MRPiPS chce, aby cudzoziemcy mogli pracować dłużej na podstawie oświadczenia

Wydłużenie do 12 miesięcy okresu, w którym cudzoziemcy mogliby pracować w Polsce na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy, a także wprowadzenie specjalnych bonów dla małych firm – m.in. takie rozwiązania zakłada projekt nowelizacji ustawy o rynku pracy.

Obecnie na podstawie oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi obywatele m.in. Ukrainy, Białorusi, czy Rosji mogą wykonywać krótkoterminową pracę w Polsce – do 6 miesięcy.

Projekt, przygotowany przez resort rodziny i pracy, który trafił do konsultacji, zakłada rezygnację z konieczności ustalenia profilu pomocy dla bezrobotnego.

– W opinii wielu powiatowych urzędów pracy, aktualny system profilowania pomocy wydaje się za mało elastyczny i w niektórych przypadkach uniemożliwia im skuteczne działanie, z powodu zamkniętego zakresu form pomocy możliwych do stosowania w ramach ustalonego dla bezrobotnego profilu pomocy – czytamy w uzasadnieniu.

Podkreślono, że dzięki tym rozwiązaniom urząd pracy będzie mógł zastosować dowolną formę pomocy, którą uzna za celową.

W projekcie zaproponowano wprowadzenie nowego rozwiązania dla mikro i małych przedsiębiorstw. Chodzi o „bon ofertowy”, który ma ułatwić tym przedsiębiorcom poszukiwanie kandydatów do pracy poza rejestrami powiatowych urzędów pracy.

– Jeśli powiatowy urząd pracy przyzna pracodawcy „bon ofertowy”, wówczas będzie on stanowić gwarancję refundacji pracodawcy z Funduszu Pracy części kosztów rekrutacji pracownika, realizowanej przez agencję zatrudnienia. Bon ofertowy będzie mógł być przyznawany wyłącznie w przypadku, gdy powiatowy urząd pracy nie będzie miał możliwości – brak kandydatów w rejestrze – zrealizowania oferty pracy w określonym czasie i zostaną spełnione inne warunki określone w projekcie ustawy – podkreślono w uzasadnieniu.

Ponadto, projekt zakłada stworzenie mechanizmu wsparcia dla osób powracających do Polski. Chodzi o umożliwienie skorzystania z pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej bez konieczności rejestracji w urzędach pracy.

– Brak konieczności rejestracji w urzędach pracy umożliwi uniknięcie dodatkowych wydatków ze środków Funduszu Pracy przeznaczonych na wypłatę zasiłków, kosztów administracyjnych związanych z rejestracją w urzędach pracy etc. Dotyczy to przede wszystkim osób zdecydowanych na prowadzenie działalności gospodarczej na terytorium Polski, w szczególności osób, które prowadziły działalność gospodarczą za granicą – zwrócono uwagę w ocenie skutków regulacji (OSR).

Proponowane przepisy zakładają również wprowadzenie wyższego zasiłku – w wysokości 130 proc. zasiłku podstawowego – dla bezrobotnych, posiadających co najmniej 30-letni okres uprawniający do tego zasiłku, np. okres zatrudnienia czy wykonywania innej pracy zarobkowej.

Projekt przewiduje zwiększenie pomocy dla osób długotrwale bezrobotnych m.in. przez zacieśnienie współpracy z ośrodkami pomocy społecznej, przyznanie długotrwale bezrobotnym pierwszeństwa w uzyskaniu skierowania do spółdzielni socjalnej w celu podjęcia pracy oraz przyznanie długotrwale bezrobotnym oraz bezrobotnym bez kwalifikacji zawodowych pierwszeństwa w uzyskaniu skierowania na szkolenie.

Proponowane przepisy umożliwiałyby wszystkim bezrobotnym – a nie tylko pozostający w szczególnie trudnej sytuacji – skorzystanie z usług agencji zatrudnienia, przede wszystkich w zakresie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego: na podstawie umowy zawieranej przez urząd pracy z agencją zatrudnienia.

Projekt przewiduje, że urzędy pracy miałyby dostęp do informacji gromadzonych m.in. przez ZUS, ośrodki pomocy społecznej, Państwową Inspekcję Pracy, Straż Graniczną i wojewodów. Po wprowadzeniu przepisów urzędy mogłyby weryfikować – przed skierowaniem bezrobotnego do formy pomocy – czy spełniania on warunki do posiadania statusu bezrobotnego.

Jak zaznaczono w OSR, projekt noweli zakłada wprowadzenie mechanizmów uniemożliwiających stosowanie staży zamiast zatrudnienia i traktowania stażystów jako darmowej siły roboczej. Nowe przepisy mają również silniej powiązać staż z zatrudnieniem.

W projekcie zaproponowano zmiany w funkcjonowaniu Ochotniczych Hufców Pracy (OHP). Instytucja ta zmieni nazwę na Państwowe Centrum Aktywizacji Młodzieży (PCAM), aby lepiej odzwierciedlała działania na rzecz tej grupy.

PAP/RIRM

drukuj
Tagi: ,

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl