Anioł Pański z Benedyktem XVI

Drodzy bracia i siostry!

Dzisiaj Kościół rozpoczyna nowy rok liturgiczny, drogę która dodatkowo ubogacona jest  przez Rok Wiary, 50 lat od otwarcia II Soboru Watykańskiego. Czas Adwentu w obrządku rzymskim to cztery tygodnie poprzedzające Boże Narodzenie, które to znaczy tajemnicę Wcielenia. Słowo „adwent” oznacza „przyjście” czy „obecność”. W starożytnym świecie odnosił się on do wizyty króla lub cesarza w prowincji, w języku chrześcijańskim odnosi się do przyjścia Boga, do Jego obecności w świecie; tajemnica, która ogarnia cały kosmos i historię i która odznacza się dwoma momentami kulminacyjnymi: pierwszym i drugim przyjściem Jezusa Chrystusa. Pierwsze /przyjście/ to po prostu wcielenie, a drugie jest chwalebnym przyjściem przy końcu czasów.

Te dwa momenty, które są chronologicznie odległe – i nie jest nam dane je poznać, w istocie są głęboko powiązane, ponieważ przez swoją śmierć i zmartwychwstanie, Jezus już dokonał przemiany człowieka i wszechświata, która jest ostatecznym celem stworzenia. Jednak przed końcem, trzeba, aby wszyscy Jego wrogowie upadli  do Jego stóp (por. 1 Kor 15,25, Ps 110,1). Ten zbawczy plan Boga, który wciąż się realizuje, wymaga nieustannego dobrowolnego przylgnięcia i współpracy człowieka. Kościoła, jak oblubienica, przyrzeczona Barankowi Bożemu, ukrzyżowanemu i zmartwychwstałemu Chrystusowi (por. Ap 21, 9) żyje wspominając swojego Pana i oczekując na Jego powrót. Jest to oczekiwanie pełne nadziei, czujności i działania.

Do tego wzywa nas dzisiaj Słowo Boże, wyznaczając linię postępowania, aby być gotowym na przyjście Pana. W Ewangelii Łukasza Jezus mówi do uczniów: „Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych,  Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym. Wasze serca są ociężałe rozproszenia, pijaństwa i trosk doczesnych .. „ (Łk 21,34.36). Tak więc trzeźwość i modlitwa. A apostoł Paweł dodaje zaproszenie do „wzrastania i obfitowania w miłości” pośród nas o wobec wszystkich, aby nasze serca były nienaganne w świętości (por. 1 Tes 3,12 do 13). Wśród zgiełku świata, czy na pustyniach obojętności i materializmu, chrześcijanie przyjmują zbawienie od Boga i świadczą o nim odmiennym stylem życia, jak miasto położone na wzgórzu. „Jerozolima będzie mieszkała bezpiecznie. To zaś jest imię, którym ją będą nazywać: „Pan naszą sprawiedliwością ” (33,16). Wspólnota wierzących jest znakiem miłości Boga, sprawiedliwości, która jest już obecna w historii, ale która nie jest jeszcze w pełni zrealizowana i tymczasem trzeba jej nieustannie oczekiwać, wzywać i szukać cierpliwie i z odwagą.

Maryja doskonale uosabia ducha Adwentu, który cechuje słuchanie Boga i głębokie pragnienie, aby pełnić Jego wolę oraz radosna służba bliźnim. Pozwólmy się Jej prowadzić, aby Bóg, który przychodzi nie znalazł nas zamkniętymi i rozproszonymi, ale aby mógł w każdym z nas, szerzyć swoje królestwo miłości, sprawiedliwości i pokoju.

po polsku

Serdeczne pozdrowienie kieruję do Polaków. Liturgia pierwszej niedzieli adwentu przypomina zapowiedź powtórnego przyjścia Chrystusa. Zachęca do czuwania i do modlitwy, abyśmy byli gotowi do radosnego spotkania z Panem. W tym duchu przeżywajmy adwentowy czas oczekiwania. Niech Bóg wam błogosławi!

po francusku

Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów języka francuskiego. Wchodzimy dziś w Adwent, liturgiczny czas nadziei i oczekiwania na Chrystusa sytuujący się w tym roku w kontekście Roku Wiary. Zachęcam was zatem do odkrywania
głębokiej więzi między prawdami o wcieleniu Chrystusa, które wyznajemy w Credo, a naszą codzienną egzystencją. Bóg pragnie nas ocalić, i w swoim Synu Jezusie Chrystusie stał się jedynym z nas. Zgłębiajmy od niedzieli do niedzieli zbawienie, które jest nam dane, by przyjmować je z wiarą. Nasze życie będzie dzięki temu przemienione. Udanego Adwentu dla wszystkich.

po niemiecku

Serdeczne pozdrowienia kieruję do wszystkich pielgrzymów z krajów języka niemieckiego. Pierwszą Niedzielą Adwentu rozpoczynamy na nowo czas oczekiwania i przygotowania na przyjście Chrystusa. Jako chrześcijanie jesteśmy ludźmi Adwentu: nasze życie winno być całkowicie ukierunkowane na przyjście Pana. W tegorocznym Adwencie, przypadającym w Roku Wiary, chcemy z nowym zapałem starać o spotkanie z Chrystusem, otwierać mu serce, aby mógł w nim zamieszkać, a poprzez czyny miłości przygotowywać Jego przyjście w chwale. Pan niech was zawsze napełnia swoją żywą obecnością.

po hiszpańsku

Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów języka hiszpańskiego, którzy uczestniczą tej modlitwie maryjnej. Rozpoczynamy dziś czas Adwentu, który zaprowadzi nas do podwójnego wspomnienia przyjścia Jezusa, pierwszego które zdarzyło się w rzeczywistości i drugie kiedy odbędzie się na końcu czasów. Rozpoczynając ten czas, jak modlimy się w liturgii, Pan Jezus wzbudzi w nas pragnienie wyjścia Jemu na spotkanie, idąc wraz z naszymi dobrymi uczynkami, tak osiągniemy wieczne Królestwo. Niech Dziewica Maryja, które oczekuje na Boskiego Syna z niewysłowioną miłością, towarzyszy nam i prowadzi nas do niego. Bardzo dziękuje!

Tłumaczenie: Radio Maryja

drukuj