fot. https://www.facebook.com/CzarnekPL/photos

Dokonania Ministra Edukacji i Nauki, prof. Przemysława Czarnka 

Programy wsparcia dla uczniów po okresie nauki zdalnej, dodatkowe środki na kształcenie zdalne, pomoc dla uczelni w przeciwdziałaniu skutkom pandemii, rozwój przedsięwzięć ministra w obszarze popularyzacji nauki oraz współpracy nauki z gospodarką, nowy program Nauka dla Społeczeństwa, opracowanie Pakietu Wolności Akademickiej to wybrane działania zrealizowane przez ministra Przemysława Czarnka od objęcia urzędu Ministra Edukacji i Nauki.

Działania związane z pandemią koronawirusa

Narodowy Program Wsparcia Uczniów po Pandemii – 244 mln zł

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało 4 programy wsparcia uczniów po okresie pandemii. Programy są związane zarówno ze zdrowiem i kondycją fizyczną dzieci oraz młodzieży, wsparciem psychologiczno-pedagogicznym, jak również pomocą w opanowaniu, a także utrwaleniu materiału. Na ich realizację MEiN przeznaczy ok. 244 mln zł. Celem programów jest kompleksowe wsparcie młodych ludzi w powrocie do szkół po długotrwałym okresie nauki zdalnej.

 

WF z AWF – Aktywny powrót uczniów do szkoły – blisko 42 mln zł

Celem programu jest poprawa i monitoring stanu kondycji fizycznej dzieci i młodzieży po powrocie do zajęć stacjonarnych. I etap obejmuje szkolenia dla nauczycieli prowadzone przez specjalistów z Akademii Wychowania Fizycznego z całego kraju. 7 lipca br. rozpoczął się II etap, czyli nabór nauczycieli do Sport Klubów. Pierwsze zajęcia w ramach Sport Klubów ruszą już w sierpniu i będą trwały do 15 grudnia 2021 r. Przeznaczone są dla  dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W ramach programu zostanie przeprowadzonych ok. 300 tys. godzin zajęć. Realizacją projektu zajmuje się Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie we współpracy z ośrodkami AWF z całej Polski.

Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla uczniów i nauczycieli 15 mln zł

W ramach programu zostanie przeprowadzona diagnoza problemów uczniów w  wyznaczonych losowo 1200 szkołach. Dzięki niej eksperci opiszą problemy, opracują model wsparcia i pomocy uczniom doświadczającym trudności. Specjaliści udzielą dzieciom i młodzieży bieżącego wsparcia psychologicznego. Przeprowadzone zostaną konsultacje z rodzicami, a także szkolenia i treningi dla nauczycieli oraz specjalistów szkolnych, tj. psychologów i pedagogów.

Pomoc w uzupełnieniu wiedzy – dodatkowe zajęcia wspomagające 187 mln zł

Celem programu jest utrwalenie wiadomości i umiejętności z zakresu kształcenia ogólnego. Zajęcia w ramach projektu są przeznaczone dla uczniów klas IV-VIII publicznych i niepublicznych szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych, w tym szkół specjalnych oraz artystycznych realizujących kształcenie ogólne. Od 31 maja br. szkoły miały możliwość organizowania zajęć wspomagających dla chętnych uczniów. Dyrektorzy decydowali o tym, czy zajęcia w ich szkole miałyby odbywać się jeszcze w czerwcu czy po wakacjach (od 2 września do 22 grudnia br.). O środki na zajęcia wspomagające wystąpiło do tej pory 2860 samorządów. Dodatkowe zajęcia zostaną zrealizowane w prawie 17 tys. szkół (co stanowi 86 proc. wszystkich szkół, które mogły przystąpić do programu).

 

Z inicjatywy Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka obecnie większa liczba dzieci będzie mogła skorzystać z dodatkowych zajęć wspomagających. Przygotowaliśmy zmianę przepisów w tym zakresie. To odpowiedź na zainteresowanie ze strony dyrektorów szkół i przedstawicieli samorządów dotyczące programu dodatkowych zajęć wspomagających dla uczniów. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w komunikacie.

