„Oblicza tolerancji – od prawdy do zakłamania” sympozjum naukowe w WSKSiM

W Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbyło się sympozjum naukowe z cyklu „Oblicza”. Wybitni prelegenci podejmowali w tym roku zagadnienie tolerancji i jej aspekt filozoficzny, historyczny i moralny w odniesieniu do współczesności.

XII sympozjum naukowe „Oblicza tolerancji – od prawdy do zakłamania” rozpoczęło się od wystąpienia o. dr. Tadeusza Rydzyka, Dyrektora Radia Maryja, Założyciela WSKSiM.

Dyrektor Radia Maryja przypomniał ogromny wkład ks. bp. Adama Lepy dla powstania cyklu sympozjów z cyklu „Oblicza”. Zwrócił też uwagę na rolę profesorów zabierających głos podczas konferencji. Podziękował za ich wkład i odwagę.

– Sympozja z cyklu „Oblicza” powstały dzięki ks. bp., pod natchnieniem Ducha Św. Nie byłoby tych spotkań także bez profesorów. Bogu dzięki, że Polska ma jeszcze takich profesorów, a nie tylko lewicowych. Dziękujemy za takie umysły, osobowości i odwagę, bo dziś nie łatwo być świadkami prawdy – powiedział o. Tadeusz Rydzyk, Dyrektor Radia Maryja.

Dyrektor Radia Maryja z niepokojem mówił o współczesnym rozumieniu tolerancji.

– Dla mnie tolerancja jest słowem wytrychem. Pod tę tolerancję podciąga się poprawność polityczną. Widzimy co się dzieje chociażby w ostatnich dniach w Polsce, czy  Parlamencie. Normalnie ludzie wstydzili się pewnych spraw, ukrywali je, teraz się nimi chełpią i podają niemal za wzorce. Tymczasem mamy przykazanie miłości Boga i bliźniego. Z tego wszystko wynika. Bardzo boję się jeszcze jednego – komisji do tropienia mowy nienawiści, nietolerancji itd. Przypominają mi się czasy komunistyczne, a może jeszcze bardziej – bolszewickie. Wtedy trzeba było z miłością mówić o partii. Bardzo się boję, czy nie idziemy w tym kierunku. Bo dziś obserwuję nie tylko miłość, ale gloryfikowanie – powiedział o. Tadeusz Rydzyk, Dyrektor Radia Maryja.

Pierwszy referat wygłosił: dr hab. Henryk Kiereś, wykładowca WSKSiM oraz KULu, który omówi o zagadnieniu tolerancji w aspekcie filozoficznym. Prof. wrócił uwagę na to, że w dzisiejszym świecie zmienia się znaczenie słów.

– Twierdzę, iż są to słowa wytrychy, składnik tak zwanej nowomowy. Nowomowa jest narzędziem każdej ideologii. I tak się stało, że skądinąd zacnym słowem tolerancja. W związku z tą osobliwą sytuacją odróżniam terminologicznie i merytorycznie tolerancję od tolerancjonizmu. Dokładniej mówiąc od ideologii tolerancjonizmu u podstaw której leży relatywizm poznawczy. Relatywizm głosi, że prawda, dobro i piękno są zmienne, stopniowalne i zależą od tego, kto i w jakich okolicznościach coś głosi – powiedział prof. Henryk Kiereś.

Tolerancja jako narzędzie manipulowania społeczeństwem, to tematyka, którą w swoim wystąpieniu poruszył ks. bp dr Adam Lepa, członek Rady ds. Środków Społecznego Przekazu Konferencji Episkopatu Polski. Ks. bp powiedział, że dziś funkcjonuje mit tolerancji rozpowszechniany w mediach.

