Rada Miejska Dąbrowy Górniczej

Dąbrowa Górnicza 16.05.2012 r.

Apel
Radnych Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej

Niżej podpisani Radni Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej zwracają sie do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o ponowne rozpatrzenie wniosku Fundacji Lux Veritatis o przyznanie Telewizji Trwam miejsca na tak zwanym pierwszym multipleksie.

Uzasadnienie wykluczenia tej stacji telewizyjnej w procesie koncesyjnym według nas jest nieprzekonywujące i przeczy wolności słowa, demokracji i pluralizmowi wyrażania poglądów, a wiec zasadom, na których powinno opierać sie każde nowoczesne państwo. Dla wielu mieszkańców naszego miasta Telewizja Trwam stanowi źródło informacji, towarzyszy im w codziennym życiu, a chorym pomaga w odbywaniu praktyk religijnych.

Pozbawienie ich możliwości szerszego odbioru Telewizji Trwam stanowi pogwałcenie prawa do korzystania ze zdobyczy przemian ustrojowych naszego kraju, jak również narusza zapisy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 4B3 z pózn. zm.. które poniżej cytujemy fragment preambuły:

Pragnąc na zawsze zagwarantować prawa obywatelskie, a działaniu instytucji publicznych zapewnić rzetelność i sprawność, w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem lub przed własnym sumieniem, ustanawiamy Konstytucje Rzeczypospolitej Polskiej jako prawa podstawowe dla państwa oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umacniające uprawnienia obywateli i ich wspólnot.

Wszystkich, którzy dla dobra Trzeciej Rzeczypospolitej tę Konstytucje będą stosowali, wzywamy, aby czynili to, dbając o zachowanie przyrodzonej godności człowieka, jego prawa do wolności i obowiązku solidarności z innymi, a poszanowanie tych zasad mieli za niewzruszoną podstawę Rzeczypospolitej Polskiej.

Art.. 6. 1. Rzeczpospolita Polska stwarza warunki upowszechniania i równego dostępu do dóbr kultury, będącej źródłem tożsamości narodu polskiego, jego trwania i rozwoju.

Art. 14. Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność prasy i innych środków społecznego przekazu.

Art. 25. 2. Władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym.

Art 30. Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna. a jej szanowanie  i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych.

 

Art. 32. I. wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy maj ą prawo do równego traktowania przez władze publiczne. 2. Nikt nic może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

Art. 53. I. Każdemu zapewnia się wolność sumienia i religii 2. Wolność religii obejmuje wolność wyznawania lub przyjmowania religii według własnego wyboru oraz uzewnętrzniania indywidualnie łub z innymi, publicznie łub prywatnie i nauczanie. Wolność religii obejmuje także posiadanie świątyń i innych miejsc kultu w zależności, swojej religii przez uprawianie kultu, modlitwę, uczestniczenie w obrzędach, praktykowani od potrzeb ludzi wierzących oraz prawo osób do korzystania z pomocy religijnej tam. gdzie się znajdują. Wolność uzewnętrzniania religii może być ograniczona jedynie w drodze ustawy i tylko wtedy, gdy jest to konieczne do ochrony bezpieczeństwa państwa, porządku publicznego, zdrowia, moralności lub wolności i praw innych osób.

Art. 54. I. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.

Art 63 Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publiczne/ oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracj i publicznej. Tryb rozpatrywania petycji, wniosków i skarg określa ustawa.

Art. 73. Każdemu zapewnia sit; wolność twórczości artystycznej, badań naukowych oraz ogłaszania ich wyników, wolność nauczania, a także wolność korzystania z dóbr kultury.

Art. 213. I. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji stoi na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji.

Mamy nadzieję, iż Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, wykaże zrozumienie wobec naszego apelu i w swoich decyzjach będzie kierowała się zasadami równego traktowania wszystkich mediów, niezależnie od zapatrywań, poglądów, przekonań religijnych czy sympatii politycznych, przy równoczesnym spełnieniu warunku działalności zgodnej z prawem.

Powyższy Apel został przedstawiony na Sesji Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej w dniu 16 maja 2012 roku i pdpisany przez następujących radnych:

1. Zbigniew Łukasik
2. Ryszard Harańczyk
3. Piotr Bobrowski
4. Ewa Kmiecik – Kawecka
5. Krzysztof Tamborek
6. Edward Bober

* podpisy radnych na orginale

drukuj