Benedykt XVI pozdrawia Pielgrzymów Radia Maryja

Audiencja Generalna 07.11.2012 r.

 

 

Po polsku:

Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów, a szczególnie Rodzinę Radia Maryja z biskupami.

Każdy człowiek niesie w sobie tajemniczą tęsknotę za Bogiem. Pragnienie spotkania z Nim jest zaczynem wiary, wewnętrznym impulsem do szukania Go. Módlmy się, aby ten Rok wiary był dla nas wszystkich czasem osobistego spotkania z Bogiem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Tekst katechezy

 ***

Przesłanie Ojca Świętego Benedykta XVI
na 20-tą Rocznicę powstania Radia Maryja

 

Przesłanie nadesłane na ręce o. Janusza Soka – Prowincjała Polskiej Prowincji Warszawskiej Redemptorystów

Wielebny Ojciec Prowincjał Janusz Sok, C.S.S.R.
Przełożony Warszawskiej Prowincji Redemptorystów

Ojciec Święty Benedykt XVI, łącząc się duchowo z uczestnikami uroczystości 20-lecia Radia Maryja, za moim pośrednictwem przesyła na ręce Ojca Prowincjała pozdrowienie i Apostolskie Błogosławieństwo Założycielowi i Dyrektorowi Radia, Ojcu Tadeuszowi Rydzykowi, wszystkim pracownikom duchownym i świeckim, wolontariuszom oraz tym, którzy za przyczyną tej katolickiej rozgłośni znajdują umocnienie w wierze na drodze do spotkania z Bogiem.

Radio Maryja zostało erygowane przez Biskupa Chełmińskiego w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, 8 grudnia 1991 roku w Toruniu. W tym niełatwym dla waszego Kraju okresie odejścia od systemu negującego wolność słowa i narzucającego monopol władzy na informację, potrzebne było powstanie nowych katolickich mediów, które dotarłyby do wszystkich z orędziem zbawienia i rzetelną informacją.

Tak myślał Błogosławiony Papież Jan Paweł II, który zwracając się do Was, powiedział: „Wielka jest dzisiaj potrzeba przepowiadania Ewangelii w naszej Ojczyźnie. Potrzebne jest ludziom autentyczne słowo. Słowo, które buduje, a nie dzieli, które wlewa otuchę w zalęknione serca; słowo czyste, proste, głoszące miłość i prawdę. Takim słowem jest orędzie zbawienia. Jest nim sam Chrystus. Tego właśnie słowa wy jesteście głosicielami” (Audiencja Generalna, 23.03.1994). Papież, wasz Rodak, wyznał również: „Dziękuję Radiu Maryja za to wielorakie i ofiarne zaangażowanie się w apostolstwo słowa, które dzisiaj jest tak bardzo ważne i tak bardzo potrzebne w naszym kraju” (Audiencja dla Radia Maryja, 18.04.1996). On sam zawierzył wasze Radio opiece Maryi, głównej Patronki Radia, w słowach: „Was wszystkich, wasze apostolstwo oddaję w opiekę Najświętszej Maryi Panny, którą czcimy jako Gwiazdę Ewangelizacji (…). Maryjo, Gwiazdo Ewangelizacji, prowadź nas! Prowadź Radio Maryja i bądź jego Opiekunką! (Audiencja Generalna, 23.03.1994); „Niech Maryja, Gwiazda nowej ewangelizacji prowadzi wasze radio na spotkanie nowych ludzi i nowych czasów” (Pielgrzymka do Polski, Toruń, 7.06.1999).

W duchu tego zawierzenia i przy nieugiętej woli wierności Urzędowi Nauczycielskiemu Kościoła i jego Pasterzom, Radio Maryja mogło, mimo trudności, owocnie rozwinąć swą działalność w kraju i zagranicą, zasiewając ziarno słowa w sercach ludzkich. Po dwudziestu latach nieprzerwanej działalności na wielu płaszczyznach, można przyznać, że plon tego zasiewu jest obfity. W pierwszym rzędzie na falach waszego Radia doświadczyć można spotkania z Bogiem poprzez modlitwę i katechezę, „dwa istotne elementy, które wyróżniają radio katolickie spośród innych rozgłośni” (Audiencja dla Radia Maryja, 16.10.1997): codziennie transmitowana jest Msza św., Modlitwa Brewiarzowa, Anioł Pański, Różaniec, Koronka do Miłosierdzia Bożego, Apel Jasnogórski z Częstochowy, Godzinki do NMP i inne modlitwy okresowe, jak na przykład Gorzkie Żale. Codzienna katecheza ubogacana jest udziałem księży Biskupów, a nierozerwalna więź ze Stolicą Apostolską przejawia się w transmisjach wszystkich Pielgrzymek zagranicznych Ojca Świętego, środowych Audiencji Ogólnych, modlitwy Anioł Pański z Papieżem, wiadomości Radia Watykańskiego oraz ważniejszych wydarzeń z życia Stolicy Świętej i Kościoła Powszechnego. Transmitowany jest ponadto Tygodnik wiadomości z Watykanu Octava Dies, jak również serwis informacyjny z Ziemi Świętej Terra Santa News.

