fot. PAP

Rząd m.in. o „dużej” noweli Ordynacji Podatkowej

Rada Ministrów na wtorkowym posiedzeniu zajmie się m.in. projektem nowelizacji Ordynacji podatkowej, która zawiera klauzulę przeciw unikaniu opodatkowania oraz propozycją ustawy o gazach cieplarnianych, która ma ograniczyć ich emisję do atmosfery.

Projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej zawiera m.in. klauzulę przeciw unikaniu opodatkowania. Klauzula stanowi, że „unikaniem opodatkowania jest zastosowanie w sposób zamierzony sztucznej konstrukcji prawnej, której głównym celem było uzyskanie, nieprzewidzianej w przepisach prawa podatkowego oraz sprzecznej z celem i istotą tych przepisów, znacznej korzyści podatkowej przez podmiot tworzący lub współtworzący sztuczną konstrukcję prawną”.

„Znaczną korzyść” podatkową zdefiniowano jako przekraczającą 50 tys. niezapłaconego podatku rocznie. Resort finansów podał, że limit 50 tys. zł oszacowano, biorąc pod uwagę realne koszty skorzystania z usług firm konsultingowych, oferujących założenie i utrzymanie za granicą fikcyjnej spółki, oraz obsługę prawną całego schematu unikania opodatkowania.

Projekt spotkał się z krytyką ze strony organizacji przedsiębiorców, obawiających się, że klauzula może być arbitralnie stosowana przez fiskusa.

Poza klauzulą, projekt przewiduje liczne ułatwienia dla podatników, m.in. ogólną interpretację podatkową, zamiast powielania interpretacji indywidualnych, prawo do zapłaty podatku w imieniu podatnika oraz możliwość posługiwania się w urzędach skarbowych kartą płatniczą. Kolejna propozycja to możliwość składania drogą elektroniczną pełnomocnictw ogólnych w postępowaniu podatkowym. Proponuje się także informatyzację kontroli podatkowych.

Zgodnie z projektem otwarty zostanie także Rejestr Zastawów Skarbowych, zawierający informacje o zabezpieczeniach na ruchomościach i zbywalnych prawach majątkowych. W projekcie unowocześniono też sposób doręczania pism – wprowadzono opcję wskazania adresu do korespondencji (innego niż adres zamieszkania), doręczenia pism na skrytkę pocztową oraz bezpośrednio pełnomocnikom zawodowym (adwokatom, radcom prawnym, doradcom podatkowym).

Ministrowie zajmą się również projektem ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych. Zakłada on zmniejszenie zużycia i emisji do atmosfery fluorowanych gazów cieplarnianych oraz substancji zubożających warstwę ozonową oraz wprowadzenie kar za nieprzestrzeganie przepisów UE.

Ministerstwo Środowiska podkreśla, że regulacje prawne w zakresie F-gazów zostały wprowadzone we wszystkich krajach UE z wyjątkiem Polski. Fluorowane gazy cieplarniane są stosowane jako czynniki chłodnicze, środki spieniające i gaśnicze, gazy pędne w aerozolach oraz rozpuszczalniki. Z kolei gazy niszczące warstwę ozonową, to freony i halony.

Projekt dostosowuje polskie prawo do ustawodawstwa UE i określa system certyfikatów dla osób oraz przedsiębiorstw pracujących z takimi gazami i substancjami. Oprócz certyfikatów nowa ustawa wymagać będzie prowadzenia kontroli szczelności urządzeń, szkoleń i zaświadczeń, odpowiednich etykiet opisujących produkt. Przewidywane jest także utworzenie Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej oraz przekazywania danych do Centralnego Systemu Gromadzenia Danych przez operatorów urządzeń i firmy.

Rząd zajmie się również projektem nowelizacji Prawa o ruchu drogowym, który przewiduje, że dzieci w wieku poniżej 3 lat nie będzie można przewozić pojazdami, w których nie ma pasów bezpieczeństwa. Ponadto projekt nakłada na kierowców autobusów obowiązek informowania pasażerów o obowiązku używania pasów bezpieczeństwa, o ile dany pojazd jest w nie wyposażony. Za przewożenie dzieci bez fotelika grozi mandat w wysokości 150 zł i 6 punktów karnych.

Zmiany mają dostosować polskie prawo do unijnych dyrektyw dotyczących stosowania pasów bezpieczeństwa i fotelików dla dzieci w pojazdach. Projekt wprowadza także przepisy uwzględniające postęp techniczny oraz nowe wymogi w zakresie bezpiecznego przewożenia dzieci w fotelikach bezpieczeństwa.

Rada Ministrów przyjąć ma ponadto stanowisko wobec poselskiego projektu nowelizacji ustawy o komercjalizacji Poczty, który zakłada że lokatorzy mieszkań Poczty Polskiej, znajdujących się w tzw. budynkach niemieszkalnych, będą mogli je wykupić z bonifikatą. Projekt wpłynął do Sejmu w połowie czerwca ub.r. z inicjatywy m.in. posłów Twojego Ruchu, a pod koniec sierpnia trafił do pierwszego czytania w Komisji Infrastruktury oraz Komisji Skarbu Państwa.

Proponowane zmiany mają przynieść korzyści zarówno osobom wynajmującym mieszkania – sprzedaż miałaby się odbywać po preferencyjnych cenach – jak i samej spółce, która będzie mogła zaoszczędzić na utrzymaniu nierentownych lokali.

Ministrowie odniosą się także do senackiego projektu nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, który określa zasady zwrotu spadkobiercom wkładu mieszkaniowego po członkach spółdzielni mieszkaniowych. Projekt trafił do Sejmu w sierpniu 2014 r; wtedy też został skierowany do I czytania w komisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego.

Ponadto rząd ma przyjąć rozporządzenie w sprawie nadania statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej Miastu Frombork i sołectwom: Bogdany i Ronin położonym na obszarze gminy Frombork.

PAP

drukuj