– Ponieważ głównym nośnikiem mitu tolerancji są media, zarówno wychowawcy jak i nauczyciele szkolni powinni w wychowankach kształtować dwie najważniejsze postawy, które gwarantują ich prawidłowy odbiór. Postawy: krytyczną i selektywnego odbioru mediów. Odważni publicyści, którzy wykazują znaczny wpływ na opinię publiczną powinni swoich odbiorców, czytelników, słuchaczy i widzów informować o negatywnych skutkach mitu tolerancji – powiedział ks. bp Adam Lepa.

O historii polskiej tolerancji i jej zniekształconym obrazie, mówił prof. Mieczysław Ryba, wykładowca WSKSiM oraz KUL. Dziś próbuje się zmanipulować obraz polskiej otwartości religijnej i kulturowej – stwierdził prof. Mieczysław Ryba.

– Rzeczą niezwykle dziwną jest – jeżeli bierzemy pod uwagę kontekst historii polskiej – że Polska przez całe wieki uznawana jako raj dla Żydów, czy różnowierców nagle od pewnego dłuższego czasu jest określana mianem kraju najbardziej ksenofobicznego, antysemickiego, zaściankowego, zasklepionego. Warto pokazać jak było w rzeczywistości w sensie kontekstu historycznego, a z drugiej strony odpowiedzieć sobie na pytanie dlaczego tak jest, skąd ten zniekształcony obraz. Jeśli bierzemy pod uwagę obecność ludzi różnych wyznań napływających na ziemie polskie to ona jest od głębokiego średniowiecza – powiedział prof. Mieczysław Ryba.

Tolerancja bardzo często służy, jako narzędzie w budowaniu moralnego permisywizmu – powiedział ks. prof. Paweł Bortkiewicz, wykładowca WSKSiM i UAM w Poznaniu. Ks. prof. wymienia płaszczyzny m.in. religijną, czy polityczną, które tworzą szeroką dyskusję o roli tolerancji w życiu społecznym. Jak mówi ks. prof. – ulegają one dziś głębokiej relatywizacji.

– To też rzecz bardzo charakterystyczna, że chcąc być dzisiaj człowiekiem tolerancyjnym, wystarczy wyzbyć się swoich przekonań religijnych, fundamentów wiary i pozostać dobrym, w znaczeniu bliżej nieokreślonym – powiedzmy człowiekiem spolegliwym. Wtedy zyskujemy miano człowieka tolerancyjnego. Te płaszczyzny na przestrzeni dziejów ulegały i ulegają procesowi bardzo wyraźnej relatywizacji. Szczególnym obszarem tej relatywizacji jest nasz współczesny świat; świat ponowoczesny, postmodernistyczny, w którym dokonało się radykalne zakwestionowanie instytucji autorytetów, kryzys pojęć i związany z nim kryzys prawdy; dokonała się wreszcie erozja wartości – powiedział ks. prof. Paweł Bortkiewicz.

Dodatkową atrakcją wieczoru dla uczestników sympozjum była sztuka teatralna pt. „Klub kawalerów” Michała Bałuckiego wykonana przez studentów WSKSiM w reżyserii o. Dariusza Drążka.

Sympozjum naukowe z cyklu „Oblicza” odbywają się co roku z okazji wspomnienia patrona dziennikarzy – św. Franciszka Salezego. W najbliższym czasie w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej rozpoczną się Akademickie Spotkania z Mistrzami.

– Akademickie Spotkania z Mistrzami to jednosemestralny kurs internetowy. Jest on poświęcony co roku innym problemom. Był już kurs z metafizyki, kurs  dotyczący nauczania Jana Pawła II, natomiast w tym roku proponujemy najnowszą historię Polski. Jest to cykl przygotowany przez znanych wykładowców naszej uczelni. Wykłady poprowadzą: prof. Wojciech Polak, prof. Mieczysław Ryba, prof. Mirosław Piotrowski, prof. Jerzy Robert Nowak, prof. Mira Modelska – Creech oraz dr Maciej Wojtacki  powiedziała dr Dorota Żuchowska, dziekan WSKSiM.

Więcej szczegółów można znaleźć na stronie : www.wsksim.edu.pl

RIRM 

drukuj