeciński oddział Agencji Nieruchomości Rolnych.

 RIRM

***

Szczecin, dnia 25 maja 2013 r.

K O M U N I K A T

Komitetu Protestacyjnego
Rolników Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 25.05.2013r.

 

Komitet Protestacyjny Rolników Województwa Zachodniopomorskiego na posiedzeniu w dniu 25 maja 2013r., dokonał oceny realizacji postulatów zgłoszonych na początku 77- dniowego protestu w dniu 05 grudnia 2012r oraz ustaleń zawartych w trakcie protestu z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Przypominamy, że głównym celem prowadzonych przez nasz Komitet akcji protestacyjnych jest zmiana niekorzystnej dla naszego regionu strategii działań Rządu RP w obszarze rolnictwa. Zabiegamy również o wprowadzenie takich zmian w polityce rolnej i otoczeniu sektora rolnego w Polsce, który umożliwi prawidłowy rozwój i poprawę konkurencyjności polskiego rolnictwa.

Serdecznie dziękujemy wszystkim rolnikom którzy aktywnie włączyli się w prace komisji przetargowych powoływanych przez ANR w celu przeprowadzenia przetargów ograniczonych na sprzedaż gruntów rolnych z Zasobu WRSP.
Doceniamy otwartą postawę i dobry kontakt ze środowiskiem rolniczym Pana Jacka Malickiego p.o. dyrektora OT ANR w Szczecinie oraz wszelkie przejawy dobrej woli i troski o dobro wspólne wykazywane przez pracowników Agencji.
Dzięki aktywnej postawie członków komisji reprezentujących środowisko rolnicze oraz współpracy pracowników Agencji, udało się ograniczyć udział w przetargach osób podstawionych – „słupów”.
Pozytywnie można ocenić zasady stosowania zabezpieczeń przy sprzedaży na raty nieruchomości rolnych w trybie przetargu ograniczonego oraz w ramach pierwszeństwa nabycia.

Wicewojewoda Zachodniopomorski zorganizował posiedzenie Zespołu Konsultacyjnego ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, którego tematem było omówienie współpracy między służbami weterynarii a producentami rolnymi w obszarze sprzedaży bezpośredniej.

W ocenie Komitetu – to wszystkie pozytywne rezultaty zgłoszonych postulatów oraz ustaleń zawartych w trakcie protestu z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wypracowane w trakcie negocjacji rozwiązania mają charakter prowizoryczny – w miesiącu lutym miały rozpocząć się prace nad udoskonaleniem regulacji prawnych dot. obrotu nieruchomościami rolnymi.
Dotychczas prac nie rozpoczęto, a wypowiedzi władz resortu rolnictwa i Agencji Nieruchomości Rolnych świadczą o woli kontynuowania za wszelką cenę procederu wyprzedaży rolniczej ziemi.
Komitet zdecydowanie sprzeciwia się temu procederowi- domagamy się:
• wejścia w życie rozwiązań prawnych gwarantujących skuteczną realizację podstawowego zadania ANR tj. tworzenia i poprawy struktury obszarowej gospodarstw rodzinnych.
• uznania dzierżawy za pełnoprawną formę rozdysponowania gruntów z Zasobu WRSP.

Mimo, iż istnieją niezbędne uregulowania prawne, a Zachodniopomorska Izba Rolnicza złożyła stosownie do pkt. 3i4 „Ustaleń z dnia 11 stycznia 2013r.” odpowiednie wnioski, Agencja w dalszym ciągu stara się uniknąć organizacji przetargów ograniczonych ofert pisemnych.

W roku 2013 podobnie jak w roku ubiegłym będą obowiązywały szczególnie niekorzystne dla naszego województwa zasady przyznawania przejściowego wsparcia krajowego w ramach systemów wsparcia bezpośredniego polegające na potrąceniu części płatności dla gospodarstw o płatności całkowitej ponad 5000 €.
Dodatkowo zastosowany zostanie współczynnik korygujący na poziomie 4,98 % dla płatności bezpośrednich, które mają być przyznane rolnikom w przypadku kwot przekraczających 5000 €.
Cięcia te nie były planowane i mogą zagrozić inwestycjom już poczynionym lub zaplanowanym na 2013r. (np. zakup ziemi)

Domagamy się wypracowania sprawiedliwych zasad podziału na poszczególne województwa puli środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014- 2020.

W zaistniałej  sytuacji Komitet nie wyklucza organizacji kolejnych akcji protestacyjnych których celem będzie  wymuszenie pozytywnych zmian  w polityce państwa wobec rolnictwa.  Podejmiemy również działania mające na celu uzyskanie poparcia dla naszych racji ze strony szerokich warstw społeczeństwa.

Edward KOSMAL
Przewodniczący KPRWZ

drukuj