Rada Gminy Wieniawie

Uchwała Nr 1X99 2012 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 23 marca 2012 roku
w sprawie apelu do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w Warszawie.

Na podstawie art 18 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001r. Dz U Nr 142. poz 1591 z pożn zm ) oraz § 28 ust 2 pkt Statutu Gminy Wieniawa przyjętego Uchwałą Nr VIII/51/2007 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wieniawa ( Dz Urz. Województwa Mazowieckiego Nr 182. poz 5053 z dnia 13 września 2007 roku) Rada Gminy w Wieniawie uchwala, co następuje:

§1
Rada Gminy w Wieniawie zwraca się z apelem do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o poszanowanie praw do wolności i pluralizmu, które zagwarantowane są w najwyższym akcie prawnym jakim jest Konstytuqa Rzeczypospolitej Polskiej przy rozpatrywaniu prawa do nadawania na cyfrowym multipleksie dla nadawcy Telewizji Trwam Odmowa przyznania mediom katolickim do naziemnego cyfrowego nadawania programów naszym zdaniem narusza zaufanie Obywateli do instytucji państwowych i prowadzi do ograniczenia katolickiej opinii z wpływu na życie społeczne i narodowe Prowadzi do dyskryminacji znacznej grupy społecznej jej odbiorców a w szczególności ludzi chorych, cierpiących, z czym jako przedstawiciele wybrani przez Obywateli Gminy Wieniawa me możemy się zgodzić. Rada Gminy w Wieniawie apeluje również o sprawiedlrwe i równe traktowanie nadawców mediów elektroniczych i przyznanie koncesji na nadawanie dla Telewizn Trwam

§2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy w Wieniawie

§3
Niniejszy apel podlegać będzie podaniu do wiadomości publicznej

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia

 

 

Przewodniczący Rady Gminy
Marian Korba

drukuj