Ojciec Święty Benedykt XVI wyraża swą radość z faktu, że dzięki Radiu Maryja i związaną z nim Telewizją „Trwam”, Jego Podróże Apostolskie, Audiencje środowe i inne wystąpienia mogą być odbierane w Polsce w języku ojczystym. Jest to wyraźny wkład w przybliżanie Misji Piotrowej w waszym Kraju i wśród waszych Rodaków na obczyźnie.

Nie bez znaczenia pozostaje również działalność chrześcijańsko-społeczna waszego Radia. Znany i religijnie cenny jest wspólnotowy wymiar słuchaczy Radia Maryja, rodzin, młodzieży, a zwłaszcza wspaniały i jedyny tego rodzaju fenomen Podwórkowych Kółek Różańcowych gromadzących ok. 150 tysięcy dzieci w różnych częściach świata, które wyrażają swą miłość do Matki Zbawiciela poprzez regularną, codzienną modlitwę różańcową. Z myślą o formacji młodzieży i w trosce o katolickich dziennikarzy działa już od 10 lat w Toruniu Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, a prasowy wymiar dziennikarstwa reprezentuje znany w Polsce dziennik.

Radio Maryja pielgrzymuje też po ojczystej ziemi, transmitując Msze św. i inne nabożeństwa z wielu sanktuariów, diecezji i parafii oraz śledzi wydarzenia z życia Kościoła w Polsce. Słuchacze Radia Maryja stają na pielgrzymich szlakach do Częstochowy, do Rzymu i do tzw. amerykańskiej Częstochowy w Stanie Pensylwania. Specyfiką tego Radia jest również to, że każdy może wziąć udział w otwartym programie dyskusyjnym „Rozmowy niedokończone”, telefonicznie uczestnicząc w programie transmitowanym na żywo. Należy wspomnieć także o środowiskach naukowych, kulturalnych i społecznych skupiających się wokół Radia Maryja i opowiadających się jasno za nauką moralną Kościoła katolickiego w obronie życia, od jego poczęcia do naturalnej śmierci, i w obronie rodziny opartej na odpowiedzialnym i przez Boga pobłogosławionym związku mężczyzny i kobiety oraz na chrześcijańskim wychowaniu potomstwa. Wspomniane formy religijnego oddziaływania na rzesze radiosłuchaczy, szczególnie w stosunku do osób niepełnosprawnych, chorych i posuniętych w latach, które nie mogą uczestniczyć osobiście w programach duszpasterskich swoich diecezji czy parafii, stanowią nieoceniony wkład w misję ewangelizacyjną Kościoła w Polsce i współgrają z drogą Nowej Ewangelizacji, wytyczoną przez Urząd Nauczycielski Kościoła.

Na zakończenie pragnę przytoczyć słowa Papieża, waszego Rodaka, Błogosławionego Jana Pawła II, skierowane do Was podczas jednej z pielgrzymek do Rzymu: „Niech Wasze radio służy prawdziwej informacji, przepojonej miłością i opartej na sprawiedliwości. Niech przyczynia się do kształtowania ludzkich sumień w duchu nauki Chrystusa” (Audiencja Generalna, 23.03.1994).

Ojciec Święty Benedykt XVI, dziękując Wam za 20 lat ofiarnej misji ewangelizacyjnej, prosi Boga, za przyczyną Matki Najświętszej, Patronki Radia Maryja, aby to dzieło przenikania wiary do sumień ludzkich, prowadzone przez Zgromadzenie Zakonne Redemptorystów w Polsce i na świecie, zaowocowało trwałym zwycięstwem dobra nad złem i przyczyniło się do dobra wielu chrześcijan i całego waszego Kraju.

