Komisja weryfikacyjna stwierdziła nieważność decyzji ws. ul. Puławskiej 137; w części też ws. ul. Asfaltowej 2

Komisja weryfikacyjna stwierdziła dzisiaj nieważność decyzji zwrotowych dot. ul. Puławskiej 137 oraz częściową nieważność decyzji dot. ul. Asfaltowej 2. Uznała, że decyzje wydano z naruszeniem prawa, ale ws. ul. Asfaltowej wzięto pod uwagę „charakter dobrej wiary i złej wiary beneficjentów”.

Komisja weryfikacyjna dzisiaj wydała dwa orzeczenia wobec nieruchomości przy ul. Puławskiej 137 i ul. Asfaltowej 2. Zastępca przewodniczącego komisji weryfikacyjnej Sebastian Kaleta, który odczytał oba orzeczenia komisji, wyjaśnił w ich uzasadnieniach, że w odniesieniu do ul. Puławskiej 137 nieważność obu decyzji prezydenta Warszawy z listopada 2006 r. i maja 2007 r. została uznana w całości.

Wobec nieruchomości przy ul. Asfaltowej 2 nieważność decyzji prezydenta Warszawy z grudnia 2010 r. uznano zaś w zakresie części udziałów, choć komisja orzekła, że również w pozostałym zakresie decyzja ta została wydana z naruszaniem prawa. Jak zaznaczył beneficjenci reprywatyzacji nieruchomości przy ul. Asfaltowej 2 zostali zobowiązani do zwrotu na rzecz miasta nienależnie pobranych świadczeń.

Jak wyjaśnił Sebastian Kaleta, według komisji decyzja zwrotowa ws. ul. Asfaltowej 2 została wydana z rażącym naruszeniem prawa, ponieważ prawo do użytkowania wieczystego zostało ustanowione do nieruchomości pomimo złożenia wniosku dekretowego po terminie.

„Prezydent miasta wydał decyzję reprywatyzacyjną pomimo nieustalenia przesłanki posiadania nieruchomości przez dotychczasowych właścicieli lub ich następców prawnych. Decyzja prezydenta częściowo wywołała nieodwracalne skutki prawne. W tej sprawie doszło do odpłatnego zbycia przez beneficjentów decyzji prawa do użytkowania wieczystego nieruchomości” – zaznaczył wiceszef komisji.

Jak mówił Sebastian Kaleta podczas późniejszego briefingu, w przypadku ul. Asfaltowej 2 komisja stwierdziła nieważność decyzji prezydenta w zakresie 8 tys. 881 z 201 tys. 256 udziałów w prawie użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego wraz z prawem własności jednego lokalu. Orzeczenie komisji ws. ul. Asfaltowej 2 Sebastian Kaleta ocenił jako skomplikowane, bo – jak mówił – „podzieliliśmy charakter dobrej wiary i złej wiary beneficjentów i dalszych nabywców”.

Sebastian Kaleta przekazał też, że ws. nieruchomości przy ul. Puławskiej 137 „komisja w trakcie postępowania ustaliła, że decyzja została skierowana do osoby zmarłej”.

„Prezydent miasta nie podjął czynności zmierzających do prawidłowego ustalenia kręgu stron postępowania, w tym ustaleń dot. śmierci jednego z beneficjentów decyzji” – tłumaczył Sebastian Kaleta.

„Prezydent miasta nie ustalił, czy pierwotny właściciel nieruchomości był w posiadaniu spornego gruntu. W toku posiadania nie została zbadana przesłanka posiadania gruntu” – dodał.

PAP/RIRM

drukuj