Regina Coeli z Ojcem Świętym Franciszkiem

Drodzy bracia i siostry, dzień dobry!

Dzisiejsza Ewangelia prowadzi nas do Wieczernika. Podczas Ostatniej Wieczerzy, stając przed perspektywą Męki i śmierci na krzyżu, Jezus obiecuje Apostołom dar Ducha Świętego, który będzie miał za zadanie pouczać ich i przypominać Jego słowa wspólnocie uczniów. Sam Jezus mówi: „Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem” (J 14,26).
W chwili, kiedy ma powrócić do Ojca, Jezus zapowiada przyjście Ducha, który przede wszystkim nauczy pierwszych uczniów rozumieć coraz pełniej Ewangelię, przyjąć ją w życiu i uczynić ją żywą i działającą poprzez ich świadectwo. Kiedy ma powierzyć Apostołom (co znaczy właśnie Posłanym), misję niesienia orędzia Ewangelii na cały świat, Jezus obiecuje, że nie będą sami: będzie z nimi Duch Święty, Pocieszyciel, który stanie przy nich, co więcej, będzie w nich, aby ich bronić i wspierać. Jezus wraca do Ojca, ale nadal towarzyszy swoim uczniom i poucza poprzez dar Ducha.
Drugim aspektem misji Ducha Świętego jest pomoc apostołom, aby pamiętali słowa Jezusa. Boski Mistrz przekazał już wszystko, co zamierzał powierzyć Apostołom, a wraz z Nim – Słowem Wcielonym – objawienie zakończyło się.Duch będzie przypominał nauczanie Jezusa w różnych konkretnych okolicznościach życia, aby wprowadzać je w praktykę. To właśnie dzieje się jeszcze dziś w Kościele, prowadzonym przez światło i moc Ducha Świętego, aby mógł nieść wszystkim dar zbawienia, czyli miłość i miłosierdzie Boga.
Nie jesteśmy sami: Jezus jest blisko nas, pośród nas, w nas! Jego nowa obecność w historii realizuje się poprzez dar Ducha Świętego, dzięki któremu można nawiązać żywą relację z Nim, Ukrzyżowanym i Zmartwychwstałym. Duch, rozlewany w nas poprzez sakramenty chrztu i bierzmowania, działa w naszym życiu. On prowadzi nas w naszym sposobie myślenia, działania, abyśmy rozróżniali, co jest dobre, a co złe. Pomaga nam praktykować miłość Jezusa, Jego darowanie się innym, szczególnie najbardziej potrzebującym.
Nie jesteśmy sami! A znakiem obecności Ducha Świętego jest również pokój, który Jezus daje swoim uczniom: „Pokój mój daję wam” (w. 27). Różni się on od tego, którego życzą sobie ludzie i który próbują osiągnąć. Pokój Jezusa wypływa ze zwycięstwa nad grzechem, egoizmem, który uniemożliwia nam wzajemnie się miłować, jak bracia. Jest darem Boga i znakiem Jego obecności. Każdy uczeń, wezwany dziś do podążania za Jezusem niosąc krzyż, otrzymuje w sercu pokój Zmartwychwstałego Chrystusa wraz z pewnością Jego zwycięstwa, oczekując na Jego ostateczne przyjście.
Niech Maryja pomoże nam przyjmować z uległością Ducha Świętego jako wewnętrznego Mistrza i jako żywą pamiątkę Chrystusa w naszej codziennej drodze życia.

po modlitwie Regina Coeli

Drodzy Bracia i Siostry!

Moje serdeczne myśli zwracają się do naszych braci z Kościołów Wschodnich, którzy obchodzą dzisiaj Wielkanoc. Niech Zmartwychwstały Pan obdarzy wszystkich darami Jego światła i pokoju. Christos anesti!
Z głębokim smutkiem przyjmuję tragiczne wieści z Syrii, dotyczące spirali przemocy, która pogarsza i tak już rozpaczliwą sytuację humanitarną w kraju, zwłaszcza w mieście Aleppo, i pomnaża niewinne ofiary, także wśród dzieci, chorych i tych, którzy z wielkim poświęceniem angażują się w niesienie pomocy innym. Wzywam wszystkie strony konfliktu do przestrzegania zawieszenia broni oraz umocnienia stałego dialogu, jedynej drogi, która prowadzi do pokoju.
Jutro rozpoczyna się w Rzymie Międzynarodowa Konferencja na temat „zrównoważonego rozwoju i najbardziej narażonych form zatrudnienia”. Życzę, aby to wydarzenie uwrażliwiło władze, instytucje polityczne i gospodarcze oraz społeczeństwo obywatelskie, aby promowano model rozwoju, który będzie brał pod uwagę ludzką godność, przy pełnym poszanowaniu standardów pracy i środowiska.
Pozdrawiam was wszystkich, pielgrzymów z Włoch i innych krajów. W szczególności pozdrawiam wiernych z Madrytu, Barcelony i Warszawy, a także Wspólnotę Abrahama, zaangażowaną w projekty ewangelizacji w Europie, pielgrzymów z Olgiate Comasco, Bagnolo Mella i przygotowujących się do bierzmowania z Castelli Calepio.
Pozdrawiam Stowarzyszenie „Meter”, które przez tyle lat walczy przeciwko wszelkim formom przemocy wobec dzieci. Dziękuję za wasze zaangażowanie, postępujcie tak dalej z odwagą!

Życzę wszystkim dobrej niedzieli. Proszę nie zapominajcie o modlitwę za mnie.Dobrego obiadu i do zobaczenia!

Tłumaczenie: Radio Maryja

drukuj