W tym duchu, łączę się i ja w radości, jaką przeżywacie, i pozdrawiam wszystkich uczestników uroczystości oraz radiosłuchaczy

X TARCYZJUSZ KARDYNAŁ BERTONE

Sekretarz Stanu

Watykan, 1 grudnia 2011 r.*Przesłanie Ojca Świętego Benedykta XVI na 20-tą Rocznicę powstania Radia Maryja
*Messaggio del Papa Benedetto XVI in occasione del 20° anniversario di Radio Maria
*Message of the Holy Father Benedict XVI to Radio Maryja
*Botschaft des Heiligen Vaters Benedikt XVI an Radio Maryja
*Mensaje del Santo Padre Benedicto XVI con ocasión del veinte aniversario de Radio María

***

Pozdrawiam Rodzinę Radia Maryja

 

Ojciec Święty Benedykt XVI podczas modlitwy Anioł Pański w Castel Gandolfo pozdrowił Rodzinę Radia Maryja zebraną na Jasnej Górze podczas XX Pielgrzymki do Najświętszej Matki. Ojciec Święty zauważył, że zebrani na wspólnej modlitwie słuchacze Radia Maryja modlą się za Ojczyznę, rodziny i o wolność słowa. Z kolei pielgrzymi zebrani na jasnogórskich wałach w liście skierowanym do Papieża prosili o przyjęcie wdzięczności za Jego ojcowską miłość. Przypomnieli z jaka intencją przybyli do Królowej Polski – by prosić o miejsce na multipleksie dla TV Trwam.

Tekst pozdrowienia Ojca Świętego:

Witam przybyłych do Castel Gandolfo Polaków. Pozdrawiam uczestników pielgrzymki Rodziny Radia Maryja zebranych na Jasnej Górze, którzy modlą się za Ojczyznę, za rodziny, o wolność słowa. Pozdrawiam też młodych stypendystów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, zgromadzonych w Lublinie. Wraz z wyznawcami różnych religii, na terenie byłego Obozu Koncentracyjnego na Majdanku, będą się modlić dzisiaj wieczorem o pokój. Włączam się duchowo w te wydarzenia, upraszam dobro i pokój dla świata, Polski i każdego z was. Z serca wszystkim błogosławię.

 

***

Telegram do Ojca św. Benedykta XVI

Jasna Góra dn. 8 lipca 2012 r.

Wasza Świątobliwość!
Najukochańszy Ojcze Święty!

Z Jasnej Góry, Rodzina Radia Maryja uczestnicząca w dziękczynnej Eucharystii za opiekę Pani Jasnogórskiej nad naszą rozgłośnią i wszystkimi dziełami powstałymi w klimacie stworzonym przez Radio Maryja, przekazuje z potrzeby serca Piotrowi Naszych Czasów wyrazy synowskiego oddania.

Podczas XX Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja do Pani Jasnogórskiej z wdzięcznością przyjęliśmy ofiarowaną nam obecność JE ks. abpa Josepha Tobina, sekretarza Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego, który przewodniczył dzisiejszej Eucharystii. Szczególnym dopełnieniem naszej radości z modlitewnego spotkania u stóp Pani Jasnogórskiej było wysłuchanie przesłanego nam prosto z Watykanu pozdrowienia wypowiedzianego przez Waszą Świątobliwość podczas dzisiejszej modlitwy Anioł Pański. Otrzymawszy tak wiele zapewniamy, że z jeszcze większym zaangażowaniem i gorliwością będziemy uczestniczyli w realizacji zadań nowej Ewangelizacji.

Wiemy jak ważny w realizacji tych zadań jest dostęp do środków społecznego komunikowania. Dzięki pomocy Bożej i zaangażowaniu ojców redemptorystów z o. dr. Tadeuszem Rydzykiem na czele, powstało przed ponad 20-stu laty Radio Maryja, a potem TV Trwam. Otrzymaliśmy to przed laty, jako dar. Ale do utrzymania go potrzebny jest nasz stały wysiłek, wręcz zmagania i dlatego o otwarty i nieskrępowany dostęp do tych narzędzi ewangelizacji musimy stale walczyć. W ostatnim roku ta walka dotyczy w szczególności obecności na pierwszym multipleksie TV Trwam, jedynego katolickiego nadawcy telewizyjnego w Polsce. O to staramy się i będziemy się starać do skutku. Ufamy, że Maryja nam pomoże.

Przybyliśmy do Pani Jasnogórskiej, aby u Jej stóp wymodlić odpowiednie decyzje. Chcemy dobrze uczestniczyć w realizacji zadań nowej ewangelizacji. Dlatego prosimy naszą Opiekunkę, wypowiadając codziennie słowa Aktu Zawierzenia Matce Chrystusa i Matce Kościoła. Prosząc, aby uczyniła z każdego z nas posłuszne narzędzie w Jej dłoniach dla ratowania dusz ludzkich w Ojczyźnie naszej i w całym świecie. Najukochańszy Ojcze św. zapewniamy o stałej modlitwie całej Rodziny Radia Maryja w Twoich intencjach. Twoją posługę w Kościele powierzamy Maryi, Matce Kapłanów i Matce Kościoła.

Prosimy o przyjęcie naszej wdzięczności za Twoją Ojcze Św. ojcowską miłość.

Rodzina Radia Maryja

drukuj