W WSKSIM odbył się Międzynarodowy Kongres

W sobotę 19.11.2011 w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu zakończył się IV Międzynarodowy Kongres Katolicy i Ekonomia: szanse i zagrożenia, podczas którego Rektor WSKSIM Krzysztof Bieliński oraz ks.dr J. Felix Raj SJ, Rektor St. Xavier”s College Kolkata z Indii zawarli umowę o współpracy między uczelniami. Podczas przemówień i dyskusji panelowych poruszane były kwestie chrześcijańskich zasad ekonomicznychw konfrontacji z obecną sytuacją gospodarczą świata. Jak podkreślało wielu uczestników Kongresu, był to doskonały czas na wymianę doświadczeń oraz próbę znalezienia rozwiązań na problemy trawiące współczesne społeczeństwa.Kolejny dzień kongresu rozpoczął się Eucharystią sprawowaną przez wikariusza Prowincjała Warszawskiej Prowincji Redemptorystów o. Piotra Chyłę, który w swojej homilii poruszył problematykę chciwości oraz zagadnienie miejsca ubogich we współczesnym świecie.

Nawiązując do bieżącej sytuacji globalnej powiedział, że rzeczy materialne bardzo często zastępują nam Boga, ale mimo to Chrystus zawsze patrzy z miłością na świat. Jak zauważył: „Bóg i ubodzy idą razem”. Na końcu o. Piotr Chyła zachęcił do spojrzenia na kwestię ekonomii przez pryzmat miłości Bożej.

Pierwszym prelegentem dziesiejszego dnia był ks. prof. Domenec Mele z Hiszpani, Kierownik Etyki Biznesu. Wygłosił referat na temat: Wspólczesne kontrowersje dotyczące celu biznesu a stanowisko katolickiego nauczania społecznego. Swoje wystąpienie prelegent podzielił na trzy częsci, skupiając się na celach przedsiębiorstwa, stanowisku Kościoła wobec wcześniejszych doktryn, a także na fundamentach antropologiczno-filozoficznych przedsiębiorstwa oraz konsekwencjach ich zastosowania. Jak zauważył ks. prof. ostatecznym celem warunkującym prawidłowe funkcjonwanie każdej instutucji powinno być dobro wspólne, służące całemu społeczeństwu, a nie wyłącznie grupom interesu. Ks. Prof. przypomniał, że według Nauczania Społecznego Kościoła jedną z zasad służących dobru wspólnemu jest solidarność, a nastawienie wyłącznie na zysk niesie ze sobą ryzyko ubóstwa.

Kolejny wykład na temat: Ekonomia Hinduska: perspektywa katolicka – osiągnięcia, szanse, ryzyko. wygłosił ks. dr J.Felix Raj SJ z Indii. Po przybliżeniu podstawowych informacji na temat Indii zauważył, że kraj ten mimo ogromnego potencjału demograficzno-ekonomicznego boryka się z problemami takimi jak: ubóstwo, analfabetyzm, rozwarstwienie majątkowe, korupcja. Jak powiedział, to właśnie Kościół wniósł ogromy wkład w rozwój życia społeczno-ekonomicznego, edukacji czy medycyny. Mimo to obecnie na Kościele ciąży zadanie przezwyciężania podziałów klasowych oraz dawanie świadectwa o Chrystusie.

Po krótkiej przerwie głos zabrała prof. Jeanette V. Loanzon z Uniwersytetu Św. Tomasza z Filipin. W wykładzie pt. Katolicyzm a ekonomia na Filipinach zwróciła uwagę na pogłębiającą się biedę warstw najuboższych, spowodowaną zaniedbaniem sektora lokalnego i braku pomocy przy budowaniu społeczności wiejskiej. Niepohamowana konkurencja zwiększa przewagę silniejszych, sprawiając, że wolny rynek jest przyczyną różnic między biednymi a bogatymi. Jak zaznaczyła pani prelegnet, wspólnota wiernych jest głównym modelem Kościoła na Filipinach – ma to być Kościół ubogich, zachowujący pokorę i dążący do zmian.

