Fundacja Lux Veritatis chce by KRRiT uszczegółowiła zasady konkursu

W piśmie skierowanym do szefa Krajowej Rady Jana Dworaka, Fundacja prosi o podanie do publicznej wiadomości, jakimi wskaźnikami ekonomicznymi Krajowa Rada będzie oceniała wiarygodność finansową wnioskodawców.

O wystosowaniu pisma poinformowała dziś w audycji Aktualności Dnia dyrektor finansowa Fundacji Lux Veritatis, Lidia Kochanowicz. Przypomniała, że w poprzednim konkursie KRRiT nie wyznaczyła parametrów ocen sytuacji finansowej – a rzekomo zła w tym zakresie sytuacja Fundacji miała być powodem nieprzyznania TV Trwam miejsca na multipleksie.

– Tamto postępowanie nie zapewniło możliwości porównania sytuacji wnioskodawców dlatego,  że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie ustaliła jakimi wskaźnikami będzie tę sytuację oceniała. Pozwoliło to przewodniczącemu KRRiT udzielić koncesji podmiotom, które tak naprawdę nie posiadały żadnych zdolności finansowania przedsięwzięcia, o czym świadczą późniejsze fakty. Podmiotom tym, KRRiT musiała rozłożyć opłatę koncesyjną na 114 rat ponieważ podmioty te tak naprawdę nie posiadały środków aby uregulować opłatę koncesyjną powiedziała Lidia Kochanowicz.

Ważne jest, by obecne postępowanie koncesyjne było przejrzyste – zaznaczyła Lidia Kochanowicz, uzasadniając potrzebę skierowania pisma.

– Ważne jest żeby wszyscy mieli nadane równe prawa i aby można było skontrolować tych, którzy mają uprawnienia do przydzielania miejsc na multipleksie, czy ich decyzje są wydawane zgodnie z prawem – dodała Lidia Kochanowicz.

Wypowiedź Lidii Kochanowicz:


Pobierz Pobierz

RIRM

FUNDACJA ,,LUX VERITATIS’’
01-192 Warszawa,  ul. Leszno 14
Oddziały: 51-628 Wrocław, ul. Wiwulskiego 7
87-100 Toruń, ul. św. Józefa 23/35
NIP: 896-11-69-046, KRS 0000139773

 

Warszawa, dnia 23 stycznia 2013 roku

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Skwer Ks. Kardynała S. Wyszyńskiego  9
01-105 Warszawa

Dotyczy: zagospodarowanie czterech miejsc na MUX-1 – Ogłoszenia Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 grudnia 2012 roku o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego, opublikowane w Monitorze Polskim – Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 27 grudnia 2012 roku (poz. 1014, 1015, 1016 i 1017)

Mając na uwadze negatywne doświadczenia w zakresie prowadzenia przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji (KRRiT) postępowania koncesyjnego, realizowanego na podstawie Ogłoszenia Przewodniczącego KRRiT z dnia 5 stycznia 2011 r., w którym to postępowaniu Fundacja Lux Veritatis decyzją Przewodniczącego KRRiT  Nr DR-018/2012 z dnia 17 stycznia 2012 r. nie otrzymała miejsca na multipleksie pierwszym, wnosimy o podanie do publicznej wiadomości, jakie kryteria i wskaźniki ekonomiczne będą brane pod uwagę przy dokonywaniu oceny tzw. wiarygodności finansowej wnioskodawców podczas procedowania nad przyznaniem 4 miejsc na MUX-1, które ma zwolnić Telewizja Polska S.A. w 2014 roku.

W toku ostatniego, przywołanego wyżej postępowania koncesyjnego, KRRiT nie przedstawiła do publicznej wiadomości metodologii dochodzenia do takiej oceny, nie określając parametrów oraz wskaźników finansowo-ekonomicznych, które miały służyć ocenie tzw. wiarygodności finansowej wnioskodawców.Tym samym KRRiT nie zdefiniowała, jakie wartości poszczególnych parametrów i wskaźników finansowo-ekonomicznych będą do zaakceptowania oraz jaka zostanie im przypisana waga przy dokonywaniu oceny sytuacji finansowej wnioskodawców.

W zdaniu odrębnym do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25 maja 2012 r.  sędzia  Andrzej Wieczorek zwrócił uwagę na fakt, że udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych jest sprawą publiczną, a zatem powinno podlegać regułom rządzącym działaniami o tym charakterze,
w tym m.in. poprzez zapewnienie jawności i transparentności procesu podejmowania decyzji oraz równe traktowanie wszystkich wnioskodawców. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy procedura rozpatrywania poszczególnych wniosków koncesyjnych, zakończona jedną decyzją administracyjną,zapewnia możliwość ich wzajemnego porównania w oparciu
o precyzyjnie ustalone i podane wcześniej do publicznej wiadomości kryteria oceny.

Jak wykazała Fundacja Lux Veritatis – dokonując szczegółowej analizy treści decyzji Przewodniczącego KRRiT Nr DK-137/2011 z dnia 29 lipca 2011 r.  i Nr DR-018/2012 z dnia 17 stycznia 2012 r. oraz wewnętrznych dokumentów KRRiT, tj. opinii Departamentu Ekonomicznego KRRiT wydanych dla dziesięciu podmiotów, które zostały ocenione pozytywnie oraz dla Fundacji Lux Veritatis – KRRiT do oceny wiarygodności finansowej jedenastu wnioskodawców zastosowała 99 (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć) „para-wskaźników” i „para-parametrów”, używając ich wybiórczo w odniesieniu do poszczególnych wnioskodawców dla uzasadnienia decyzji Przewodniczącego KRRiT Nr 137/2011 z dnia 29 lipca 2011 r.

