By Adrian Grycuk - Praca własna, CC BY-SA 3.0 pl, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=37535839

Ministrowie spraw zagranicznych Trójkąta Weimarskiego przyjęli wspólną deklarację

Sytuacja na wschodniej flance UE, wydarzenia na Białorusi, konflikt pomiędzy Armenią i Azerbejdżanem, utrzymująca się nielegalna okupacja Krymu oraz zamach na A. Nawalnego są źródłem naszego głębokiego zaniepokojenia – oświadczyli w deklaracji ministrowie SZ Trójkąta Weimarskiego.

Polski MSZ wskazał, że w czwartek została przyjęta wspólna deklaracja ministrów spraw zagranicznych Trójkąta Weimarskiego: Francji, Niemiec i Polski – Jean-Yves Le Driana, Heiko Maasa i Zbigniewa Raua, potwierdzająca stanowisko Unii Europejskiej wzywające do podjęcia działań na rzecz pokoju, bezpieczeństwa, demokracji i praw człowieka oraz do ochrony wartości, na których Unia została ustanowiona, a także jej własnych interesów.

W deklaracji zamieszczonej na stronie internetowej MSZ podkreślono, że „sytuacja na wschodniej flance Unii Europejskiej, wydarzenia na Białorusi, konflikt pomiędzy Armenią i Azerbejdżanem, niegasnący konflikt na Ukrainie, utrzymująca się nielegalna okupacja Krymu oraz zamach na A. Nawalnego z użyciem broni chemicznej są źródłem naszego głębokiego zaniepokojenia”.

Odnosząc się do sytuacji a Białorusi, ministrowie zdecydowanie potępili „przemoc ze strony władz białoruskich i arbitralne stosowanie aresztowań w następstwie wyborów prezydenckich, których wyniku nie uznajemy”.

„Wzywamy do przeprowadzenia nowych, wolnych i uczciwych wyborów, spełniających międzynarodowe standardy, wolnych od wpływów zewnętrznych i w obecności obserwatorów OBWE/ODIHR. Popieramy mediacje prowadzone przez OBWE mające na celu wsparcie otwartego dialogu z całym społeczeństwem białoruskim” – czytamy w dokumencie.

Ministrowie wezwali też ponownie władze Białorusi do zwolnienia wszystkich więźniów politycznych i osób arbitralnie aresztowanych, „do gruntownego zbadania wszystkich przypadków łamania praw człowieka oraz do podjęcia współpracy w ramach mechanizmu moskiewskiego OBWE”. Poinformowali też, że z zadowoleniem przyjęli „zdecydowaną reakcję UE” polegającą na wprowadzeniu sankcji oraz gotowość do wprowadzenia dalszych restrykcji wymierzonych w podmioty i wysokich urzędników białoruskich, w tym Alaksandra Łukaszenkę.

Zachęcili też KE do opracowania kompleksowego planu wsparcia gospodarczego dla demokratycznej Białorusi. Ponadto – jak czytamy – Francja i Niemcy „składają wyrazy solidarności z Polską i Litwą, których ambasadorzy w Mińsku zostali odwołani”.

„Nasze trzy kraje zagwarantują wspólną reakcję Unii Europejskiej w tej sprawie” – zaznaczono.

W deklaracji odniesiono się też do konfliktu pomiędzy Armenią i Azerbejdżanem, przyjmując z zadowoleniem humanitarne zawieszenie broni między tymi krajami jakie zostało ustanowione 10 października. Wezwano przy tym obie strony do jego ścisłego przestrzegania. Ministrowie podkreślili też, że istotne jest utrzymanie zdecydowanego stanowiska wobec Rosji we wszystkich kwestiach zagrażających pokojowi na kontynencie europejskim.

„W odniesieniu do otrucia A. Nawalnego, nasze trzy kraje niezmiennie wzywają Rosję, by w sposób jasny i wyczerpujący ustaliła okoliczności tej próby zamachu na członka rosyjskiej opozycji politycznej przy użyciu środka bojowego, co jest surowo zabronione na mocy Konwencji o zakazie broni chemicznej, w celu zidentyfikowania osób które dokonały tego ataku i podstawienia ich przed sądem” – napisano.

Ministrowie przyjęli jednocześnie z zadowoleniem wprowadzenie indywidualnych restrykcji wobec osób, które wspólnie ponoszą odpowiedzialność za ten zamach.

Ministrowie ponowili też „bezwarunkowe poparcie dla suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy” i zdecydowanie potępili nielegalną aneksję Krymu i Sewastopola przez Federację Rosyjską.

„Potępiamy działania destabilizacyjne prowadzone przez Rosję od lutego 2014 r. i przypominamy, że jedyną podstawą rozwiązania konfliktu na wschodzie Ukrainy pozostają porozumienia mińskie. Podkreślamy potrzebę pełnego wdrożenia środków uzgodnionych przez strony z okazji szczytu normandzkiego w Paryżu w grudniu 2019 r.” – czytamy.

Francja, Niemcy i Polska w ramach Partnerstwa Wschodniego ponownie – czytamy – zobowiązały się do wspierania procesu reform na Ukrainie.

Jeżeli chodzi o południową flankę Unii Europejskiej, ministrowie podkreślili, że w „strategicznym interesie UE leży stabilne i bezpieczne środowisko we wschodnim regionie Morza Śródziemnego oraz rozwijanie wspólnych i obopólnie korzystnych stosunków z Turcją”. Wezwali też Turcję do powstrzymania się od „wszelkich jednostronnych działań we wschodnim regionie Morza Śródziemnego oraz do wykazania gotowości do zaangażowania się w dialog w dobrej wierze”.

Ministrowie poparli też szybkie wznowienie negocjacji pod auspicjami ONZ w sprawie kompleksowego rozwiązania problemu cypryjskiego, w ramach ONZ i zgodnie z odpowiednimi rezolucjami Rady Bezpieczeństwa ONZ.

W deklaracji poruszono też temat przyszłości stosunków UE-Chiny. Wskazano na potrzebę przywrócenia równowagi w stosunkach gospodarczych z Chinami. Ministrowie wyrazili jednak zaniepokojenie stanem praw człowieka w Chinach, w tym rozwojem sytuacji w Hong Kongu, a także traktowaniem osób należących do mniejszości etnicznych i religijnych.

„Potwierdzając rolę NATO jako fundamentu zbiorowej obrony Sojuszników w przestrzeni euroatlantyckiej, nasze trzy państwa podkreślają wagę dalszego budowania silnej Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony UE” – czytamy w deklaracji.

W deklaracji wskazano też, że zdaniem Trójkąta Weimarskiego nowe Wieloletnie Ramy Finansowe na lata 2021-2027, a także Plan Odbudowy powinny zostać przyjęte najszybciej jak to będzie możliwe, tak by mogły zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2021 r. Wskazano też, że Francja, Niemcy i Polska wyrażają gotowość do jak najszybszego przyjęcia nowego paktu UE w sprawie migracji i azylu, którego celem jest „ustanowienie odpowiednich proporcji pomiędzy odpowiedzialnością i solidarnością, zgodnie z Konkluzjami Rady Europejskiej z czerwca 2018 roku”.

Ministrowie w deklaracji poparli też intensyfikację wysiłków na rzecz skoordynowania zarządzania kryzysem wywołanym pandemią COVID-19 oraz prac nad powstaniem i rozpowszechnieniem szczepionki na poziomie UE.

„Francja, Niemcy i Polska wzywają, by uczynić przyszłą szczepionkę przeciwko COVID-19 globalnym ogólnodostępnym dobrem, do którego ludzie na całym świecie będą mieli równy i sprawiedliwy dostęp. Bez upowszechnienia szczepionki, nasza walka z pandemią będzie nadal trwać” – napisano.

PAP

drukuj