fot. twitter.com/MPiT_GOV_PL

MPiT chce poszerzyć kompetencje Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców

Poszerzenie kompetencji Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców np. o organizowanie mediacji między przedsiębiorcami a organami administracji publicznej zakłada projekt noweli ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców autorstwa resortu przedsiębiorczości i technologii.

„Projekt ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, ustawy o pracownikach urzędów państwowych oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ma na celu usprawnienie funkcjonowania Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz usunięcie luk prawnych pojawiających się w przepisach w tym zakresie” – czytamy w uzasadnieniu do projektu zamieszczonego na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Celem projektu jest też poszerzenie kompetencji rzecznika np. o organizowanie mediacji między przedsiębiorcami a organami administracji publicznej, uzyskiwanie dostępu do akt spraw będących w toku, a także możliwość brania udziału w postępowaniu w sprawach cywilnych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych pod warunkiem, że jego stroną jest przedsiębiorca z sektora małych i średnich przedsiębiorców (MŚP).

„Zmiana (…) polega za zastąpieniu istniejącego obecnie w ustawie (…) sformułowania >>pomoc w organizacji mediacji między przedsiębiorcami a organami administracji publicznej<< zwrotem >>organizowanie mediacji<<” – czytamy.

Resort tłumaczy, że „pomoc w organizacji mediacji” jest pojęciem węższym niż „organizowanie mediacji” – to ostatnie zakłada też np. możliwość zachęcania stron do ich podjęcia w ogóle oraz możliwość podejmowania dalej idących kroków, np. poprzez wskazanie proponowanej osoby mediatora.

„Zmiana pozwoli na wyraźne ugruntowanie kompetencji rzecznika w tym zakresie, przyznając mu istotną rolę w ramach systemu alternatywnego rozwiązywania sporów na linii przedsiębiorcy — organy administracji publicznej. Powyższe rozwiązanie powinno przyczynić się zatem do zwiększenia dostępności tego sposobu łagodzenia konfliktów. Należy przy tym jednak jednocześnie zastrzec, że mediacje z samej swojej natury mają charakter dobrowolny i żaden podmiot (w tym zarówno przedsiębiorca, jak i organ administracji publicznej) nie może zostać przymuszony do wzięcia w nich udziału” – wskazano w projekcie.

Ponadto, projekt doprecyzowuje przepisy, które mogą budzić potencjalne wątpliwości.

Projekt zakłada, że ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

PAP

drukuj