fot. prezydent.pl

Prezydent podpisał ustawę określającą zasady wsparcia armatorów śródlądowych

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o wsparciu finansowym armatorów śródlądowych, Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym – poinformowała w komunikacie Kancelaria Prezydenta.

„Ustawa określa zasady udzielania wsparcia finansowego armatorom śródlądowym oraz funkcjonowanie Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowego. Zgodnie z przedmiotową ustawą, Bank Gospodarstwa Krajowego, na wniosek armatora, będzie udzielał kredytu preferencyjnego na współfinansowanie zakupu, modernizacji lub remontu statku, w sposób i na zasadach określonych w Prawie bankowym” – napisano w komunikacie.

Wyjaśniono, że wysokość oprocentowania kredytu preferencyjnego wyniesie 0,4 stopy redyskonta weksli określanej przez Narodowy Bank Polski. Zgodnie z informacją, o udzielenie kredytu preferencyjnego będzie się mógł ubiegać armator, który spełnia kilka warunków. Chodzi m.in. o podmiot wykonujący działalność gospodarczą zarejestrowaną w Polsce; nieposiadający zaległości np. z tytułu podatków; posiadający zdolność kredytową. Jednocześnie preferencyjny kredyt musi być przeznaczony na współfinansowanie zakupu, modernizacji lub remontu statku, innego niż mały statek; armator musi wykazać planowany efekt ekologiczny lub planowany pozytywny efekt ekonomiczny.

„Ustawa określa także zasady umarzania kredytu preferencyjnego (całości lub części), po spełnieniu przesłanek określonych w ustawie. Ponadto (…), armatorom będzie można refinansować zakup środków ratunkowych, oznakowania nawigacyjnego, środków sygnałowych, środków łączności radiotelefonicznej, urządzeń nawigacyjnych oraz urządzeń wykorzystujących nowe technologie na statkach – jeżeli w danym roku kalendarzowym przewidziano środki przeznaczone na ten cel w planie finansowym Funduszu Żeglugi Śródlądowej” – poinformowano.

Zgodnie z ustawą w Banku Gospodarstwa Krajowego będzie prowadzony także Fundusz Rezerwowy, uruchamiany w przypadkach przewidzianych w rozporządzeniu Rady w sprawie polityki w zakresie zdolności przewozowych floty wspólnotowej w celu wspierania żeglugi śródlądowej. Fundusz ten składać się ma z trzech odrębnych rachunków dla: statków do przewozów ładunków suchych, zbiornikowców oraz pchaczy.

Przy ministrze właściwym do spraw żeglugi śródlądowej zostanie powołana Rada Żeglugi Śródlądowej jako organ opiniodawczo-doradczy. Ustawa wprowadza możliwość nałożenia kary administracyjnej na armatora za naruszenie wskazanych obowiązków wynikających z ustawy.

Ustawa wejdzie w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisu upoważniającego ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej do wystąpienia do Banku Gospodarstwa Krajowego w celu rozwiązania dotychczasowej umowy oraz w celu zawarcia umowy w sprawie obsługi Funduszu Żeglugi Śródlądowej oraz umowy w sprawie obsługi Funduszu Rezerwowego – który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

PAP

drukuj