Modlitwa za ofiary przed pomnikiem męczeństwa narodów, Auschwitz-Birkenau


Pobierz Pobierz

Papież
Benedykt XVI:

Benedetto Dio,
Padre, Figlio e Spirito Santo,
misericordioso e grande nell’amore:
fonte di perdono, di communione e di pace.
Ora e per tutti i secoli, in eterno.
+Amen.

Czytanie biblijne
Psalm 22, 2-12. 23-25. 27b-31

Męka Sprawiedliwego i wysłuchanie Jego prośby

I Kantor: (Zygmunt Magiera)

Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił?
Daleko jesteś, mój Wybawco, od mych próśb i wołania.
Boże mój, wołam we dnie, lecz nie odpowiadasz,
wołam i nocą, lecz nie znajduję spokoju.
A przecież Ty mieszkasz w świątyni,
Chwało Izraela.
W Tobie nasi ojcowie ufność pokładali,
zaufali Ci, a Tyś ich uwolnił.
Do Ciebie wołali i zostali zbawieni,
ufali Tobie i nie zaznali wstydu.
Ja zaś jestem robak, a nie człowiek,
pośmiewisko dla ludzi i wzgarda pospólstwa.
Szydzą ze mnie wszyscy, którzy na mnie patrzą,
wykrzywiają wargi i potrząsają głowami.
"
Zaufał Panu, niech go Pan wyzwoli,
niech go ocali, jeśli go miłuje".
To Ty mnie wydobyłeś z łona matki
Tyś mnie przy jej piersi uczynił bezpiecznym.
Tobie od urodzenia zostałem oddany,
od wyjścia z łona matki jesteś moim Bogiem.
Nie stój z dala ode mnie, bo klęska jest blisko
i nie ma nikogo, kto by mi dopomógł.

(krótka chwila milczenia)

II Kantor: (Klaudia Romek)

Będę głosił swym braciom Twoje imię
i będę Cię chwalił w zgromadzeniu wiernych.
<<Chwalcie Pana wy, którzy Go wielbicie,
niech sławi Go całe potomstwo Jakuba,
niech się Go lęka całe potomstwo Izraela.
Bo On nie wzgardził ani się nie brzydził nędzą ubogiego,
ani nie ukrył przed nim swojego oblicza
i wysłuchał go, gdy ten do Niego wołał>>.
Będą chwalić Pana ci, którzy Go szukają:
<<Serca wasze niech żyją na wieki!>>
Przypomną sobie i wrócą do Pana wszystkie krańce ziemi,
oddadzą Mu pokłon wszystkie szczepy pogańskie,
Bo władza królewska należy do Pana
i On panuje nad narodami.
Jemu się pokłonią wszyscy śpiący w ziemi,
przed Nim zegną się wszyscy, którzy staną się prochem.
A moja dusza będzie żyła dla Niego,
potomstwo moje Jemu będzie służyć,
przyszłym pokoleniom o Panu opowie.

Prośby
W różnych językach zanoszą swoje modlitwy przedstawiciele wyznań chrześcijańskich
i innych religii.

W języku cygańskim
Romani Rose, przedstawiciel europejskich środowisk romskich.

1.

Terdzine chera jamare
Dre tire wudara o Jeruzalem!
Jeruzalem, ciudo san syr foro
Ketane dre jekh san
Pacia te weł dre tiro Jeruzalem,
A pacia dre tire kinigitka kera.
Pał dowa kaj kamaw mire pszałen i manusien,
Mangaw tuke pacia

Już stoją nasze stopy
w twoich bramach, o Jeruzalem,
Jeruzalem, wzniesione jako miasto
gęsto i ściśle zabudowane.
Proście o pokój dla Jeruzalem,
niech zażywają pokoju ci, którzy ciebie miłują!
Niech pokój będzie w twoich murach,
a bezpieczeństwo w twych pałacach!

W języku rosyjskim
abp Szymon, prawosławny arcybiskup diecezji łódzko-poznańskiej.

2.

Boże Miłosierny, w miejscu, gdzie sprzeciwiając się Twoim przykazaniom, przepełnieni
szatańską nienawiścią i złością ludzie dokonali tak wielu morderstw, wołamy
do Ciebie:

Pokojem wiecznym obdarz, Boże, sługi Twoje, przyjmij ich do raju, gdzie szeregi
świętych Twoich, Panie, i sprawiedliwych promienieją jasnością.

Daruj pokój sługom Twoim, wszystkie grzechy im przebaczając.

W języku polskim
abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem przy
Konferencji Episkopatu Polski

3.

Boże Ojcze Wszechmogący,
stoimy na miejscu,
na którym o każdym narodzie i o każdym człowieku
pragniemy myśleć jak o bracie.
Mając głęboko w pamięci wszystkie ofiary tego obozu,
prosimy Cię, daj zmarłym pokój wieczny
i nie dozwól, by żyjący ulegali złu,
ale spraw, aby potrafili zło dobrem zwyciężać.

Od powietrza, głodu, ognia i wojny, wybaw nas, Panie! Amen.

W języku hebrajskim
Michael Schudrich, główny rabin Polski oraz Piotr Kadlcik, przewodniczący Zarządu
Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie.

4.

Pójdźcie, synowie, słuchajcie mnie;
nauczę was bojaźni Pańskiej.
Jakim ma być człowiek,
co miłuje życie i pragnie dni, by zażywać szczęścia?
Powściągnij swój język od złego,
a twoje wargi od słów podstępnych!
Odstąp od złego, czyń dobro;
szukaj pokoju, idź za nim!

W języku angielskim
biskup diecezji warszawskiej z siedzibą w Łodzi Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
w Polsce, Mieczysław Cieślar:

5.

God, heavenly Father, gathered in his place of tears, we recall those, who
suffered in the time of the Nazi-regime and war in concentration camps in many
parts of occupied Europe. We pray for all those, who are persecuted today because
of their believes, thoughts or any other reasons. Please, teach us to keep
in our minds, that love should be the highest rule of our life and that hate
declines us from You.

Lord, have mercy on us.

Boże, niebiański Ojcze, zgromadzeni na tym miejscu zroszonym łzami, wspominamy
tych, którzy cierpieli w czasach nazistowskiego reżimu w obozach koncentracyjnych,
które znajdowały się w różnych częściach okupowanej Europy. Modlimy się za
wszystkich, którzy są prześladowani w naszych czasach z powodu swojej wiary,
myśli, albo z jakiegokolwiek innego powodu. Prosimy Cię, ucz nas pamiętać,
że miłość powinna być najwyższą zasadą naszego życia, a wszelka nienawiść oddala
nas od Ciebie.

Panie, zmiłuj się nad nami.

"Modlitwa" z "Dettingen Te Deum" G.F. Händla wykonuje
skrzypaczka Ida Haendel z towarzyszeniem harfy.

Modlitwa zamykająca
Ojciec Święty:

Herr, du bist der Gott des Friedens,
du bist der Friede selbst;
ein streitsüchtiges Herz versteht dich nicht,
ein gewalttätiger Sinn kann
dich nicht fassen.
Gib, dass alle, die in Eintracht leben,
im Frieden verharren
und alle, die entzweit sind,
sich wieder versöhnen.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn.
+ Amen.

Boże pokoju, Ty sam jesteś pokojem,
którego nie może pojąć człowiek kłótliwy, gotowy do zwady,
spraw, aby żyjący w zgodzie trwali w pokoju,
a skłóceni weszli na drogę pojednania.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

//mr
//www.b16.pl//

drukuj