fot. PAP/Waldemar Maluga

Problem z czystością polskich rzek na wschodzie kraju

Najwyższa Izba Kontroli krytycznie oceniła stan rzeki Bug.  W latach 2007-2014 nie nastąpiła znacząca poprawa czystości wód zlewni Bugu.  Według Izby przyczyną tego były głównie zanieczyszczenia z Ukrainy, gdzie odprowadzano do tej rzeki nieoczyszczone ścieki komunalne i przemysłowe.

Na zagrożenia z tym związane NIK zwracała już uwagę w 2006 r., stawiając wiele wniosków pokontrolnych.

Kontrolerzy wskazali też, że działania skontrolowanych organów odpowiedzialnych za ochronę wód zlewni Bugu, były nieskuteczne i nieskoordynowane.

W związku z tym jak podkreślił Krzysztof Kwiatkowski, prezes NIK-u, Izba postuluje o utworzenie unijnego programu pomocy finansowej Ukrainie na modernizację oczyszczalni ścieków w okręgu lwowskim.

– NIK pozytywnie oceniła udzielenie Białorusi przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pomocy finansowej na modernizację oczyszczalni ścieków w Brześciu, mającej na celu zmniejszenie zagrożenia ekologicznego dla wód zlewni Bugu. NIK wystąpiła z rekomendacją, żeby Komisja Europejska ustanowiła specjalny program, w ramach, którego ze środków europejskich sfinansuje się modernizację oczyszczalni ścieków dla miasta Lwowa, na wzór podobnego programu, w którym sfinansowano zabezpieczenie elektrowni atomowej w Czarnobylu – wskazuje Krzysztof Kwiatkowski, prezes NIK-u.   

Międzynarodowa zlewnia Bugu o powierzchni 39,4 tys. km2 należy do zlewiska Morza Bałtyckiego. Całkowita długość Bugu wynosi 772 km. Jej źródła i górny odcinek o długości 185 km znajdują się na Ukrainie.

RIRM

drukuj