fot. PAP/Paweł Kula

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt porządkujący zarządzanie depozytami w prokuraturach

Uporządkowanie zarządzania sumami depozytowymi uzyskanymi w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi w prokuraturach jest głównym celem przygotowanego w resorcie sprawiedliwości projektu zmian przepisów, którym w czwartek ma zająć się rząd.

Sumy depozytowe pozostające w gestii prokuratury, mogą pochodzić na przykład z dokonanych zabezpieczeń majątkowych oraz wpłat poręczeń majątkowych.

Projekt ma znowelizować zapisy Prawa o prokuraturze oraz ustawy o finansach publicznych, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Kodeksu karnego wykonawczego oraz Prawa o ustroju sądów powszechnych.

Obecnie, jak wskazano uzasadniając potrzebę zmiany, do zabezpieczonych sum depozytowych stosuje się – jedynie w drodze analogii – uregulowania dotyczące postępowania z depozytami sądowymi.

„Przechowywanie sum depozytowych w różny sposób przez poszczególne jednostki organizacyjne prokuratury w rezultacie powoduje niezasadne zróżnicowanie sytuacji podmiotów z depozytami tymi w taki czy inny sposób związanych” – zaznaczono w uzasadnieniu projektu.

„Dotychczas bowiem tryb zarządzania będącymi przedmiotem zabezpieczenia majątkowego środkami finansowymi uzyskanymi w wyniku czynności, takich, jak zatrzymanie, przeszukanie, tymczasowe zajęcie mienia, dobrowolne wydanie, pozostawał nieuregulowany, co skutkowało dokonywaniem ich wpłaty głównie bądź to na rachunki bankowe prowadzone dla poszczególnych prokuratur przez różne banki, bądź też, praktycznie bez podstawy prawnej – na rachunki depozytowe ministra finansów prowadzone dla sądów” – napisano ponadto w uzasadnieniu.

Dodano w nim, że obecne „gromadzenie środków depozytowych na różnych rachunkach i w różny sposób uniemożliwia uzyskiwanie niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej kontroli informacji o ich ilości i wartości według stanu na dany dzień oraz ich podziale na depozyty aktywne i zalegające”.

Dlatego generalnie w projekcie przewidziano obowiązek gromadzenia sum depozytowych prokuratury na rachunkach depozytowych ministra finansów, zaś kompetencje do dysponowania tymi rachunkami mają zostać przyznane kierownikom właściwych jednostek organizacyjnych prokuratury. Takie rachunki miałyby być zakładane w Banku Gospodarstwa Krajowego.

„Mając na względzie, że w toku postępowań przygotowawczych niejednokrotnie zabezpieczone zostają środki finansowe w walutach obcych (np. jako dowód rzeczowy czy przedmiot zabezpieczenia majątkowego) i co więcej w tej samej walucie przekazywane są do depozytów sądowych, w celu wyeliminowania istniejącej w tym zakresie dotychczas luki prawnej, konieczne jest określenie sposobu przechowywania takich sum depozytowych i depozytów sądowych na rachunkach depozytowych ministra finansów” – przekazano.

W przepisie przejściowym przewidziano zaś m.in., że sumy depozytowe prokuratury zdeponowane na teraz na różnych rachunkach „organ, w dyspozycji którego pozostają, przekazuje w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy na rachunki depozytowe ministra finansów prowadzone dla właściwej jednostki organizacyjnej prokuratury”.

Projektowana nowelizacja w większości miałaby wejść w życie od 1 września br.

PAP

drukuj