Rząd zajmie się m.in. kwestią wykonaniu budżetu i programem na 100. rocznicę odzyskania niepodległości

Rząd na dzisiejszym posiedzeniu zajmie się. sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 r. Omówi też projekt uchwały ustanawiającej program „Niepodległa” związany z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.

Rząd zapozna się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 r.; rozpatrzy też projekty uchwał dotyczące tego sprawozdania oraz zamknięcia rachunków budżetu państwa za ubiegły rok.

W ustawie budżetowej na 2016 r. założono, że wzrost PKB wyniesie 3,8 proc., inflacja – 1,7 proc., a deficyt sektora finansów publicznych – 2,8 proc. PKB. Deficyt w 2016 r. miał nie przekroczyć 54,7 mld zł. Zaplanowano, że dochody mają wynieść 313 mld 788 mln 526 tys. zł, a wydatki 368 mld 528 mln 526 tys. zł.

Rząd zapozna się też z informacją o aktualnej sytuacji gospodarczej oraz stanie wykorzystania środków z funduszy europejskich.

Ministrowie zajmą się także projektem uchwały ws. ustanowienia programu „Niepodległa” na lata 2017-2021. Dotyczy on uczczenia 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, która przypada w 2018 roku. Program przygotowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W jego ramach finansowane będą tzw. projekty miękkie – wydarzenia, eventy i obchody. Budżet programu wynosi ok. 200 mln zł.

Autorzy programu zaznaczają, że okrągła, 100. rocznica odzyskania niepodległości jest „pretekstem dla zbudowania trwałej narracji o wartościach obecnych w całej historii Polski, wyróżniających naszą tożsamość narodową na tle innych narodów: dążenia do wolności, poszanowania godności i praw człowieka oraz solidarności”.

Projekty, które będą realizowane w ramach programu „Niepodległa”, podzielono na trzy grupy i nadano im priorytety. Najważniejsze będą projekty ogólnopolskie i kluczowe dla obchodów odzyskania niepodległości. Projektom regionalnym i lokalnym, których celem jest włączenie obywateli do organizacji obchodów święta, nadano drugi priorytet. Do trzeciej grupy projektów zaliczono te, które mają na celu upowszechnianie wizerunku Polski opartego na systemie wartości cechujących naszą tożsamość narodową za granicą.

Za realizację programu odpowiada Pełnomocnik Rządu do spraw obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej wiceminister kultury Jarosław Sellin. Wspierają go Biuro Programu „Niepodległa” oraz Instytut Adama Mickiewicza.

Rada Ministrów zajmie się także projektem nowelizacji ustawy resortu rodziny o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Jak napisano w uzasadnieniu, proponowane zmiany mają na celu przede wszystkim przyspieszenie udzielanej pomocy finansowej pracownikom, którzy w przypadku niewypłacalności pracodawcy z dnia na dzień zostali pozbawieni pracy i wszelkich świadczeń.

W projekcie doprecyzowano przypadki, w których możliwa będzie wypłata zaliczek na poczet przyszłych świadczeń pracowniczych. Projekt przewiduje m.in. możliwość wypłaty ekwiwalentu za urlop przysługujący za rok poprzedzający rok, w którym ustał stosunek pracy.

Kolejna propozycja zmiany polegająca na wydłużeniu okresów referencyjnych pomiędzy rozwiązaniem stosunku pracy a datą niewypłacalności pracodawcy z 9 do 12 miesięcy spowoduje również rozszerzenie ochrony roszczeń pracowniczych, ponieważ dzięki tej zmianie ochroną objęte zostaną osoby, w przypadku których uprawnienie do świadczenia nie mieściło się w przyjętych dotychczas okresach referencyjnych.

PAP/RIRM

drukuj