Problem ubóstwa i nierówności w społeczeństwach latyno-amerykanskich podjął dr Eduardo Ortiz, wykadowca Uniwersytetu Katolickiego Adrés Bello, w Caracas w Wenezueli. W przemówieniu pt.: Religia katolicka, podział dochodu a skuteczność w Ameryce Łacińskiej. prelegent zauważył, iż mimo ogromnej ilości bogactw naturalnych, kraje te przeżywają kryzys ze zwględu na złe ich wykorzystywanie i gospodarowanie. Brak rozwiniętego przemysłu sprawia, że gospodarki tych państw zamiast eksportować importują towary z krajów „pierwszego świata”. Według dr Ortiza, niski poziom edukacji, czarny rynek, migracje młodych ludzi ze wsi do miast mogą prowadzić do zastoju gospodarki, a co się z tym wiąże- spadku popytu i nadmiaru podaży. Na koniec gość przestrzegł przed tym, by bogacwto nie stało się głównym celem ludzkiej egzystencji.

Ostatni przed przerwą wykład wygłosił ks. prof. Godfrey Igwebuike Onah z Papieskiego Uniwersytetu Urbanina w Rzymie. Temat podjętej refleksji to: Profetyczna misja Kościoła a problem neokolonializmu w Afryce. Jak podkreślił ks. prof.: świadomość własnej historii jest dla Afrykańczyków bardzo ważna, dlatego też przypomniał na wstępie kilka istotnych informacji związanych z historią powstania państwa nigeryjskiego. W trakcie referatu kilkakrotnie zwracał uwagę na zjawisko globalizacji, które umożliwia wykorzystywanie Afryki przez bogate kraje europejskie oraz pogłębiające się różnice między obydwoma kontynentami. Prelegent wyraził zaniepokojenie mediami zachodnimi, które zniekszałcają obraz Czarnego Kontynentu. Jednocześnie zaznaczył, że Kościół katolicki ma ogromną rolę w przezwyciężaniu praktyk uwłaczających ludzkiej godności.

Przedostatni wykład pt. Szansa, ryzyko, a hierarchia dóbr w porządku ekonomicznym wygłosił założyciel i prezes O”Meara Ferguson Patrick O”Meara. Ustosunkowując sie do współczesnego traktowania człowieka jako przedmiotu a nie podmotu, zwrócił uwagę, że to właśnie osoba ludzka jest najważniejsza w całym systemie ekonomiczno-poitycznym państwa. Jak zaznaczył, największym dobrem jest indywidualna tożsamość, ujawiniająca się w dobru. Pan Meara zachęcał Kościół do podejmowania ryzyka związanego z rozpowszechnianiem hierarchii wartości, służących jako wskazówki podczas podejmowania przez państwa i jednostki decyzji ekonomicznych.

Ostatni referat pt. Jak zaradzić współczesnemu kryzysowi instytucji zaufania publicznego: globalna bankowość wobec lokalnej instytucji mikrofinansowej (na przykładzie SKOK) wygłosił Janusz Ossowski, członek Nadzorczej SKOK, prezes Spółdzielczego Instytutu Naukowego,redaktor naczelny Wydawnictwa Pieniądze i więź. Jak zauważył, jednym z podstawowych problemów naszego kraju jest spadek zaufania do banków komercyjnych, spowodowany m. in. światowym kryzysem finansowym. Jego zdaniem dzisiejsze banki straciły swoje historyczne prawo do określania siebie jako instytucji zaufania społecznego. Przytaczając przykład kas oszczędnościowych zaznaczył, że rolą instytucji finansowych powinno być spełnianie idei dobra wspólnego, porzez łączenie ludzi o różnym satusie społecznym.

W czasie trwania kongresu zarówno prelegenci, jak i uczestnicy mieli okazję do wymiany opinii podczas paneli dyskusyjnych. Na zakończenie IV Międzynarodowego Kongresu Katolicy a ekonomia-szanse i zagrożenia, Rektor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu podziękował gościom, organizatorom oraz wszystkim uczestnikom tego wydarzenia. „Udało się nam połączyć teorię i praktykę”-powiedział gospodarz spotkania, zapowiadając jednoczesnie tematykę kolejnego kongresu: Katolicy i kultura – szanse i zagrożenia.

