Regina Coeli z Ojcem Świętym Franciszkiem

Drodzy bracia i siostry, dzień dobry!

Dzisiaj we Włoszech i wielu innych krajach obchodzona jest uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Święto to zawiera dwa elementy. Z jednej strony kieruje nasze spojrzenie ku niebu, gdzie uwielbiony Jezus zasiada po prawicy Boga (por. Mk16,19). Z drugiej strony przypomina nam początek misji Kościoła: Jezus który zmartwychwstał i wstąpił do nieba, posyła swoich uczniów, aby szerzyli Ewangelię po całym świecie. Dlatego Wniebowstąpienie zachęca nas byśmy wznieśli spojrzenie ku niebu, aby następnie natychmiast zwrócić je ku ziemi, wypełniając zadania powierzone nam przez Zmartwychwstałego Pana.

Do uczynienia tego zachęca nas dzisiejszy fragment Ewangelii, w którym wydarzenie Wniebowstąpienia następuje bezpośrednio po misji, jaką Jezus powierza uczniom. Jest to misja bezkresna–to znaczy dosłownie bez granic – przekraczająca siły ludzkie. Istotnie  Jezus mówi: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu” (Mk 16, 15). Wydaje się ona zbyt śmiałym zadaniem, które Jezus powierza małej grupie prostych ludzi, pozbawionych  wielkich zdolności intelektualnych! Jednak ta niewielka grupa, nieistotna dla wielkich mocarstw świata, jest posłana, aby zanieść orędzie miłości i miłosierdzia Jezusa do każdego zakątka ziemi.

Ale ten Boży plan może zostać zrealizowany jedynie dzięki mocy, jaką sam Bóg udziela apostołom. Dlatego Jezus zapewnia, że ich misję będzie wspierał Duch Święty. Mówi: „Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi” (Dz 1, 8). W ten sposóbmogławypełnićsiętamisja, a apostołowie rozpoczęli dzieło, które następnie kontynuowali ich następcy. Misja powierzona przez Jezusa apostołom trwała przez wieki i trwa także i dzisiaj: wymaga współpracy nas wszystkich. Każdy bowiem na mocy otrzymanego chrztu jest uprawniony ze swojej strony do głoszenia Ewangelii.

Wniebowstąpienie Pańskie rozpoczynając nową formę obecności Jezusa pośród nas wymaga, abyśmy mieli otwarte oczy i serce, by Go spotkać, aby Jemu służyći świadczyć o Nim innym. Chodzi o to, aby być mężczyznami i kobietami Wniebowstąpienia, czyli poszukiwaczami Chrystusa na drogach naszych czasów, niosącymi Jego słowo zbawienia aż po krańce ziemi. Na tej drodze spotykamy samego Chrystusa w braciach, zwłaszcza w najuboższych, w tych, którzy znoszą w swoim ciele trudne i upokarzające doświadczenie starych i nowych form ubóstwa. Tak jak na początku Zmartwychwstały Chrystus posłał swoich apostołów mocą Ducha Świętego, tak dzisiaj posyła nas, z tą samą siłą, aby dawać konkretne i widzialne znaki nadziei.

Niech Najświętsza Maryja Panna, która będąc Matką Pana, który umarł i zmartwychwstał, ożywiła wiarę pierwszej wspólnoty uczniów pomaga nam również trzymać „nasze serca w  górze”, jak nas zachęca liturgia. A jednocześnie niech nam pomoże stawiać„stopy na ziemi” i odważnie siać Ewangelię w konkretnych sytuacjach życia i historii.

Po Regina Coeli:

Drodzy Bracia i siostry,

jestem szczególnie blisko umiłowanego narodu Indonezji, a zwłaszcza wspólnot chrześcijańskich w mieście Surabaja, które boleśnie zostały doświadczone  ciężkimi atakami na miejsca kultu. Modlę się za wszystkie ofiary i ich krewnych. Wspólnie módlmy się do Boga pokoju, by wstrzymał te działania naznaczone przemocą, a w sercu wszystkich znalazły miejsce nie uczucia nienawiści i przemocy, lecz pojednania i braterstwa. Módlmy się w ciszy. Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu pt. Fake news a dziennikarstwo pokoju. Pozdrawiam wszystkich pracowników mediów, w szczególności dziennikarzy, którzy angażują się na rzecz poszukiwania prawdziwych wiadomości, dając swój wkład w budowę społeczeństwa pokoju i bardziej sprawiedliwego. Pozdrawiam Was rzymianie i pielgrzymi, w szczególności muzyków i grupy folklorystyczne przybyłe z Niemiec; wiernych Paragwajczyków zamieszkałych w Rzymie ze wspólnoty “Virgen de Caacupé”; uczestników konferencji zorganizowanej przez  stowarzyszenie z okazji 50˚rocznicy śmierci jego założyciela Gesualdo Nosengo; Ruch „Dives in Misericordia” z Neapolu. Pozdrawiam wiernych z Katanii, Scandicci, San Ferdinando z Pugli i San Marzano sul Sarno, licznych młodych bierzmowanych  i przygotowujących się do bierzmowania z Genui, jak też tych z Emmenbrücke (Szwajcaria) i Liscate; dzieci z parafii sw. Justyna z Rzymu oraz studentów Instytutu „Tomasza Aversay”z Mistretty.

Pozdrawiam pracowników “Federal Express Europe” z życzeniem, aby obecne trudności mógłby być pozytywnie rozwiązane. Szczególne pozdrowienie kieruję do „strzelców alpejskich „zebranych w Trydencie na zgromadzeniu krajowym. Zachęcam ich do bycia świadkami miłości i sprawcami pokoju na wzór niedawno beatyfikowanego Terezjusza Olivelliego, obrońcy słabych.

Z racji, że dzisiaj w wielu krajach obchodzony jest Dzień Matki, uczyńmy aplauz dla wszystkich matek. Pragnę pozdrowić wszystkie mamy, za ich troskę bycia stróżami rodzin. pamiętam również o tych wszystkich matkach, które spoglądają na nas z nieba i dalej strzegą nas swoją modlitwą. Módlmy się do naszej Matki w Niebie, która dzisiaj pod imieniem Naszej Matki Bożej z Fatimy, wspiera nas w ziemskim pielgrzymowaniu.

Wszystkim życzę dobrej niedzieli. Proszę, abyście nie zapomnieli modlić się za mnie. dobrego obiadu i do zobaczenia.

Tłumaczenie: Radio Watykańskie i Radio Maryja

drukuj