fot. pixabay.com

Rzecznik MŚP: Uchylono trzy decyzje nakładające kary na przedsiębiorcę z branży fitness

Po postępowaniu odwoławczym z udziałem Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców zostały uchylone trzy decyzje nakładające kary na przedsiębiorcę za niezastosowanie się do zakazu prowadzenia siłowni i klubów fitness – poinformowało Biuro Rzecznika MŚP.

Jak czytamy w sobotniej informacji Biura Rzecznika MŚP, Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gdańsku w postępowaniu odwoławczym prowadzonym z udziałem Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców uchylił w całości trzy decyzje nakładające na przedsiębiorcę administracyjne kary pieniężne za niezastosowanie się do zakazu prowadzenia siłowni i klubów fitness.

Wyjaśniono, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (organ pierwszej instancji) przeprowadził w należących do przedsiębiorcy trzech klubach sportowych kontrole sanitarne. W ich trakcie w Polsce obowiązywał zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców działalności polegającej na prowadzeniu siłowni, klubów i centrów fitness z wyłączeniem siłowni, klubów i centrów fitness działających w podmiotach wykonujących działalność leczniczą przeznaczonych dla pacjentów.

„Na podstawie ustaleń kontroli, w toku których ustalono, że kluby są czynne, organ pierwszej instancji trzema decyzjami nałożył na przedsiębiorcę kary pieniężne za niezastosowanie się przez przedsiębiorcę do zakazu prowadzenia działalności siłowni i klubów sportowych” – napisano.

Działając na wniosek ukaranej firmy Rzecznik wstąpił do postępowania odwoławczego.

„Wskazując w pismach interwencyjnych na naruszenie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego oraz na brak podstaw do wydania zaskarżonych przez stronę decyzji Rzecznik wniósł o uchylenie zaskarżonych decyzji i umorzenie postępowania pierwszej instancji w całości” – przekazano w informacji Biura.

Dodano, że Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny „uchylił przedmiotowe decyzje w całości” i przekazał sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji. Rozstrzygnięcie tych spraw – jak stwierdził organ odwoławczy – wymaga jednoznacznego ustalenia, jaki podmiot wykonywał działalność w klubach sportowych należących do przedsiębiorcy i jakie usługi były świadczone w tych obiektach.

Według Rzecznika MŚP organ odwoławczy zalecił, aby w uzasadnieniach decyzji wydanych po ponownym rozpatrzeniu tych spraw wskazano: „fakty, które organ uznał za udowodnione i dowody na których się oparł, ale też przyczyny, z powodu których odmówiono wiarygodności i mocy dowodowej innym dowodom”.

PAP

drukuj