Sejm na rozpoczynającym się dziś posiedzeniu zajmie się m.in. projektem ws. renty socjalnej oraz uposażeniem posłów

Sejm, który rozpoczyna dziś trzydniowe posiedzenie, zajmie się rządowym projektem dot. podwyższenia renty socjalnej dla osób niepełnosprawnych oraz projektem obniżającym uposażenie parlamentarzystom. Izba ma też debatować nad uchwałami ws. powołania komisji śledczej ds. wyłudzeń VAT.

Według wstępnego harmonogramu obrad Sejmu, rządowym projektem nowelizacji ustawy o rencie socjalnej posłowie zajmą się dzisiaj. Projekt przygotowany przez resort rodziny przewiduje, że świadczenie to wzrośnie z 865,03 zł do 1029,80 zł.; jest to realizacja jednego z postulatów protestujących w Sejmie od 18 kwietnia rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych.

Renta socjalna, która obecnie wynosi 865,03 zł, przysługuje osobie pełnoletniej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało: przed ukończeniem 18 roku życia, w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej przed ukończeniem 25 roku życia, w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Z danych ZUS wynika, że rentę socjalną pobiera 280 tys. osób (stan na marzec 2018 r.). Podwyższenie tego świadczenia do 1029,80 zł spowoduje wzrost wydatków z budżetu państwa o około 45 mln zł miesięcznie, czyli 0,54 mld zł rocznie. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 września 2018 r., podwyższona renta zostanie wypłacona z wyrównaniem od 1 czerwca 2018 r.

Posłowie dzisiaj także mają się zająć projektem zmian w ustawie o wykonywaniu mandatu posła i senatora autorstwa Prawa i Sprawiedliwości, który zakłada obniżenie o 20 proc. uposażenia parlamentarzystom. Projekt poparła Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych; do projektu wprowadzono też dwie poprawki. Zgodnie z projektem, wpływy budżetu państwa z tytułu zmniejszenia poselskich i senatorskich wynagrodzeń zwiększą się w skali roku o ok. 13 mln zł.

„Projekt ustawy jest związany ze społecznymi oczekiwaniami dotyczącymi wynagrodzeń posłów i senatorów” – podkreślono w uzasadnieniu.

Wysokość uposażenia poselskiego wynosi obecnie 10.020,80 zł brutto. Posłowie i senatorowie otrzymują też dietę parlamentarną, która wynosi 25 proc. uposażenia. Obecnie jest to 2.505,20 zł brutto. Dieta parlamentarna jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych w granicach określonych w przepisach dla diet otrzymywanych z tytułu pełnienia obowiązków obywatelskich. Obecnie zwolniona z PIT jest kwota 2.280,00 zł.

W środę w Sejmie ma się odbyć debata nad projektem uchwały, autorstwa PiS, ws. powołania komisji śledczej ds. wyłudzeń VAT. Do zakresu działania komisji będzie należało zbadanie i ocena prawidłowości oraz legalności działań oraz występowania zaniedbań i zaniechań w zakresie zapewnienia dochodów Skarbu Państwa z tytułu podatku VAT i podatku akcyzowego od grudnia 2007 r. do listopada 2015 r. W szczególności komisja ma badać działania i ewentualnie zaniedbania: członków Rady Ministrów, prezesa NIK oraz organów powołanych do ścigania przestępców – ABW, CBA, a także Komendanta Głównego Policji.

Sejm w środę ma się też zająć projektem uchwały autorstwa klubu Kukiz’15, ws. powołania komisji śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych, podejmowanych celem zapobieżenia zaniżonym wpływom do budżetu państwa z podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego; komisja miałaby badać okres od 2007 do 2017 roku.

Sejm zajmie się też projektem Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce (tzw. Ustawa 2.0, Konstytucja dla Nauki). Ma to być pierwsza od ponad 12 lat całościowa reforma uczelni. Przewiduje poważne zmiany m.in. w działaniu uczelni, ich finansowaniu, ścieżce awansu zawodowego, trybie robienia doktoratu. Wśród ważnych kierunkowych zmian zawartych w projekcie jest m.in. uzależnienie wielu możliwości uczelni od kategorii naukowych, jakie szkoła wyższa uzyska w prowadzonych dyscyplinach.

W porządku obrad znalazł się projekt ustawy o ochronie danych osobowych. Zaproponowane przepisy wynikają z konieczności zapewnienia w Polsce skutecznego stosowania unijnego rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO). RODO ma zharmonizować prawo ochrony danych osobowych w Europie. Zacznie obowiązywać w całej Unii Europejskiej 25 maja 2018 r.

Do nowych przepisów będą musiały dostosować się wszystkie podmioty, które zbierają i przetwarzają dane osobowe. W projekcie zaproponowano rozwiązania mające przyspieszyć postępowanie w sprawach ochrony danych osobowych. Zniesiona zostanie dotychczasowa dwuinstancyjność postępowania w sprawach o naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych.

Posłowie rozpatrzą także projekt zmian w Prawie o ruchu drogowym; zakłada on, że obywatele, którzy poruszają się pojazdami zarejestrowanymi w Polsce po terytorium kraju będą zwolnieni z obowiązku posiadania przy sobie dowodu rejestracyjnego i dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie OC pojazdu. Informacje te będą możliwe do sprawdzenia w systemie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK) przez organy, które są uprawnione do kontroli ruchu drogowego.

Posłowie zajmą się też rządowym projektem ustawy o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera; przewiduje on powołanie Krajowej Jednostki do spraw Informacji o Pasażerach, do której linie lotnicze będą obowiązkowo przekazywały dane, które gromadzą na temat pasażerów. Nowe przepisy mają pomóc w zapobieganiu i zwalczaniu terroryzmu oraz takich przestępstw, jak przemyt ludzi, udział w organizacji przestępczej, cyberprzestępczość, pornografia dziecięca, przemyt broni, amunicji i materiałów wybuchowych.

W porządku obrad jest też rządowy projekt noweli ustawy o związkach zawodowych, który zakłada, że osoby pracujące na podstawie umów cywilnoprawnych i samozatrudnione będą miały możliwość tworzenia i wstępowania do związków zawodowych.

Sejm zajmie się też rządową nowelizacją ustawy o znakach Sił Zbrojnych RP, która przewiduje wprowadzenie dla Wojsk Obrony Terytorialnej symboliki przysługującej rodzajowi Sił Zbrojnych – Orła wojskowego i Flagi.

Izba będzie debatować nad rządowym projektem noweli ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; zakłada on zwiększenie wsparcia dla osób niepełnosprawnych, które opuściły warsztaty terapii zajęciowej. Projekt jest elementem realizacji programu „Za życiem”.

Posłowie będą też debatować nad rządowym projektem ustawy o wspieraniu nowych inwestycji. Zawarty w projekcie mechanizm udzielania wsparcia przedsiębiorcom w podejmowaniu nowych inwestycji w Polsce ma zastąpić dotychczasowy system funkcjonujący w 14 specjalnych strefach ekonomicznych. Premiowane mają być inwestycje w miastach średnich, tracących funkcje gospodarcze i społeczne.

Posłowie wysłuchają też informacji o „istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2016 roku” oraz zajmą się komisyjnym projektem uchwały ws. sprawie przyszłego kształtu polityki spójności w UE.

PAP/RIRM

drukuj
Tagi: , ,

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl