fot. PAP

Komisja finansów publicznych za poprawkami Senatu do budżetu na 2015 r.

Posłowie sejmowej komisji finansów publicznych poparli we wtorek wszystkie poprawki Senatu do budżetu na 2015 r., w tym wniosek by 25 mln zł przeznaczyć na pomoc dla działaczy opozycji antykomunistycznej.

Pierwsza senacka poprawka przewiduje zwiększenie o 25 mln zł wpłat do budżetu państwa ze sprzedaży mienia Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Dodatkowe dochody miały by być przeznaczone na utworzenie rezerwy celowej przeznaczonej na realizację ustawy o pomocy dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych. Wskazano, że wejście w życie tej ustawy planowane jest na połowę roku 2015.

Wiceminister finansów Hanna Majszczyk poinformowała, że rząd negatywnie ocenia tę poprawkę. „Ustawy, której ma dotyczyć rezerwa, jeszcze nie ma, nie wiadomo, jakie będą jej skutki” – tłumaczyła wiceminister. (Nad projektem tej ustawy nadal pracuje Sejm – PAP).

Druga poprawka ma charakter porządkowy i związana jest z aktualizacją planu Narodowego Funduszu Zdrowia. Senat zgłosił też poprawkę zwiększającą o 4 mln zł bieżące wydatki Wojewódzkich Inspektoratów Nadzoru Budowlanego. Pieniądze na ten cel mają pochodzić z obciętych wydatków Sądu Najwyższego oraz Krajowej Rady Sądownictwa.

„Senat stanął na stanowisku, iż środki zaplanowane na wynagrodzenia (osób nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń) w Sądzie Najwyższym oraz Krajowej Radzie Sądownictwa przekraczają limity dopuszczone przez ustawę okołobudżetową w zakresie +zamrożonych+ funduszy płac w tych instytucjach. Ponadto, zdaniem Senatu, wydatki majątkowe Krajowej Rady Sądownictwa zostały zaplanowane w nieodpowiedniej wysokości” – wyjaśniono w uchwale Senatu.

Komisja poparła też poprawkę zwiększającą o 500 tys. zł wydatki bieżące Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Uznanie posłów uzyskały też trzy poprawki zmniejszające łącznie rezerwę celową na finansowanie działalności Polskiej Agencji Kosmicznej z 30 mln zł do 10 mln zł. W uzasadnieniu do poprawki Senat wskazał, że w fazie projektowania ustawy o PAK jej autorzy przewidywali, że koszty jej funkcjonowania wyniosą miedzy 5 a 10 mln zł.

„Uzyskane w ten sposób środki postanowiono przeznaczyć na ogólną rezerwę budżetową (13 mln zł), tak, aby Rada Ministrów mogła elastycznie reagować na nadzwyczajne sytuacje w kraju (w tym sprowadzenie grupy Polaków z Ukrainy), polepszenie warunków pracy, poprzez zwiększenie środków na wydatki bieżące, w Archiwach państwowych (3 mln zł) oraz powtórzenie funkcjonującego już w roku 2014 zadania polegającego na finansowaniu polsko-ukraińskiej współpracy młodzieży (4 mln zł)” – napisano w uchwale Senatu.

Podczas uchwalania ustawy budżetowej w Sejmie nieoczekiwanie poparcie posłów zyskały dwa wnioski – SLD oraz PSL. Oba dotyczyły przekazania dodatkowych środków na finansowanie działalności oraz realizację zadań PAK – łącznie miało to być 30 mln zł. Zmianę krytykował resort finansów.

Kolejna poprawka Senatu przesuwa ponad 21 mln zł w ramach budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej. O kwotę taką zostaną zmniejszone dotacje i subwencje dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, a kwota ta zostanie przekazana na wydatki bieżące w rozdziale „Centralne wsparcie”.

Senat zaproponował ponadto, by o ponad 3,3 mln zł zmniejszyć bieżące wydatki budżetowe na działalność informacyjną i kulturalną prowadzoną za granicą, zwiększając jednocześnie o taką samą kwotę bieżące wydatki na działalność radiową i telewizyjną.

W swojej uchwale Senat wyjaśnił, że zgłaszając tę poprawkę wzięto pod uwagę, iż w projekcie ustawy budżetowej na 2015 rok zmniejszono o ponad 3,3 mln zł kwotę na finansowanie TVP Polonia. Wskazano, że kwota ta została przeznaczona na finansowe wsparcie projektu o roboczej nazwie „Europejska Telewizja dla krajów Partnerstwa Wschodniego”.

„Ponieważ projekt ten jest jeszcze w fazie planowania, a realizowanie zadań publicznych przez TVP Polonia, w tym m.in. utrzymanie audycji misyjnych, naukę języka polskiego dla dzieci poza granicami kraju, zakup licencji na filmy dokumentalne nie będzie możliwe do wykonania z zaniżonym planem finansowym, Senat uznał za konieczne przywrócenie wyżej wymienionej kwoty TVP Polonia” – napisano w uchwale.

Budżet na 2015 r. Sejm uchwalił w grudniu. Zgodnie ustawą budżetową deficyt w 2015 r. nie powinien przekroczyć 46 mld 80 mln zł. Dochody zaplanowano na ponad 297 mld 172 mln zł (wobec ok. 277 mld 782 mln zł przewidzianych w zeszłym roku), a wydatki na ponad 343 mld 252 mln zł (wobec ok. 325 mld 287 mln zł przewidzianych na zeszły rok). Założono, że PKB wzrośnie w tym roku o 3,4 proc., inflacja wyniesie 1,2 proc., a deficyt sektora finansów publicznych spadnie poniżej 2,8 proc. PKB.

PAP

drukuj