Dobrze widzieć – program profilaktyki krótkowzroczności – 1,1 mln zł

W ramach programu zostaną przeprowadzone nieinwazyjne badania okulistyczne, m.in. ocena obrazu oka na postawie zdjęć cyfrowych. Ich wyniki będą przetwarzane z wykorzystaniem technologii sztucznej inteligencji. Pozwoli to kompleksowo analizować dane medyczne i szybko ustalić ewentualne ryzyko występowania zmian patologicznych. U uczniów ze stwierdzoną wadą zostanie wdrożone leczenie okulistyczne. Dzięki programowi uzyskamy szczegółowe informacje o występowaniu krótkowzroczności i innych wad wzroku. Badania zostaną przeprowadzone w grupie 900 dzieci z klas I-III. Zbadanych zostanie również 60 nauczycieli oraz 450 rodziców dzieci objętych tym programem. Program będzie realizowany w IV kwartale br. przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie.

Wsparcie dla nauczycieli na akcesoria komputerowe do nauki zdalnej – 300 mln zł

W odpowiedzi na postulaty kadry pedagogicznej przekazaliśmy środki finansowe dla nauczycieli na dofinansowanie do zakupu sprzętu, akcesoriów komputerowych lub oprogramowania, m.in.: komputerów przenośnych, kamer internetowych, słuchawek (lub zestawów słuchawkowych), dodatkowych mikrofonów, smartfonów, tabletów, ładowarek sieciowych, głośników, pamięci zewnętrznej, oprogramowania, a także sfinansowanie kosztów mobilnego internetu. Dzięki prostemu mechanizmowi refundacji ze wsparcia skorzystało ponad 550 tys. nauczycieli. Środki finansowe przyczyniły się do podniesienia jakości kształcenia na odległość.

Wsparcie uczelni publicznych i niepublicznych w zdalnym nauczaniu  – ponad 65 mln zł

Wszystkie uczelnie publiczne nadzorowane przez   Ministra Edukacji i Nauki oraz uczelnie niepubliczne finansowane na zasadach uczelni publicznych otrzymały dodatkowe środki na zakup narzędzi i prowadzenie nauczania zdalnego.

Wsparcie uczelni w przeciwdziałaniu skutkom pandemii – ponad 420 mln zł

W związku z przeciwdziałaniem skutkom pandemii koronawirusa na 2021 r. zostały zwiększone subwencje dla podmiotów szkolnictwa wyższego. Gwarantuje to wszystkim podmiotom objętym podziałem algorytmicznym wzrost kwoty subwencji o 1,5% w porównaniu z rokiem 2020 (w warunkach porównywalnych). Środki przeznaczone na ten cel to 426 317 100 zł.

„Strefa komfortu PSRP” – kontynuacja projektu Parlamentu Studentów RP

W ramach programu pomocy psychologicznej „Strefa komfortu PSRP” każdy student może skorzystać z terapii on-line lub wziąć udział w webinariach prowadzonych przez specjalistów. W 2021 r. Ministerstwo Edukacji i Nauki przeznaczyło na kontynuowanie akcji blisko 380 tys. złotych.

Ponadto dzięki staraniom Ministra Edukacji i Nauki nauczyciele oświaty i nauczyciele akademiccy uzyskali możliwość szczepienia się w I etapie Narodowego Programu Szczepień.

Działania w obszarze edukacji

Większe wsparcie dla szkół na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe – 439 mln zł

Zwiększone zostały maksymalne kwoty dotacji celowej na:

 • podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały edukacyjne, które w przypadku klas I–III wynoszą 90 zł na ucznia;
 • podręczniki lub materiały edukacyjne, które wynoszą:
 • 168 zł na ucznia – w przypadku klasy IV,
 • 216 zł na ucznia – w przypadku klasy V i VI,
 • 300 zł na ucznia – w przypadku klasy VII

 

Nowa edycja programu „Aktywna tablica” na lata 2020-2024 – 290  mln zł

Na przłomie listopada i grudnia 2020 r. przekazaliśmy samorządom 35 mln zł dla szkół na zakup komputerów przenośnych i sprzętu multimedialnego. Łączna kwota przewidziana na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii w latach 2020-2024 w ramach „Aktywnej tablicy” wynosi 290 mln złotych.

