Prezydent podpisał nowelizacje ustaw o ochronie zabytków i ochronie przyrody

Wojewódzki konserwator zabytków, a nie – jak dotychczas – prezydent miasta, będzie decydował o wycince drzew na terenach obiektów zabytkowych – taką nowelizację ustaw o ochronie przyrody i ochronie zabytków podpisał w piątek prezydent RP.

Nowela przewiduje przeniesienie kompetencji wydawania zezwoleń na usuwanie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków z prezydenta miasta na wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Nowelizacja – jak przedstawili w uzasadnieniu wnioskodawcy, grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości – zmierza do uporządkowania regulacji dotyczącej usuwania drzew i krzewów z terenu nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków. W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy, jak przypominają wnioskodawcy, przepisy normujące te kwestie były kilkakrotnie nowelizowane i obecnie wymagają uspójnienia.

W uzasadnieniu projektu ustawy jej autorzy przypomnieli, że dotąd funkcjonowały dwa odrębne systemy decyzji administracyjnych uprawniających posiadacza nieruchomości do dokonywania cięć w drzewostanie. Pierwszy oparty był na przepisach ustawy o ochronie przyrody, która regulowała usuwanie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości lub jej części niewpisanej do rejestru zabytków. Komplementarne przepisy zawierała ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, która obejmowała unormowania dotyczące usuwania drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków.

Obecnie systemy zostaną połączone – usuwanie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków będzie podlegać przepisom ustawy o ochronie przyrody. Ta ustawa – w przeciwieństwie do ustawy o ochronie zabytków – jest „regulacją kompleksową, zawierającą postanowienia dotyczące opłat i kar administracyjnych za wycinkę, dokonywania nasadzeń zastępczych oraz katalog odstępstw, określający przypadki, w ramach których usunięcie drzewa lub krzewu nie wymaga zgody organu administracji publicznej” – podkreślają projektodawcy nowelizacji.

W wyniku wprowadzonych zmian, wycinka drzew lub krzewów z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków odbywać się będzie na podstawie zezwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków wydawanego na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

PAP/RIRM

drukuj