 

Wanda PachlaPolecamy również artykuł ks. Grzegorza Bartko z przebiegu pierwszego dnia kongresu


 

*** 

Noty biograficzneJE. ks. kard. d.h.c. multiplex Zenon Grocholewski (Watykan) – od 1999 r. stoi na czele Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego; wykładowca na Wydziale Prawa Kanonicznego Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego i w Studium Rotalnym; konsultor Papieskiej Rady ds. Interpretacji Tekstów Prawnych, członek Papieskiego Komitetu ds. Międzynarodowych Kongresów Eucharystycznych, członek Kongregacji ds. Biskupów, przewodniczący Papieskiego Dzieła Powołań Kapłańskich; Wielki Kanclerz Uniwersytetu Gregoriańskiego i Papieskiego Instytutu Biblijnego; należy do kilku międzynarodowych stowarzyszeń kanonistów oraz do Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego; autor i współautor licznych publikacji książkowych oraz artykułów w czasopismach kanonicznych i pracach zbiorowych; doktor honoris causa Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu w Pasawie w Niemczech, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Uniwersytetu Babes-Bolyai w Kluż-Napoka w Rumunii.

Prof. Miguel Alfonso Martínez-Echevarría y Ortega (Hiszpania) – profesor zwyczajny Uniwersytetu Nawarry w Pampelunie, na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Przedsiębiorczości, któremu przez wiele lat przewodził jako jego dziekan. Doktor fizyki, visiting scholar na Uniwersytecie w Harvardzie, członek Królewskiej Akademii Nauk Ekonomicznych i Finansowych w Hiszpanii. Twórca grupy badawczej z zakresu polityki, ekonomii i filozofii na Uniwersytecie Nawarry. Zajmuje się historią myśli ekonomicznej i biznesowej, zwłaszcza filozofią ekonomii, a w niej politycznym i społecznym wymiarem przedsiębiorstw oraz etyką biznesu i ekonomii.Dr Salvatore Rebecchini
(Włochy) – kształcił się na Uniwersytecie „La Sapienza” w Rzymie, w Institut de Hautes Etudes Internationales w Genewie, a także na Uniwersytecie Columbia w Nowym Yorku, gdzie uzyskał tytuł naukowy doktora w zakresie ekonomii. Obecnie pełni funkcję Komisarza w Urzędzie Ochrony Konkurencji. Podczas swojej wieloletniej działalności zawodowej pełnił rozliczne funkcje, tj. prezesa Zarządu w Fondo Italiano delle Infrastrutture s.g.r., prezesa Zarządu w Casa Depositi e Prestiti S.p.A., szefa Działu Nadzoru Rynków Finansowych w Dziale Bankowości i Finansowego Nadzoru, szefa filii Italian Bank w Paryżu oraz finansowego attaché w Ambasadzie Włoskiej w Paryżu, szefa Międzynarodowego Systemu Walutowego i Finansowego w ramach Działu Badań Bank of Italy w Rzymie, asystenta Dyrektora Wykonawczego Włoch w ramach Międzynarodowego Funduszu Walutowego w Waszyngtonie. Ponadto był pracownikiem Działu Badań w Bank of Italy. Rebecchini był członkiem wielu ważnych organizacji, tj. Board of Guarantors, Fundacji Magna Charta, Instytutu Bruno Leoni oraz Towarzystwa Adama Smitha.

Ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz (Polska) – prodziekan ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz kierownik Zakładu Katolickiej Nauki Społecznej, profesor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

John Tilley (Australia) – związany z sektorem bankowym od 1979 r. , kiedy to podjął pracę w banku państwowym. W ciągu 32 lat pracy zajmował różne stanowiska. Przez 20 lat był głównym księgowym, zastępcą menedżera oraz kierownikiem filii. Posiada dyplom z księgowości w zakresie Business Studies.Burkhard Leffers
(Niemcy) – ukończył studia ekonomiczne na Uniwersytecie w Regensburgu oraz na Uniwersytecie w Mannheim, specjalizuje się w bankowości, finansach, human resources, a także w prawie cywilnym. Pełnił funkcję menadżera rejonu Ameryki Łacińskiej, Hiszpanii, Portugalii i Kanady, był odpowiedzialny za dystrybucję euroobligacji (Loan Syndication, Project Finance e. a.) Był koordynatorem całej inwestycyjnej działalności Commerzbank w Europie (wyłączając Skandynawię, Wlk. Brytanię, Irlandię), Afryce i Ameryce Łacińskiej, a także dyrektorem zarządzającym Commerzbank (Oddział w Paryżu). Zasiadał w zarządzie: Regionalnego Commerzbank, Rady Nadzorczej Kolbenschmidt Pierburg, Rady Nadzorczej Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH, Rady Nadzorczej Commerzleasing und Immobilien AG, (Affine S.A.), Chambre Franco – Allemande de Commerce et d”Industrie, Paris. Był szefem Global Relationship Management w Commerzbank oraz przewodniczącym Rady Doradczej Leffers & Co. GmbH, Oldenburg.

Ks. prof. Domenec Mele (Hiszpania) – kierownik katedry etyki biznesu w IESE Business School Uniwersytetu Nawarry, z siedzibą w Barcelonie. Z wykształcenia jest inżynierem przemysłowym (doktorat uzyskał na Politechnice w Barcelonie) i przez kilka lat był profesorem technologii chemicznych w Walencji. Wyświęcony na kapłana w 1983 roku dla prałatury Opus Dei. Od ponad 20 lat prof. Mele zajmuje się badaniami nad etyką biznesu, odpowiedzialnością społeczną biznesu, duchowymi aspektami filozofii zarządzania. Ma na swoim koncie ponad 50 artykułów naukowych, wiele książek i opracowań zbiorowych, jest redaktorem wielu prestiżowych, międzynarodowych czasopism z zakresu etyki biznesu.

Ks. dr J Felix Raj, SJ (Indie) – Rektor St. Xavier”s College w Kolkata. W 1973 r. wstąpił do Towarzystwa Jezusowego (SJ) w Kalkucie. Tytuł magistra ekonomii otrzymał w Loyola College, Chenna i i St. Josephs College w Trichy (1977/82). Ponadto ukończył filozofię w Pune oraz teologię w Vidyajothi w Delhi. Tytuł doktora ekonomii uzyskał na Uniwersytecie Rabindra Bharati w Kalkucie. Pełni funkcję dyrektora Goethalsa Indian Library & Research Society w Kalkucie oraz dyrektora Federacji Wszystkich Indyjskich Uniwersytetów Katolickich. Jest wiceprezesem Towarzystwa Ekonomicznego Bengal. Jest założycielem-przewodniczącym Towarzystwa Pomocy i Opieki Społecznej w Kalkucie, a także wiceprezesem Stowarzyszenia Opieki Społecznej Parivartan. Ponadto był wicedyrektorem Szkoły św. Xawiera w Kalkucie, sekretarzem państwowej jednostki West Bengal. Od 2005 do 2008 r. był członkiem Rady Towarzystwa Ekonomicznego Bengal.

Prof. Jeanette V. Loanzon (Filipiny) – były dziekan Uniwersytetu św. Tomasza w Manili. Tytuł doktora filozofii w zakresie ekonomii uzyskała na Uniwersytecie w Marburgu, w Niemczech. Odbyła studia magisterskie z zarządzania na Katolickim Uniwersytecie w Leuven, w Belgii, a także studia magisterskie z ekonomii w Centrum Badań i Komunikacji w Manili. Jest wykładowcą w: Miriam College; College of International, Humanitarian and Development Studies. W 2003 uzyskała grant badawczy otrzymany na Katholischer Akademischer Auslaender Dienst (KAAD) (wiodącej w skali światowej katolickiej organizacji stypendialnej z siedzibą w Bonn (Niemcy)). Współpracowała z Profesorem Jochen Roepke z Uniwersytetu w Marburgu (Niemcy), czego efektem było utworzenie nowatorskiego kierunku z przedsiębiorczości. To innowacyjne podejście zostało nazwane “Potrójnym Programem E”, który oznacza: Przedsiębiorczość (Entrepreneurship), Etykę (Ethics), Sprawiedliwość (Equity). Pełniła funkcję dyrektora Programu Edukacji Ekonomicznej, szefa Biura Planowania i Rozwoju w UST, a także była członkiem Senior Research Associate, UST Centrum Badań Społecznych.

