fot. flickr.com

NIK: Działania na rzecz poprawy dostępności leków – wciąż nieskuteczne

Wciąż nieskuteczne – tak NIK ocenił działania ministra zdrowia oraz inspekcji farmaceutycznej na rzecz poprawy dostępności produktów leczniczych.

Do poprawy sytuacji – według Izby – nie przyczyniły się nowe narzędzia przeciwdziałania nielegalnemu wywozowi leków oraz stosowania odwróconego łańcucha dystrybucji. Dostępność leków nie była kompleksowo monitorowana.

W konsekwencji zdarzało się, że w aptekach okresowo brakowało leków ratujących zdrowie lub życie – stwierdza w raporcie Najwyższa Izba Kontroli.

Izba zbadała rynek farmaceutyczny w Polsce od 2016 do 2017 r. – dokładnie trzy kwartały.

Skontrolowane organy nie posiadały pełnych i wiarygodnych danych o skali brakujących leków i przyczynach niedoborów – mówi prezes NIK-u Krzysztof Kwiatkowski.

Skontrolowane organy nie sprawowały kompleksowego nadzoru nad obrotem produktami leczniczymi. Nieskuteczne były m.in. działania nadzorcze Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego w zakresie ujawniania odwróconego łańcucha dystrybucji. Mimo stwierdzonych naruszeń prawa farmaceutycznego, GIF bezpodstawnie nie nakładał kar pieniężnych. W ocenie NIK niewątpliwy wpływ na zakres i sposób sprawowania nadzoru miały ograniczone zasoby kadrowe inspekcji farmaceutycznej, nieskuteczna współpraca z organami administracji skarbowej, wojewodami oraz organami ścigania, a także niejednoznaczne przepisy prawa – wskazuje Krzysztof Kwiatkowski.

NIK w raporcie przedstawił zalecania dla MZ i GIF. M.in. postuluje pełne wdrożenie Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi oraz zapewnienie kompleksowego monitorowania obrotu deficytowymi produktami.

W związku z opóźnieniami termin rozpoczęcia pełnego raportowania do systemu po raz czwarty wydłużono – tym razem do 1 kwietnia 2019 r.

RIRM

drukuj