W konsekwencji taki stan rzeczy spowodował udzielenie koncesji podmiotom, które – jak się później okazało – nie posiadały odpowiedniej zdolności sfinansowania przedsięwzięcia.  Fakt ten został podniesiony również w zdaniu odrębnym do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w którym na str. 11 sędzia pisze, cyt.: „ tak też zweryfikowały tę decyzję późniejsze fakty (…). STAVKA Sp. z o.o. nie uzyskała finansowania zewnętrznego, a po rozpoczęciu nadawania nadawała w zasadzie programy Archiwum TVN (…). TVN S.A. przejął ponad 50 % udziałów w spółce STAVKA  Sp. z o.o. Doprowadziło to do sytuacji przejęcia kontroli przez TVN nad STAVKA Sp. z o.o. Decyzja o przyznaniu koncesji spółce STAVKA doprowadziła w zasadzie do ominięcia zasady pluralizmu”.

Ponadto brak jednoznacznych i jednakowych dla wszystkich wnioskodawców kryteriów oceny zdolności finansowej uniemożliwił jednocześnie porównanie ich sytuacji finansowej.  Sędzia Andrzej Wieczorek na str. 5 swojego uzasadnienia do zdania odrębnego wskazał, że jego zdaniem „porównanie ustaleń z zawartością materiału dowodowego nie daje możliwości porównania sytuacji podmiotów otrzymujących koncesje i tych, które tej koncesji nie otrzymały”, a jak przytoczono wyżej, decyzja administracyjnawinna„zapewniać możliwość wzajemnego ich porównywania”.

W postępowaniu KRRiT nie stosowała zasady punktowania podmiotów, ale zasadę zero-jedynkową, tj. niespełnianie (w ocenie KRRiT) kryterium pierwszego, automatycznie powodowało wyeliminowanie oceny według kryterium następnego. Według sędziego Andrzeja Wieczorka KRRiT dopuściła się tym samym „naruszenia przepisów postępowania, tj. naruszenia art. 7, art.  9, art. 10 § 1, art. 77 § 1 oraz art. 80 kpa, poprzez przekroczenie zasad swobodnej oceny dowodów już na podstawie kryterium finansowego, błędną ocenę wniosków i brak całościowej i spójnej oceny wszystkich okoliczności, skutkującej błędną oceną zgromadzonego materiału mającego znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy (ocena procesu decyzyjnego)” (str. 16 – 17 zdania odrębnego).

O spełnienie wymogu ustalenia i podania do publicznej wiadomości kryteriów oceny wnioskodawców w procesie koncesyjnym, w tym m.in. w zakresie oceny ich zdolności finansowej, zaapelowała również Helsińska Fundacja Praw Człowieka (HFPC), która w liście z dnia 10 stycznia 2012 r., skierowanym do Pana Jana Dworaka – Przewodniczącego KRRiT napisała m.in.:  „ W opinii HFPC, zarówno przywołane przez KRRiT kryterium programowe, jak i kryterium finansowe, powinny być uzupełnione o szczegółowe parametry (np. wskazanie przesłanek oceny danej oferty programowej, czy też wykazu konkretnych gwarancji finansowych. (…) Parametry te powinny zostać podane do wiadomości publicznej najpóźniej z dniem ogłoszenia konkursu”.  Zarząd HFPC, podobnie jak Fundacji Lux Veritatis, wskazuje na fakt, że ustalenie tych kryteriów i ich udostępnienie „leży w interesie publicznym i ma kluczowe znaczenie nie tylko dla sprawowania kontroli społecznej nad podmiotami nadającymi sygnał telewizyjny w Polsce oraz działaniami samej KRRiT, ale jest ważne także dla funkcjonowania rynku medialnego”.  HFPC podkreśla również, że zapewnienie przejrzystości procesu koncesyjnego konieczne jest z uwagi na „brak efektywnych mechanizmów rewizji pierwotnie wydanej decyzji koncesyjnej”, bowiem „pomimo formalnej dostępności administracyjnej oraz administracyjno-sądowej drogi odwoławczej, pomyślny dla nadawcy, wynik takiego postępowania może nie zagwarantować przynależnego mu miejsca na platformie”.

Biorąc pod uwagę przywołane wyżej argumenty, w celu uniknięcia sytuacji z poprzedniego, budzącego jakże wiele kontrowersji, postępowania koncesyjnego, niezwykle istotne wydaje się być podanie do publicznej wiadomości jednoznacznych, precyzyjnie określonych i zobiektywizowanych kryteriów i narzędzi, które  zapewniałyby pełną transparentność procedury obecnego postępowania koncesyjnego. W tym miejscu podkreślić należy, że stosowanie jednoznacznych, jawnych, łatwo weryfikowalnych zasad procedowania przy przyznaniu wielu  dóbr materialnych czy też środków finansowych jest praktyką powszechną, stosowaną przykładowo przy rozdziale grantów, dotacji, powierzaniu zadań publicznych do wykonania różnego typu organizacjom. Zatem w sposób szczególny powinna mieć ona miejsce w przypadku reglamentacji przedmiotowego dobra rzadkiego, jakim jest miejsce na multipleksie pierwszym.

Wobec powyższego, Fundacja Lux Veritatis wnosi o dokonanie odpowiedniego uzupełnienia treści Ogłoszenia Przewodniczącego KRRiT z dnia 20 grudnia 2012 r., opublikowanego w Monitorze Polskim – Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 27 grudnia 2012 roku (poz. 1014, 1015, 1016 i 1017) poprzez szczegółowe wskazanie kryteriów oceny zdolności finansowej wnioskodawców w przedmiotowym postępowaniu koncesyjnym.  

drukuj