List otwarty

ZESPÓŁ WSPIERANIA RADIA MARYJA w służbie Bogu, Kościołowi, Ojczyźnie i Narodowi Polskiemu wyróżniony Złotą Odznaką Radia Maryja z Diamentem 30-523 Kraków, ul. Zamoyskiego 56

Szanowna Pani
Prof. dr hab. Irena Lipowicz
Rzecznik Praw Obywatelskich, 
al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa

Dotyczy: Skargi na nieskuteczność działania RPO w odniesieniu do wniesionej przez nas skargi złożonej 23 stycznia 2012 r. na dyskryminowanie odbiorców Telewizji Trwam przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji
Występujemy do Pani, kontynuując wcześniejsze nasze wystąpienia (z 23.01.2012 r. oraz z 10.02.2012 r.) w sprawie dyskryminowania odbiorców Telewizji Trwam przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Otrzymywane przez nas pisma z Pani Biura mające stanowić odpowiedź na nasze wystąpienia świadczą dobitnie o tym, że RPO w sprawie wniesionej przez nas skargi nie wywiązuje się ze swych ustawowych obowiązków. Na taką ocenę składa się w naszej opinii następujący ciąg zdarzeń:
* W odpowiedzi z 3.02.2012 r. na pierwsze nasze wystąpienie otrzymaliśmy informację o tym, iż RPO „zwrócił się do Przewodniczącego KRRiT z prośbą o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie”. Jednocześnie było wiadomo, że oczekiwane pismo z KRRiT znajduje się w Biurze RPO od 30.01.2012 r. Pismo Jana Dworaka przesłane do RPO zawierało ogólniki i brakowało w nim odpowiedzi merytorycznej na zasadnicze zarzuty podnoszone przez nas. * Pismo wysłane z Biura RPO 4.04.2012 r., mające być odpowiedzią na nasze wystąpienie z 10.02.2012 r., informowało jedynie, że „obecnie prowadzona jest niezbędna analiza sprawy mająca na celu ustalenie istnienia podstaw prawnych do kontynuowania działań przez RPO”. To długie analizowanie zapewne wciąż trwa, bo przecież w zakończeniu owego pisma zapisano, że „o stanowisku Rzecznika i jego ewentualnej dalszej interwencji zostanie Pan poinformowany w kolejnym piśmie”. Od tego czasu minęły następne trzy miesiące, a nowe informacje nie napłynęły do Zespołu Wspierania Radia Maryja. * Z informacji podanych przez media dowiedzieliśmy się, że RPO skierowała przed kilku tygodniami do Trybunału Konstytucyjnego sprawę braku precyzji w zapisach ustawowych, na podstawie których było prowadzone postępowanie koncesyjne dotyczące dostępu do multipleksu. Takie działanie RPO nie może być uznane za odpowiedź na naszą skargę dotyczącą dyskryminowania, gdyż – jak powszechnie wiadomo – może skutkować jedynie po kilku albo kilkunastu miesiącach orzeczeniem Trybunału o wadliwości przepisów ustawy i nakazaniem parlamentowi zmienienia tych przepisów, dając odpowiednio długi czas na zrealizowanie stosownej procedury. My wszyscy, dyskryminowani decyzjami KRRiT, pozostajemy w przeświadczeniu, że RPO nie zrobiła do tej pory nic w celu wyeliminowania dyskryminacji, a nawet nie uczyniła nic w celu sprawdzenia prawdziwości naszych zarzutów, i to w formie, którą wyraźnie wskazuje ustawa o RPO, tzn. przez wystąpienie do Sejmu, aby odpowiednią kontrolę w KRRiT przeprowadził niezależny organ, jakim jest NIK.
Szanowna Pani Profesor,
zapewne dotarły do Pani informacje o rezultatach badania przez NIK realizacji budżetu KRRiT w 2011 r. Z informacji tych wynika, iż Jan Dworak, odpowiadając Pani na pismo ze stycznia br., nie podał prawdy, pisząc, iż pierwszym etapem oceny wniosków w sprawie dostępu do multipleksu była „szczegółowa analiza wniosków pod kątem wiarygodności finansowej” i na tej podstawie KRRiT wyeliminowała m.in. wniosek Fundacji Lux Veritatis, która jest nadawcą Telewizji Trwam. Miejsce na multipleksie zaś otrzymały m.in. spółki STAVKA, Lemon Records, Eska, gdyż – według KRRiT – „spełniły kryterium wiarygodności finansowej”. A przecież cząstkowe tylko badanie przeprowadzone przez NIK przy okazji oceny realizacji budżetu przez KRRiT dowodzi, że wymienione wyżej spółki jeszcze przed ostateczną decyzją w sprawie przyznania im dostępu do multipleksu (ta ostateczna podjęta była dopiero po analizie odwołań, czyli 17.01.2012 r.) otrzymały w 2011 r. zgodę na rozłożenie opłaty koncesyjnej na raty spłacane przez długi okres. I tak: opłaty wynoszące po 10,8 mln zł spółki STAVKA i Lemon Records będą mogły na podstawie decyzji KRRiT spłacać w 114 ratach, czyli przez prawie 10 lat, opłatę zaś wynoszącą 7,3 mln zł spółka Eska TV będzie spłacała w 93 ratach, czyli przez prawie 8 lat. W uzasadnieniu swej decyzji KRRiT wskazała na „trudną sytuację finansową, uniemożliwiającą dokonywanie jednorazowego wydatku w wysokości pełnej opłaty”. Przecież wymienione decyzje KRRiT wyraźnie dowodzą, iż dostęp do multipleksu otrzymały spółki, które nie dysponują nawet funduszem umożliwiającym zrealizowanie opłaty koncesyjnej zgodnie z zapisem ujętym w warunkach przeprowadzania procedury koncesyjnej. Jaka jest więc wiarygodność informacji przekazanych Pani przez Przewodniczącego KRRiT? Dla nas ważne jest również to, że przekazanie parlamentarzystom przez NIK podanych wyżej wyników badania budżetu KRRiT oraz dostępność ich w obiegu publicznym nie spowodowały jeszcze zaangażowania się RPO w rzeczywiste rozpoznanie naszej skargi. Nic nam nie wiadomo o takich działaniach Pani Profesor. Nie otrzymaliśmy bowiem, pomimo zapewnień zapisanych w piśmie z 4.04.2012 r., żadnego stanowiska Pani Rzecznik w sprawie wniesionej przez nas pół roku temu. Szanowna Pani,
w opisanej przez nas sytuacji oczekujemy, że zechce Pani – zgodnie z zobowiązaniem zapisanym w ustawie – w trybie pilnym wystąpić do Sejmu z wnioskiem o skierowanie do NIK zadania, aby w KRRiT zbadano przebieg procesu koncesyjnego dotyczącego dostępu do multipleksu. Dotychczasowe informacje oraz nowe, upowszechnione w ostatnim okresie o decyzjach KRRiT podjętych w procesie koncesyjnym świadczą – naszym zdaniem – dobitnie o dyskryminowaniu odbiorców katolickiej Telewizji Trwam. Pragniemy zwrócić Pani uwagę na fakt, że wyrażana przez nas opinia o dyskryminowaniu odbiorców Telewizji Trwam została już poparta indywidualnymi protestami wyrażonymi przez ponad 2 miliony 300 tysięcy obywateli znanych z imienia, nazwiska, adresu i numeru PESEL, którzy odpowiednie wystąpienia podpisali i wysłali do KRRiT. W KRRiT znajdują się też setki uchwał organów statutowych organizacji, stowarzyszeń i władz samorządowych różnych szczebli. W to wszystko wpisują się również marsze protestacyjne przeciwko dyskryminowaniu Telewizji Trwam, które od kilku miesięcy odbywają się w wielu miastach Polski i skupiają rzesze protestujących. To wszystko powinna Pani Profesor zauważyć i jak najszybciej – po zgodnym z ustawą zbadaniu zarzutów przez NIK – doprowadzić do naprawienia krzywd wyrządzonych dyskryminowanym. Uchylanie się od podjęcia działań będziemy zmuszeni traktować jako niewywiązywanie się z obowiązków ustawowych ciążących na Rzeczniku Praw Obywatelskich.

