Anioł Pański z Ojcem Świętym Franciszkiem

Drodzy bracia i siostry, dzień dobry!

Dzisiaj w wielu krajach, w tym we Włoszech obchodzona jest uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, lub zgodnie z najbardziej znanym wyrażeniem łacińskim, Bożego Ciała. Ewangelia przywołuje słowa Jezusa wypowiedziane podczas Ostatniej Wieczerzy spożywanej wraz z uczniami: „Bierzcie, to jest Ciało moje […] To jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana” (Mk 14,22.24). Właśnie na mocy tego testamentu miłości wspólnota chrześcijańska gromadzi się w każdą niedzielę i każdego dnia wokół Eucharystii – sakramentu odkupieńczej ofiary Chrystusa. A pociągnięci Jego rzeczywistą obecnością chrześcijanie adorują i kontemplują Go przez pokorny znak chleba, który stał się Jego Ciałem.
Za każdym razem, gdy celebrujemy Eucharystię przez ten sakrament tak skromny, a zarazem uroczysty, doświadczamy Nowego Przymierza, które w pełni urzeczywistnia komunię między Bogiem a nami. A jako uczestnicy tego przymierza, choć mali i ubodzy współpracujemy w tworzeniu historii zgodnie z planem Bożym. Dlatego każda celebracja eucharystyczna stanowiąc akt publicznego kultu Boga, odnosi się do życia i konkretnych wydarzeń naszej egzystencji. Karmiąc się Ciałem i Krwią Chrystusa upodabniamy się do Niego, przyjmujemy Jego miłość, nie po to, aby trzymać ją zazdrośnie tylko dla siebie, ale dzielić się nią z innymi. Ta logika (daru) wpisana jest w Eucharystię, przyjmujemy Jego miłość i dzielimy się nią z innymi. Kontemplujemy w niej bowiem Jezusa – chleb łamany i ofiarowany, krew przelaną dla naszego zbawienia. Jest to obecność, która jak ogień spala w nas postawy egoistyczne, oczyszcza nas ze skłonności, by dawać tylko wtedy, gdy otrzymaliśmy, i rozpala pragnienie, abyśmy i my w jedności z Jezusem stali się chlebem łamanym i krwią przelaną dla braci.
Dlatego uroczystość Bożego Ciała jest tajemnicą zauroczenia Chrystusem i przemiany w Niego. Jest też szkołą konkretnej miłości, cierpliwej i ofiarnej, jak Jezusa na krzyżu. Uczy nas stawania się bardziej gościnnymi i dyspozycyjnymi wobec osób poszukujących zrozumienia, pomocy, zachęty, a które są usunięte na margines i samotne. Obecność Jezusa żyjącego w Eucharystii jest jak brama, brama otwarta między świątynią a drogą, między wiarą a historią, między miastem Boga – a miastem człowieka.
Wyrazem ludowej pobożności eucharystycznej są procesje z Najświętszym Sakramentem. Odbywają się one dzisiaj w wielu krajach. Również i ja tego wieczoru, w Ostii – jak to uczynił błogosławiony Paweł VI 50 lat temu – odprawię Mszę św., po której nastąpi procesja z Najświętszym Sakramentem. Zapraszam wszystkich do uczestnictwa, także duchowego, za pośrednictwem radia i telewizji. Niech Maryja nam towarzyszy w tym dniu.
Niech za wstawiennictwem Maryi Panny, Niewiasty eucharystycznej wzrasta w całym Kościele wiara w Ciało i Krew Pańską, radość uczestniczenia we Mszy Świętej, zwłaszcza niedzielnej i rozmach dawania świadectwa o ogromnej miłości Chrystusa.

Po „Anioł Pański”:

Drodzy bracia i siostry!
Wczoraj w Neapolu została beatyfikowana siostra Maria Ukrzyżowana od Miłości Bożej, z domu Maria Gargani, założycielka Sióstr Apostołek Najświętszego Serca. Duchowa córka Ojca Pio. Była ona prawdziwą Apostołką na polu posługi w parafii i w szkolnictwie. Niech jej przykład i wstawiennictwo będą wsparciem dla jej duchowych córek i wszystkich nauczycieli.
Łączę się z moimi braćmi biskupami Nikaragui, aby wyrazić mój ból z powodu ciężkich aktów przemocy, dokonanych przez uzbrojone oddziały tłumiące protesty społeczne, które spowodowały wiele ofiar śmiertelnych i rannych. Kościół zawsze jest za dialogiem, ale to wymaga rzeczywistego zaangażowania się na rzecz uszanowania wolności a nade wszystko życia. Modlę sie, aby zaprzestano wszelkiej przemocy i stworzono warunki umożliwiające dla podjęcia jak najszybciej dialogu.
Pozdrawiam Was wszystkich, pielgrzymów z Włoch i różnych krajów. W szczególności z Helsinek, z Huelvy (Hiszpania), Peuernach (Austria), i z Chorwacji. Pozdrawiam wiernych z Caturano i Palermo, jak również stowarzyszenie “Siderinox” z Abbiategrasso i bierzmowanych z Corridonii. Szczególne pozdrowienie kieruję do wszystkich zgromadzonych dziś w Sotto il Monte, z biskupem z Bergamo w rocznicę śmierci św. Jana XXIII. Niech pielgrzymka relikwii tego Papieża tak bardzo umiłowanego przez ludzi, wzbudzi we wszystkich wielkoduszne postanowienia czynienia dobra.
Wszystkim życzę dobrej niedzieli. Proszę was, abyście nie zapomnieli modlić się za mnie. Dobrego obiadu i do zobaczenia.

Tłumaczenie za Radiem Watykańskim i Radiem Maryja

drukuj