 

Pomoc materialna dla uczniów – ponad 257 mln zł

 • stypendia motywacyjne – 1,6 mln zł,
 • stypendia o charakterze socjalnym – 238 mln zł,
 • zakup materiałów edukacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych – 18 mln zł.

Wsparcie procesu dokształcania nauczycieli – 2,6 mln zł

Przekazanie środków na kwalifikacyjne studia podyplomowe dla nauczycieli informatyki oraz doskonalących studiów podyplomowych z informatyki dla nauczycieli informatyki i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, a także kwalifikacyjne studia podyplomowe dla nauczycieli z etyki.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025 –  ponad 1 mld zł

NPRC to program realizowany przy współpracy z Ministerstwem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Jego celem jest tworzenie warunków rozwoju i rozwój czytelnictwa w Polsce przez kształtowanie i promowanie postaw proczytelniczych oraz wzmacnianie roli bibliotek publicznych, pedagogicznych i szkolnych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Łączny budżet programu to ponad 1 mld złotych.

Ministerstwo Edukacji i Nauki koordynuje prace w zakresie Priorytetu 3 – Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych. Łączna kwota wsparcia w ramach tego priorytetu wyniesie 138 mln złotych.

Ok. 10,3 tys. bibliotek szkolnych i pedagogicznych otrzyma dofinansowanie (ponad 96 mln zł) na zakup ok. 4 mln nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia. Dodatkowo środki trafią do ponad 13 tys. placówek wychowania przedszkolnego – ponad 41 mln zł na zakup nowości wydawniczych.

Opracowanie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia zawodowego, kształcenia ogólnego oraz nauki języków obcych – ponad 211 mln zł

W ramach trzech konkursów PO WER podpisano 25 umów o dofinansowanie projektów na łączną kwotę ponad 211 mln złotych. Celem konkursów było opracowanie bezpłatnych, nowoczesnych i atrakcyjnych e-materiałów do kształcenia zawodowego, kształcenia ogólnego oraz nauki języków obcych nowożytnych, które zostaną udostępnione na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej (poprzednia nazwa epodreczniki.pl).

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna (OSE) – 1,9 mld zł

Celem programu realizowanego przy wsparciu Ministerstwa Edukacji i Nauki jest zapewnienie wszystkim szkołom dostępu do bezpiecznego, szerokopasmowego internetu. Program jest odpowiedzią na wyzwania współczesnej edukacji – kształtującej kompetencje cyfrowe i otwartej na nowoczesne technologie. Obecnie ok 20 tys. szkół korzysta z usług OSE.

Kontynuacja wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – 200 mln zł

Wspieramy organy prowadzące publiczne szkoły podstawowe w organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach:

 • w 2019 – wsparcie dla 716 szkół na kwotę ponad 38 mln zł,
 • w 2020 – wsparcie dla 638 szkół na kwotę prawie 39 mln zł,
 • w 2021 – wsparcie dla 624 szkół na kwotę ponad 39 mln złotych.

Pomoc psychologiczna i terapeutyczna

Przez cały rok szkolny była prowadzona bezpłatna, całodobowa infolinia 800 080 222, z której dzieci i młodzież mogły skorzystać w sytuacjach kryzysowych.

Opracowano program promocji zdrowia psychicznego „Myślę pozytywnie – Szkolny System Wsparcia Zdrowia Psychicznego”. Główny cel programu to promocja i profilaktyka zdrowia psychicznego w placówce oświatowej w sposób dopasowany do potrzeb odbiorców, przy zaangażowaniu całej społeczności szkolnej.

Przygotowano systemowy projekt przeciwdziałania agresji i przemocy. Projekt obejmował upowszechnienie w szkołach:

 • na etapie edukacji wczesnoszkolnej – zasad komunikacji bez przemocy na podstawie modelu Nonviolent Communication (NVC) Marshall Rosenberg,
 • w klasach IV-VIII szkół podstawowych i szkołach ponadpodstawowych – mediacji szkolnej i mediacji rówieśniczej jako metod rozwiązywania sporów i konfliktów w środowisku szkoły i placówki.

W projekcie przygotowano programy szkolenia dla opiekunów mediacji.

Powstał systemowy projekt – sieć rówieśniczego wsparcia i wzmacniania i ochrony zdrowia psychicznego w środowisku szkolnym – bazujący na idei wolontariatu. Dla młodzieży opracowano aplikację „OdyseJA” na smartfony i tablety, za pośrednictwem której realizowane były cele projektu. Równolegle były prowadzone szkolenia dla nauczycieli – opiekunów sieci wsparcia.

Opracowane zostały poradniki dla nauczycieli i rodziców dotyczące postępowania w sytuacji zachowań autodestrukcyjnych dzieci i młodzieży:

 • „Rola pracowników oświaty w promocji zdrowia psychicznego i w zapobieganiu zachowaniom autodestrukcyjnym u młodzieży. Poradnik dla nauczycieli”,
 • „Rola rodziny i osób bliskich w promocji zdrowia psychicznego i w  zapobieganiu zachowaniom autodestrukcyjnym u młodzieży. Poradnik dla rodziców”,
 • „Postwencja w szkole”.

W roku szkolnym 2020/2021 były realizowane zadania związane z wdrożeniem rozwiązań opisanych w modelu Edukacji dla Wszystkich, m.in. spotkania i konferencje, w tym wydarzenia o charakterze międzynarodowym, z udziałem przedstawicieli różnych środowisk i instytucji. We współpracy z uczelniami prowadzone były badania w zakresie praktyki włączającej w szkołach podstawowych. Opracowano  pilotaż standardów w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny, badano także praktyki szkół i oddziałów integracyjnych. Przygotowane zostały materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w wersji łatwej do czytania i zrozumienia, wytyczne w zakresie przygotowywania takich materiałów przez nauczycieli oraz rekomendacje dotyczące działań w zakresie poprawy dostępu do informacji w procesie kształcenia (projekt realizowany przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w latach 2020-2021).

Pozostałe działania:

 • Wypracowano standardy dostępnej szkoły w ramach współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej w projektach „Dostępna Szkoła” w programie Dostępność Plus;
 • Powstał Model Dostępnej Szkoły, który zostanie przetestowany w 150 szkołach w całej Polsce. Na ten cel przeznaczono 40 mln zł, które zostaną przekazane w formie grantów;
 • Przygotowano 8 poradników poświęconych edukacji włączającej dla kadr systemu oświaty, rodziców i uczniów. Przeprowadzono 10 spotkań konsultacyjnych w zakresie edukacji włączającej w Polsce, w tym spotkania z uczniami, dla niemal 700 osób;
 • Ogłoszono konkurs (w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja Rozwój) na szkolenia dla ponad 28 tys. przedstawicieli kadr systemu oświaty (kwota przeznaczona na szkolenia 52 mln zł);
 • Wyłoniono w drodze konkursu 16 placówek specjalnych, które w ramach pilotażu będą pełnić dodatkową funkcję Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą. Łączna kwota przeznaczona na pilotaż to ponad 30 mln zł;
 • Rozpoczęto projekt szkolący kadry poradni psychologiczno-pedagogicznych z zakresu oceny funkcjonalnej za kwotę 9 mln zł;
 • Rozpoczęto pracę nad ustawą o wsparciu dziecka, ucznia i rodziny, której projektowane zapisy zapewnią wysoką jakość edukacji włączającej w Polsce.

Dodatkowo wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dzieci i młodzieży zakłada także Narodowy Program Wsparcia Uczniów po Pandemii.

Cztery nowe zawody w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego

W odpowiedzi na potrzeby rynku pracy wprowadziliśmy 4 nowe zawody, w których kształcenie ruszy od września br. Są to:

 • technik dekarstwa,
 • technik robotyk,
 • technik stylista,

Wprowadziliśmy także zmiany w 3 zawodach: opiekun medyczny, technik gazownictwa i technik spawalnictwa.

Wzmocnienie pozycji kuratora oświaty

Celem jest wprowadzenie zmian m.in. w zakresie: nadzoru pedagogicznego, powierzania stanowiska dyrektora oraz odwoływania z tego stanowiska, zmian w składzie komisji konkursowych w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora szkoły, procedury likwidacji szkoły, tworzenia zespołu szkół lub placówek, arkuszy organizacji pracy szkół i przedszkoli, oceny pracy dyrektora szkoły oraz zawieszania dyrektora szkoły w obowiązkach.

Najważniejsze założenia:

 • równowaga w oświacie – odpowiedzialność dyrektora szkoły przed kuratorem, samorządem i rodzicami (kurator może wnioskować o odwołanie dyrektora, jeżeli wielokrotnie nie wdraża zaleceń pokontrolnych),
 • zajęcia dodatkowe w szkole tylko za zgodą rodzica – organizacje pozarządowe muszą przedstawić radzie rodziców cel oferowanych dodatkowych zajęć i uzyskać ich zatwierdzenie,
 • uwolnienie nauczycieli od biurokracji (ewaluacja jakości pracy nauczyciela) – więcej czasu przeznaczonego na bezpośrednią pracę z uczniem.

Stworzenie i uruchomienie systemu monitorowania karier absolwentów szkół ponadpodstawowych

Celem systemu jest zapewnienie informacji zwrotnej na temat przebiegu karier absolwentów branżowych szkół I i II stopnia, techników, szkół policealnych, a także liceów ogólnokształcących i szkół specjalnych przysposabiających do pracy. Informacja ta będzie wykorzystywana na potrzeby prowadzenia polityki oświatowej na poziomie kraju, poszczególnych województw oraz na poziomie lokalnym.

Przygotowanie projektów nowelizacji podstawy programowej języka polskiego w zakresie listy lektur

Zmiany w wykazach lektur obejmują wszystkie etapy kształcenia. Dotyczą przede wszystkim wykazu lektur uzupełniających. W przypadku lektur obowiązkowych, z uwagi na uwarunkowania związane z przeprowadzaniem egzaminów zewnętrznych, w projekcie proponuje się tylko nieliczne zmiany, które polegają wyłącznie na rezygnacji z wybranych pozycji.

Zmiany w zakresie lektur uzupełniających wynikają z potrzeby silniejszego powiązania wykazu lektur z celami kształcenia określonymi w podstawie programowej. Ważne jest uwzględnienie takich pozycji książkowych, które warto omawiać z uczniami ze względu na ich walory edukacyjne i wychowawcze (czytelny system wartości), elementy konstrukcyjne utworu (konstrukcja świata przedstawionego, wyraziście zarysowana akcja) oraz warstwę językową utworu (polszczyzna staranna, pozbawiona wulgaryzmów i kolokwializmów, nadmiernych ozdobników).

Nauczanie języka polskiego i w języku polskim za granicą 

 • Awans zawodowy nauczycieli polonijnych – od 1 stycznia 2021 r. weszły w życie przepisy, dzięki którym nauczyciele ze szkół organizacji polonijnych za granicą mogą przystępować do awansu zawodowego;
 • Nauczyciele skierowani do pracy wśród Polonii i Polaków za granicą – w roku szkolnym 2020/2021 do pracy za granicą Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą skierował 113 nauczycieli. Pomimo pandemii wszyscy nauczyciele wyjechali za granicę i pracowali w miejscach skierowania. Nauczaniem objęto ponad 10 tys. dzieci, młodzieży i dorosłych;
 • Wsparcie merytoryczne szkół w prowadzeniu nauczania zdalnego – Polonijne Centrum Nauczycielskie działające w ramach ORPEG przygotowało materiały dla nauczycieli w postaci poradników, filmów instruktażowych oraz prezentacji dotyczących nauczania zdalnego. Wersje elektroniczne podręczników wraz z ćwiczeniami i przewodnikami metodycznymi są dostępne na stronie Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą;
 • Wsparcie metodyczne nauczycieli – w szkoleniach organizowanych przez MEiN i ORPEG przygotowujących m.in. do pracy zdalnej wzięło udział pond 7 tys. nauczycieli z całego świata;
 • Podręczniki dla szkół za granicą – Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą zakupił i przekazał szkołom za granicą  ponad 60 tys. podręczników i 350 pakietów edukacyjnych (książek, gier, map, flag, godła, taśmy rypsowej biało-czerwonej).

Działania w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego

Podwyżki wynagrodzeń dla pracowników szkół wyższych – 1 mld zł

1 mld zł to kwota, jaką przeznaczamy na podwyżki płac dla pracowników uczelni. Do końca 2020 r. rozdysponowanych zostało blisko 200 mln zł, a kolejne 800 mln zł w 2021 roku.

Ponad 1 mld zł na wsparcie i rozwój:

 • publicznych uczelni akademickich kształcących kadrę medyczną, diagnostyczną i laboratoryjną – 90 mln zł,
 • publicznych uczelni akademickich i zawodowych kształcących kadrę medyczną – 60 mln zł,
 • podmiotów prowadzących szkoły doktorskie – prawie 153 mln zł,
 • doktorantów – ponad 60 mln zł,
 • kształcenia studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami – ponad 55 mln zł,
 • uczelni publicznych ze Śląska – prawie 88 mln zł,
 • potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego – ponad 13 mln zł.

 Inwestycje związane z kształceniem – 415 mln zł

Na inwestycje związane z kształceniem przyznaliśmy:

 • w okresie listopad – grudzień 2020 środki na lata 2020-2022 w wysokości 364 mln zł,
 • w okresie styczeń – czerwiec 2021 środki na lata 2021-2023 w wysokości 51 mln zł.

Ponadto w czerwcu br., na podstawie złożonych wniosków, przyznaliśmy uczelniom środki w wysokości 258 mln zł na lata 2021-2024.

Programy Ministra

Rozwój programów Ministra w następujących obszarach:

Popularyzacja nauki:

Program Społeczna Odpowiedzialność Nauki

 • Wsparcie instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki w popularyzacji nauki lub promocji sportu akademickiego;
 • Jednorazowe finansowanie do 1 mln złotych.

 Program Doskonała Nauka

 • Wsparcie instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki w popularyzacji osiągnięć naukowych, w tym najnowszych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych;
 • Jednorazowe finansowanie do 400 złotych.

Program Nauka dla Ciebie

 • Popularyzacja nauki w tych miejscach Polski, w których mieszkańcy mają utrudniony dostęp do oferty edukacyjnej centrów

SOWA, czyli małe centra nauki w całej Polsce

 • W 32 miejscowościach w całej Polsce powstaną Strefy Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności.

Małe Centra Nauki Kopernik

 • Program rozszerzający pilotaż SOWA o dodatkowe 75 lokalizacji z budżetem 350 mln złotych.

Współpraca nauki z gospodarką:

Program Studenckie koła naukowe tworzą innowacje

 • Ponad 6,5 mln zł dla innowacyjnych studenckich kół naukowych, które działają na rzecz współpracy nauki i

Nowy program Nauka dla Społeczeństwa

 • Dofinansowanie projektów wzmacniających współpracę między nauką a strefą społeczno-gospodarczą do 2 mln zł na

Doktorat Wdrożeniowy

 • Tworzenie warunków do rozwoju współpracy podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki z otoczeniem społeczno-gospodarczym – kształcenie doktorantów we współpracy z zatrudniającymi ich przedsiębiorstwami – w 2021 ponad 100 mln złotych.

Wsparcie działań studentów i naukowców

 • stypendia dla 217 wybitnych młodych naukowców – 42 mln zł,
 • stypendia dla 362 studentów za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe – 6 mln zł,
 • Narodowa Reprezentacja Akademicka ‒ prawie 10 mln zł wsparcia dla studentów-sportowców. Umożliwienie realizowania równoległej kariery sportowej oraz nauki akademickiej,
 • Legia Akademicka ‒ 1 mln zł na ochotnicze szkolenia wojskowe studentów,
 • Inicjatywa wsparcia dążenia do doskonałości ‒ 10 mln zł dla uczelni zawodowych na poprawę jakości kształcenia na kierunkach studiów o profilu

Serwis internetowy dotyczący programów i przedsięwzięć Ministra Edukacji i Nauki

Z inicjatywy Ministra Edukacji i Nauki stworzona została strona internetowa https://programy.nauka.gov.pl/, która zawiera aktualne informacje na temat programów i przedsięwzięć MEiN.

Serwis jest podzielony na sekcje tematyczne: programy ministra, przedsięwzięcia i inicjatywy, konkursy, oraz wyniki. Strona ma również wydzielone zakładki dla poszczególnych grup odbiorców: student, młody naukowiec, naukowiec, uczelnia/ organizacja/ inne podmioty, dzięki czemu każdy zainteresowany będzie mógł znaleźć dla siebie konkretne informacje.

Pakiet Wolności Akademickiej

Nowelizacja ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”, czyli tzw. Pakiet Wolności Akademickiej zakłada wzmocnienie zasad poszanowania wolności nauczania, wolności słowa, badań naukowych, ogłaszania ich wyników, a także debaty akademickiej z zachowaniem zasad pluralizmu światopoglądowego i przepisów porządkowych uczelni. Pakiet jest urzeczywistnieniem w praktyce akademickiej konstytucyjnego prawa do wyrażania przekonań światopoglądowych, religijnych i filozoficznych. Projekt jest odpowiedzią na zgłaszane przez środowisko akademickie nieprawidłowości.

 

Projekt został przyjęty przez Radę Ministrów 6 lipca br. i skierowany do dalszych prac parlamentarnych.

Akademie nauk stosowanych

W grupie uczelni zawodowych (publicznych i niepublicznych) pojawi się nowa kategoria – „akademie nauk stosowanych”. Możliwość wyróżnienia uczelni zawodowych przez wprowadzenie do ich nazw określenia „akademia praktyczna” wzmocni ich pozycję na rynku edukacyjnym i przyczyni się do pozytywnego odbioru w otoczeniu społeczno-gospodarczym. Dodatkowo uczelnie te będą miały także możliwość usamodzielnienia się w prowadzeniu studiów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela.

Projekt „Polityki Naukowej Państwa”

Projekt wskazuje priorytety w zakresie funkcjonowania systemu szkolnictwa wyższego i nauki. Jest pierwszym tego typu dokumentem w Polsce. Do zadań Polityki Naukowej Państwa należy m.in. określenie i promocja roli nauki i szkolnictwa wyższego w państwie, a także wzmocnienie i zapewnienie rozwoju systemu nauki i szkolnictwa wyższego zgodnie z podstawowymi wartościami i zasadami oraz aktualnymi trendami i wyzwaniami.

Po prekonsultacjach i pracach nad zgłoszonymi przez środowisko naukowe uwagami projekt oczekuje na przekazanie do konsultacji publicznych oraz uzgodnień międzyresortowych.

Nowy program „Rozwój czasopism naukowych”

W ramach programu krajowi wydawcy czasopism naukowych będą mogli uzyskać wsparcie finansowe m.in. na działania zmierzające do podniesienia poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich, co pozwoli na zachowanie światowych standardów i obecność w międzynarodowym obiegu naukowym. Projekt znajduje się na etapie rozpatrzenia przez komisję prawniczą.

Współpraca z NASA

30 grudnia 2020 r. MEiN i NASA zawarły umowę dotyczącą współpracy w zakresie Sondy Mapowania i Przyspieszania Międzygwiazdowego (Interstellar Mapping And Acceleration Probe ‒ IMAP). Celem misji jest lepsze rozpoznanie heliosfery i jej reakcji z najbliższym otoczeniem galaktycznym Słońca, a także badanie procesów dotyczących rozpędzania cząstek promieniowania kosmicznego. W ramach współpracy zespół polskich naukowców z Centrum Badań Kosmicznych PAN opracowuje instrument GLOWS (Global Solar Wind Structure). Na jego budowę MEiN przeznaczy 16 mln złotych.

Ministerstwo Edukacji i Nauki, Departament Informacji i Promocji/radiomaryja.pl

drukuj