W imieniu Zespołu
Przewodniczący
Prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki


Kraków – Warszawa, 20 lipca 2012 r.
Skład Zespołu Wspierania Radia Maryja:
prof. dr hab. inż. Włodzimierz Bojarski – Warszawa
prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki – Kraków
prof. dr hab. Andrzej Kaźmierczak – Warszawa prof. dr hab. Aleksander H. Krzymiński – Warszawa prof. dr hab. Janina Marciak-Kozłowska – Warszawa
prof. dr hab. Wacław Leszczyński dr h.c. – Wrocław prof. dr hab. inż. Piotr Małoszewski – Monachium
prof. dr hab. Janina Moniuszko-Jakoniuk – Białystok prof. dr hab. Kazimierz Tobolski – Poznań
prof. dr hab. Ludwika Sadowska – Wrocław
prof. dr hab. Jerzy Wojtczak-Szyszkowski – Warszawa
dr inż. Antoni Zięba – Kraków
Z Zespołem stale współpracuje Grupa Wspomagająca licząca ponad 1200 osób i organizacji.


Do wiadomości:
1. JE Ksiądz Arcybiskup Józef Michalik – Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
2. Przewielebny Ojciec Prowincjał Janusz Sok, Prowincja Warszawska Ojców Redemptorystów
3. Fundacja Lux Veritatis – Zarząd
4. Przewielebny Ojciec dr Tadeusz Rydzyk – Dyrektor Radia Maryja
5. Środki przekazu

drukuj