Dr Eduardo Ortiz (Wenezuela) – doktorat z teologii obronił na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, natomiast doktorat z ekonomii na Katolickim Uniwersytecie Adrés Bello w Wenezueli, gdzie pracuje do dziś. Jego zainteresowania badawcze skupiają się na historii wenezuelskiej myśli ekonomicznej, zagadnieniach wzrostu gospodarczego i instytucji finansowych. Przez wiele lat był dziekanem Wydziału Nauk Ekonomicznych i Społecznych Katolickiego Uniwersytetu André Bello, członek wielu narodowych instytucji i stowarzyszeń naukowych, autor szeregu artykułów dotyczących genezy, historii i wyzwań istotnych elementów gospodarki amerykańskiej.

Ks. prof. Godfrey Igwebuike Onah (Nigeria – Watykan) – prorektor Pontificia Universitas Urbaniana. Jest katolickim księdzem diecezji Nsukka w Nigerii. Posiada tytuł doktora filozofii uzyskany na Papieskim Uniwersytecie Urbaniana w Watykanie, gdzie od tamtego czasu wykłada, a obecnie pełni funkcję Prorektora. Od 2001 roku do 2007 roku był dyrektorem Instytutu Badań nad Niewiarą i Kulturą na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Urbaniana. Jego zainteresowania oscylują wokół antropologii filozoficznej (ze szczególnym uwzględnieniem naturalnej otwartości człowieka na wiarę) oraz filozofii Afryki (szczególnie tych aspektów filozofii, które mają bezpośrednie znaczenie dla współczesnej Afryki). Naucza również w innych uniwersytetach katolickich i szkołach wyższych we Włoszech: Regina Apostolorum Ateneo w Rzymie, Papieski Wydział Nauk o Edukacji „Auxilium” w Rzymie, Katolicki Uniwersytet Najświętszego Serca w Mediolanie. Ojciec Godfrey uczestniczył jako „ekspert” w trzech Synodach Biskupich. W 2009 r. Ojciec Święty Benedykt XVI mianował go Konsultorem Sekretariatu Generalnego Synodu Biskupów. Jest jednym z pierwszych siedmiu konsultorów, którzy zostali kiedykolwiek powołani do dykasterii kurii rzymskiej.

Patrick O”Meara (USA) – Jest założycielem i przewodniczącym O”Meara Ferguson (odpowiedzialny za rozwój spółki i strategię firmy). Przed założeniem O”Meara Ferguson, pracował dla Bear Stearns & Co., oraz dla Raymond James Financial. Przemawiał do katolików w 42 stanach, trzech europejskich krajach i czterech prowincjach w Kanadzie. Wcześniej działał w Radzie Finansowej Arlington. Obecnie służy jako Papieski Nadzorca Dominikańskiego Domu Studiów i Papieskiego Wydziału Niepokalanego Poczęcia w Waszyngtonie. Jest członkiem „Legatus” – katolickiej organizacji Przewodniczących oraz CEO – organizacji zrzeszających zarządzających średnimi i dużymi firmami; zasiada także w Radzie Uczonych NAPCIS (Narodowego Stowarzyszeniach Prywatnych, Katolickich, Niezależnych Szkół). Ukończył filozofię i teologię na Franciszkańskim Uniwersytecie w Steubenville.

Janusz Ossowski (Polska) – członek Rady Nadzorczej KSKOK, prezes Spółdzielczego Instytutu Naukowego, twórca i redaktor naczelny Wydawnictwa „Pieniądze i Więź”; były prorektor ds. kształcenia Wyższej Szkoły Finansów i Administracji w Gdańsku, współtwórca systemu SKOK w Polsce (od 1990 r.). Jest autorem programów edukacyjnych oraz publikacji poświęconych filozofii działania, etyce, historii społecznych instytucji finansowych w Polsce, redaktor pierwszego Kodeksu Etycznego SKOK oraz współautor i redaktor „Kodeksu dobrej praktyki i zasad działania SKOK”.

drukuj
Tagi:

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl