fot. TT/ARiMR_GOV_PL

ARiMR uruchomiła kredyt restrukturyzacyjny

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomiła dopłaty do oprocentowania kredytu na sfinansowanie spłaty zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej, tzw. kredyt restrukturyzacyjny – poinformowała Agencja.

Kredyt restrukturyzacyjny może być przeznaczony na sfinansowanie długów wymagalnych o charakterze pieniężnym, obejmujących kapitał, odsetki i inne opłaty, powstałych w związku z prowadzeniem działalności rolniczej. Może się o niego ubiegać osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

Podmiot ten musi być właścicielem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. To mikro, mały lub średni przedsiębiorca, co najmniej od 3 lat prowadzący działalność rolniczą, niewypłacalny w rozumieniu przepisów Prawa upadłościowego, lub taki, który znajduje się w trudnej sytuacji.

Kredyt może zostać udzielony maksymalnie na 10 lat z rocznym okresem karencji. Wysokość oprocentowania kredytu płacona przez kredytobiorcę wynosi 2 proc. Pozostałą część oprocentowania spłaca ARiMR.

Kwota kredytu nie może przekroczyć 5 mln zł; wypłata kredytu nastąpi na rachunek wierzyciela, na podstawie kopii umów lub innych dokumentów, z których wynikają zobowiązania.

Kredytobiorca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego, który wyliczany jest na podstawie kwoty długu podlegającej restrukturyzacji i wynosi co najmniej: 25 proc. kosztów restrukturyzacji – w przypadku mikro i małego przedsiębiorcy, a 40 proc. kosztów restrukturyzacji – w przypadku średniego przedsiębiorcy.

Aby można było ubiegać się o taki kredyt, należy przygotować plan restrukturyzacji, którego realizacja ma doprowadzić do przywrócenia podmiotowi prowadzącemu gospodarstwo rolne zdolności do pokrywania kosztów prowadzonej działalności rolniczej oraz spłaty zobowiązań finansowych.

Wzór planu restrukturyzacji został opracowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi i jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa pod adresem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/pomoc-na-restrukturyzacje-zadluzenia-gospodarstw-rolnych).

Plan restrukturyzacji wraz z wnioskiem o jego akceptację trzeba złożyć do właściwego wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego. Dyrektor WODR będzie miał 30 dni na akceptację dokumentów. Następnie zadłużony podmiot będzie mógł się ubiegać w banku o kredyt. Obecnie o kredyt taki można starać się w SGB Banku S.A., który zawarł z ARiMR aneks do umowy o współpracy.

Trwają prace związane z zawieraniem aneksów do umów o współpracy z innymi bankami. Po podpisaniu tych aneksów informacja o kolejnych bankach, w których można ubiegać się o kredyt restrukturyzacyjny, zostanie zamieszczona na stronie internetowej Agencji.

Szczegółowe zasady udzielania kredytów restrukturyzacyjnych można znaleźć pod adresem https://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/kredyty-preferencyjne.html – „Linia KR – kredyty na sfinansowanie spłaty zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej”.

PAP

drukuj