Zatrzymać lobby aborcyjne

List otwarty Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia do Donalda Tuska, prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej

***

W imieniu 87 organizacji prorodzinnych zrzeszonych w Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia pragniemy zwrócić się do Pana Premiera w sprawie stanowiska naszych przedstawicieli w pracach Otwartej Grupy Roboczej ONZ.

Aktualnie w Organizacji Narodów Zjednoczonych Otwarta Grupa Robocza finalizuje prace dotyczące włączenia terminu zdrowia i praw seksualnych do katalogu celów w ramach Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals – SDG).

Mając powyższe na uwadze, wnosimy, aby przedstawiciele Polski poparli postulat zastąpienia kontrowersyjnego terminu „prawa reprodukcyjne” lub „zdrowie reprodukcyjne” z SDG i zastąpienia ich klarownym i niekontrowersyjnym celem, jakim jest upowszechnienie prawa kobiet do odpowiedniej opieki okołoporodowej, odpowiadające ich istotnym potrzebom.

Mamy podstawy, by sądzić, że jeśli kontrowersyjny termin zdrowia oraz praw seksualnych i reprodukcyjnych zostanie włączony do celów ONZ w ramach Zrównoważonego Rozwoju, to państwa, w których aborcja co do zasady jest zakazana, a katalog wyjątków od niej jest ograniczony, będą poddane międzynarodowej presji w kierunku liberalizacji obowiązujących regulacji prawnych.

Termin zdrowia i praw seksualnych i reprodukcyjnych rozumiany zgodnie z Platformą Działania Międzynarodowej Konferencji dotyczącej Rozwoju Ludności w Kairze odrzuca pojęcie „prawa do aborcji”. Jednak niezależnie od jego ścisłej definicji nadaje się mu w praktyce szersze znaczenie, czego przykładem był Raport Estreli odrzucony w zeszłym roku na forum Parlamentu Europejskiego.

Brak precyzyjnej definicji terminu „zdrowia i praw reprodukcyjnych i seksualnych” stanowi zatem istotne zagrożenie, tym bardziej że realizowanie celów będzie podlegało monitoringowi ze strony wyspecjalizowanych agencji ONZ.

Potraktowanie zdrowia oraz praw reprodukcyjnych i seksualnych jako elementu SDG przyczynić się może do upowszechniania aborcji i nadawania jej charakteru prawa podmiotowego, nie zaś jak jest dotychczas, wyjątku od zasady ochrony życia ludzkiego w prenatalnym okresie rozwoju.

Nasze oczekiwanie jest zgodne z konstytucyjnymi  gwarancjami poszanowania dla godności człowieka i jego życia (art. 30 i 38 Konstytucji RP) i obowiązującym porządkiem prawnym.
Będziemy wdzięczni za odpowiedź, jakie stanowisko w Grupie Roboczej zajmują obecnie przedstawiciele Rzeczpospolitej Polskiej.

Warszawa, dnia 17 lipca 2014 r

W imieniu Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia

Prezes – dr Paweł Wosicki

Wiceprezes – Antoni Szymański

Sekretarz – Anna Dyndul

Do wiadomości

– Radosław Sikorski – Minister Spraw Zagranicznych RP

– bp Artur Miziński – Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski

– środki masowego przekazu

Nasz Dziennik/RIRM

drukuj