Wpisy

Troska o wzrost gospodarczy cechą dobrej polityki pieniężnej

Jeden z bardzo istotnych członków władz amerykańskiego banku centralnego James Bullard, szef oddziału FED w St. Louis jeszcze w marcu tego roku wskazywał na to, że problemy gospodarki amerykańskiej będą bardzo krótkoterminowe i dlatego jego zdaniem nie ma potrzeby obniżania stóp procentowych. Tymczasem kilka miesięcy później w czerwcu obecnego roku zmienił on swój sposób myślenia. Zaczął wtedy dość dobitnie wskazywać na to, że obniżka stóp procentowych jest niezbędna.

Cykl prezydencki w USA i jego konsekwencje

Mimo zmian w gospodarce światowej wciąż kluczową rolę w niej odgrywają USA. Z tego powodu wielu naukowców interesuje się powiązaniem między sytuacją gospodarczą w USA a sytuacją gospodarczą w innych krajach. Tego typu powiązania są także przedmiotem moich dociekań naukowych. Generalnie na podstawie prowadzonych badań zauważyłem, że występuje związek nie tylko między sytuacją gospodarczą w USA a sytuacją gospodarczą w innych krajach, ale także między sytuacją na amerykańskim rynku akcji a sytuacją na rynku akcji w innych krajach.

Prof. E. Łon: Gołębi zwrot w polityce pieniężnej banków centralnych

Polityka pieniężna obok polityki budżetowej to kluczowe narzędzie polityki gospodarczej państwa. Bank centralny ustala poziom stóp procentowych, określa poziom rezerw obowiązkowych oraz dokonuje operacji otwartego rynku. Kryzys gospodarczy uwidoczniony w latach 2008-2009 doprowadził do istotnych zmian w bankowości centralnej – podkreślił prof. Eryk Łon  z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Prof. E. Łon: Zgodna współpraca NBP i rządu szansą dla Polski

Generalnie rzecz biorąc sytuacja makroekonomiczna Polski jest dobra. Można wręcz powiedzieć, że stwarza ona dobre podstawy do dalszego rozwoju. Dzięki aktywnej polityce prorodzinnej staje się nasza gospodarka bardziej społeczna, co sprzyja budowaniu stabilności i ducha współpracy – podkreślił prof. Eryk Łon  z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Prof. Eryk Łon: Narodowy Bank Polski wspiera rozwój gospodarczy Polski

Polska polityka pieniężna powinna wspierać nastroje polskich konsumentów. Konsumpcja stanowi bowiem podstawowy składnik PKB. Znajdujemy się w obliczu ryzyka wyhamowania wzrostu gospodarczego na świecie. Świadczy o tym kolejna obniżka stóp procentowych przez amerykański bank centralny. Może być ona wynikiem przekonania o znacznym prawdopodobieństwie wyhamowania wzrostu gospodarczego nie tylko w USA, lecz także ogólnie na świecie – zaznacza prof. UEP dr hab. Eryk Łon, członek Rady Polityki Pieniężnej NBP.

Prof. E. Łon: Patriotyczna kontrofensywa w polskiej ekonomii

Walka między nurtem patriotycznym a nurtem kosmopolitycznym w polskiej ekonomii jest zażarta, wręcz mordercza. Z tego też powodu jest ogromnie ważne, żeby sobie uświadamiać, iż wygrana nurtu patriotycznego będzie wymagała ogromnej konsekwencji i działań na wielu szczeblach –  zaznaczył prof. Eryk Łon, członek Rady Polityki Pieniężnej w kadencji 2016-2022.

Prof. dr hab. E. Łon: Polska rodzina potrzebuje niskich stóp procentowych

Polska gospodarka potrzebuje niskich stóp procentowych. Jest to szczególnie ważne w kontekście troski o finanse polskich rodzin. Rodzina jest bowiem nadzieją narodu. Jest szczególnie istotne aby ci, którzy kiedyś zaciągnęli kredyty mieszkaniowe dziś nie ponieśli zbyt wysokich kosztów ich obsługi. Z tego też powodu warto rozważyć obniżenie stóp procentowych – zaznaczył prof. Eryk Łon  z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Prof. Eryk Łon: „Patriotyzm gospodarczy” nowym kierunkiem studiów

W nawiązaniu do mojego artykułu opublikowanego na łamach „Naszego Dziennika” w dniu 17 lipca br. chciałbym podkreślić, że kolejnym krokiem w propagowaniu idei patriotyzmu gospodarczego na polskich uczelniach wyższych mogłoby być utworzenie nowego kierunku studiów „Patriotyzm gospodarczy” – zaznaczył prof. Eryk Łon  z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Prof. Eryk Łon: Narodowy Bank Polski nadzieją dla Polski, Europy i świata

Chciałbym aby NBP był potężną polską instytucją finansową, którego wartość aktywów przekracza wartość PKB naszego kraju. Obecnie aktywa NBP stanowią nieco ponad 20 proc. PKB Polski. Pragnę aby Narodowy Bank Polski był w mediach z różnych krajów wymieniany obok innych największych banków centralnych ze świata, z USA, z Chin, z Japonii, z Brazylii, z Kanady czy ze strefy euro – podkreślił prof. dr hab. Eryk Łon, członek Rady Polityki Pieniężnej w kadencji 2016-2022.

Prof. Eryk Łon: Polski rynek kapitałowy nadzieją polskiej gospodarki

Polska jest krajem, w którym zamieszkuje ogromna liczba katolików, do których sam się zaliczam. Według danych portalu Aleteia, blisko 90 proc. Polaków przyznaje się do katolicyzmu. Polska pozostaje nadal najbardziej katolickim państwem Europy. Z tego powodu warto rozważyć wykorzystanie katolickiej nauki społecznej przy tworzeniu nowych funduszy inwestycyjnych – podkreślił prof. nadzw. UE dr hab. Eryk Łon.

Prof. E. Łon: Rozpad strefy euro nie musi przerażać

Rozpad strefy euro stanowiliby dla Polski pewien czynnik ryzyka, z którym moglibyśmy sobie poradzić. Byłoby to tym prostsze im bardziej panowałby duch współpracy między polskimi instytucjami publicznymi. […]Uważam, że poczucie konieczności współpracy występuje i może się nawet umocnić. Co wiązałbym z nadzieją na umacnianie postaw patriotycznych wśród polskiej młodzieży – podkreśla prof. Eryk Łon, członek Rady Polityki Pieniężnej. 

Prof. nadzw. UEP dr hab. Eryk Łon: Przedmiot „Patriotyzm gospodarczy” część I

Współczesne problemy gospodarcze wymagają odpowiedniego naświetlenia z punktu widzenia zgodności owego naświetlenia z Katolicką Nauką Społeczną. Gospodarka to określony mechanizm. Istotną rolę w tym mechanizmie odgrywa pieniądz. Dysponując nim można kupować określone towary i płacić za konkretne usługi. Zazwyczaj dzieje się tak, że na terenie danego państwa prawnym środkiem płatniczym jest waluta narodowa. W przypadku Polski jest to złoty. Relacje pomiędzy człowiekiem a dobrami materialnymi wymagają uporządkowania. Warto promować odpowiedzialność w korzystaniu z zasobów pieniądza: banknotów, monet oraz środków na rachunku bankowym.